Uluslararası Kamu Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- ULUSLARARASI KAMU HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Toplumsal Düzen ve Kurallar
 2. Uluslararası Hukukun Gelişim Dönemleri
 3. Uluslararası Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasındaki Faklar

02- ULUSLARARASI HUKUKUN GEÇERLİLİK ALANLARI

 1. Devletler Hukuku Kurallarının Dayanağını Açıklayan Felsefi Yaklaşımlar:
  • Doğal Hukuk Görüşü
  • İradeci Görüş
  • Objektivist Görüş
 2. Uluslararası Hukukun Sujeleri:
  • Devlet
  • Uluslararası Örgütler
  • Hükümet Dışı Kuruluşlar
  • Bireyler
 3. Uluslararası Hukuk ile İç Hukuk Arasındaki İlişki:
  • Dualist Görüş
  • Monist Görüş
  • Türkiye’deki Uygulama
 4. Uluslararası Hukukun Dikkate Alınmasının Sonuçları

03- KAYNAKLAR – ANTLAŞMALAR 1

 1. Kaynaklar:
  • Maddi Kaynaklar
  • Şekli Kaynaklar
 2. Antlaşmalar
 3. Antlaşmaların Uygulanmasıyla İlgili Temel İlkeler:
  • Ahde Vefa İlkesi
  • Devamlılık İlkesi
  • Geriye Yürümemesi İlkesi
  • Tarafları Bağlama/Nisbilik İlkesi (En Çok Gözetilen Ulus Kaydı)
 4. Antlaşmaların Yapılışı

04- ANTLAŞMALAR 2

 1. Antlaşma Metinlerinin Hazırlanışı
 2. Antlaşma Metinlerinin Geçersizliği
  • Yok Sayılma
  • İptal (Mutlak İptal Sebepleri, Nisbi İptal Sebepleri)
 3. Antlaşma Çekinceleri
 4. Antlaşmaların Yorumu
 5. Antlaşmaların Yürürlüğe Girmesi
  • Türkiye’de Süreç
  • Uluslararası Hukukta Süreç
 6. Antlaşmaların Değiştirilmesi ve Sona Erdirilmesi (Temelden Değişiklik Talebi)

05- DİĞER KAYNAKLAR

 1. Teamül
  • Özellikleri
  • Oluşumu
  • Sınıflandırılması
 2. Öğreti/Doktrin
 3. Yargı Kararları
 4. Hukukun Genel İlkeleri

06- ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ

 1. Devletler ve Unsurları:
  • Sınırları Belirli Bir Ülke
  • Nüfus
  • Siyasi Otorite
  • Egemenlik (KKTC’nin Durumu)
 2. Uluslararası Örgütler
 3. Sınırlı Olarak Ele Alınan Gerçek Kişiler

07- DEVLET 1

 1. Devlet Ülkesi:
  • Ülkesiz Devlet Olmaz İlkesi (Sınırların Belirlenmesi, Ülkeler)
  • Sınırların Değiştirilemezliği İlkesi
  • Ülkenin Kazanılması ve Kaybedilmesi (Zamanaşımı ile Kazanma, Fetih ve İlhak ile Kazanma, Yargı Kararı ile Kazanma, Devir Yoluyla Kazanma)
 2. Devlet Türleri:
  • Bağımsızlık (Tam Bağımsız, Sınırlı Bağımsız)
  • Yetki (Tam Yetkili, Sınırlı Yetkili)
  • Örgütlenme Biçimi (Basit Devlet, Birleşik Devlet)
 3. Devletin Tanınması:
  • Hukuki Tanıma/De Juve
  • Hükümetin Tanınması (Hükümet Değişikliği Halinde, Sürgündeki Hükümet)
  • Fiili Tanıma (De Facto)

08- DEVLET 2

 1. Devletin Yetkisi:
  • Devletin Cezai Yetkisi (Mülkilik İlkesi, Vatandaşlık İlkesi, Koruma İlkesi, Edilgen Kişilik İlkesi, Evrensellik İlkesi)
  • Devletin Hukuki Yetkisi
 2. Devletlerin Sorumluluğu:
  • Sorumlulukla İlgili Uluslararası Düzenlemeler
  • Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller (Meşru Müdafaa, Mücbir Sebep)
  • Sorumlusu Olmayan Zarar (Zararın Giderimi: Eski Hale Getirme, Tazminat, Tatmin)
  • Önlem ve Yaptırımlar (Misilleme ve Zararla Karşılık)

09- DEVLET 3

 1. Halefiyet/Ardıllık:
  • Anlaşmalara Haleflik
  • Mal, Borç ve Arşivlere Haleflik
 2. Azınlık/Ekaliyet:
  • Uluslararası Hukuka Göre Azınlık
  • Türkiye’nin Azınlıklarla İlgili Düzenlemesi
 3. Devletin Tek Taraflı İşlemleri:
  • Tanıma
  • Kınama
  • Söz Verme
  • Vazgeçme

10- ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

 1. Uluslararası Hukuk Kişileri
 2. Uluslararası Örgütlerin Tarihçesi
 3. Uluslararası Örgütlerin Organik Yapısı
 4. Uluslararası Örgütlerin Sınıflandırılması:
  • Coğrafi Sınıflandırma (Evrensel -Küresel- Örgüt, Bölgesel Örgüt)
  • Amaçlarına-Faaliyet Alanlarına Göre Sınıflandırma (Genel Konulu Örgütler, Uzman Örgütler)
  • Yetkiye Dayalı Sınıflandırma (İşbirliği Örgütü, Uluslarüstü Örgüt);
 5. Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar:
  • Üyeleri
  • Amaçları
  • Faaliyetleri
  • Hukuki Rejimi
 6. Uluslararası Örgütlerin Ortak Özellikleri:
  • Sena Meray’a Göre
  • Mehmet Emin Çağran’a Göre
 7. Uluslararası Örgütlerin Unsurları:
  • Akdi Anlaşma
  • Gönüllülük Esası
  • Sürekli Organların Varlığı
  • Uluslararası Hukuka Bağlılık
  • Geniş Kapsamlı Uluslararası Örgüt Tanımı ve Özellikleri

11- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ORGANLARI

 1. Genel Kurul
 2. Güvenlik Konseyi
 3. Ekonomik ve Sosyal Konsey
 4. Vesayet Konseyi
 5. Uluslararası Adalet Divanı
 6. Genel Sekreterlik

12- ULUSLARARASI HUKUKTA İLKELER

 1. Devletlerin Egemen Eşitliği
 2. Self Determinasyon
 3. Uluslararası İnsan Hakları ve Kaynakları:
  • Teamüller
  • Hukukun Genel İlkeleri
  • Uluslararası Antlaşmalar
  • Yargı Denetimi

13- ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA

 1. Kollektif Kuvvet Kullanma
 2. Tek Taraflı Kuvvet Kullanma:
  • Tarihi Süreç
  • Kuvvet Kullanmanın Çeşitleri (Doğrudan Kuvvet Kullanma, Dolaylı Kuvvet Kullanma)
 3. Meşru Müdafaa İstisnası
  • Önleyici Meşru Müdafaa
  • Bireysel – Kollektif Meşru Müdafaa
 4. İnsani Amaçlı Müdahale İstisnası

14- SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU

 1. İlkeler:
  • Gereksiz Acılara Sebep Olmama İlkesi
  • Ayrım Gözetme İlkesi
  • Sadakat İlkesi
  • Çevre Üzerinde Ağır Sonuçlar Doğuracak Silah ve Yöntemlerin Yasaklılığı İlkesi
  • Orantılılık İlkesi
  • Mülke Zarar Vermeme İlkesi
 2. Korunan – Korunması Gereken Gruplar:
  • Yaralılar ve Hastalar
  • Esirler
  • Siviller

15- ULUSLARARASI CEZA HUKUKU

 1. Uluslararası Suçlar
 2. Uluslarası Suçlar İçin Kurulmuş Ceza Mahkemeleri:
  • Nurnberg Mahkemesi
  • Tokyo Mahkemesi
  • Eski Yugoslavya ve Ruanda ile İlgili Ceza Mahkemeleri
 3. Uluslararası Ceza Mahkemesi:
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Organları
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi (Maddi Yargı Yetkisi: Saldırı Suçu, İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım Suçu, Savaş Suçu; Yargı Yetkisinin Niteliği; Yargı Yetkisinin Kabulü)
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Diğer Yetkileri

16- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 1. Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü:
  • Kuvvet Kullanma
  • Kuvvet Kullanma Tehdidi Yasağı
 2. Barışçıl Çözüm Yolları
 3. Siyasi Çözüm Yolları:
  • Görüşme
  • Dostça Girişim
  • Arabuluculuk
  • Soruşturma
  • Uzlaştırma
 4. Hukuki Çözüm Yolları:
  • Hakemlik
  • Uluslararası Yargı Organları (Uluslararası Adalet Divanı)

17- DİPLOMATİK İLİŞKİLER VE KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ

 1. Diplomatik İlişkilerin Kurulması
 2. Doğrudan Görüşme Yöntemi
 3. Diplomatik Temsilcilik (Diplomatik Misyon):
  • Görevliler
  • Diplomatik Temsilcinin Atanması – Görevinin Sona Ermesi
  • Diplomatik Temsilcinin Görevleri
  • Diplomatik Temsilciye Görevi Sırasında Getirilen Sınırlamalar
  • Diplomatik Temsilcilerin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları
 4. Konsolosluk:
  • Görevliler
  • Konsolosun Atanması – Görevinin Sonlanması
  • Konsolosun Görevleri
  • Konsolosun Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları

18- ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU

 1. Uluslararası Deniz Hukuku’nun Tarihi
 2. Deniz Yetki Alanları
 3. Esas Çizgi
 4. Ulusal Sınırlar İçindeki Deniz Yetki Alanları:
  • İç Sular
  • Kara Sular
  • Uluslararası Boğazlar
  • Takım Ada Devleti ve Takım Ada Suları
 5. Ulusal Sınırlar Dışındaki Deniz Yetki Alanları:
  • Bitişik Bölge
  • Kıta Sahanlığı
  • Münhasır Ekonomik Bölge
  • Açık Deniz (Bayrak Yasası, Açık Denizde Sıcak Takip)

01- ULUSLARARASI KAMU HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Toplumsal Düzen ve Kurallar
 2. Uluslararası Hukukun Gelişim Dönemleri
 3. Uluslararası Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasındaki Faklar

03- KAYNAKLAR – ANTLAŞMALAR 1

 1. Kaynaklar:
  • Maddi Kaynaklar
  • Şekli Kaynaklar
 2. Antlaşmalar
 3. Antlaşmaların Uygulanmasıyla İlgili Temel İlkeler:
  • Ahde Vefa İlkesi
  • Devamlılık İlkesi
  • Geriye Yürümemesi İlkesi
  • Tarafları Bağlama/Nisbilik İlkesi (En Çok Gözetilen Ulus Kaydı)
 4. Antlaşmaların Yapılışı

05- DİĞER KAYNAKLAR

 1. Teamül
  • Özellikleri
  • Oluşumu
  • Sınıflandırılması
 2. Öğreti/Doktrin
 3. Yargı Kararları
 4. Hukukun Genel İlkeleri

06- ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ

 1. Devletler ve Unsurları:
  • Sınırları Belirli Bir Ülke
  • Nüfus
  • Siyasi Otorite
  • Egemenlik (KKTC’nin Durumu)
 2. Uluslararası Örgütler
 3. Sınırlı Olarak Ele Alınan Gerçek Kişiler

08- DEVLET 2

 1. Devletin Yetkisi:
  • Devletin Cezai Yetkisi (Mülkilik İlkesi, Vatandaşlık İlkesi, Koruma İlkesi, Edilgen Kişilik İlkesi, Evrensellik İlkesi)
  • Devletin Hukuki Yetkisi
 2. Devletlerin Sorumluluğu:
  • Sorumlulukla İlgili Uluslararası Düzenlemeler
  • Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller (Meşru Müdafaa, Mücbir Sebep)
  • Sorumlusu Olmayan Zarar (Zararın Giderimi: Eski Hale Getirme, Tazminat, Tatmin)
  • Önlem ve Yaptırımlar (Misilleme ve Zararla Karşılık)

10- ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

 1. Uluslararası Hukuk Kişileri
 2. Uluslararası Örgütlerin Tarihçesi
 3. Uluslararası Örgütlerin Organik Yapısı
 4. Uluslararası Örgütlerin Sınıflandırılması:
  • Coğrafi Sınıflandırma (Evrensel -Küresel- Örgüt, Bölgesel Örgüt)
  • Amaçlarına-Faaliyet Alanlarına Göre Sınıflandırma (Genel Konulu Örgütler, Uzman Örgütler)
  • Yetkiye Dayalı Sınıflandırma (İşbirliği Örgütü, Uluslarüstü Örgüt);
 5. Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar:
  • Üyeleri
  • Amaçları
  • Faaliyetleri
  • Hukuki Rejimi
 6. Uluslararası Örgütlerin Ortak Özellikleri:
  • Sena Meray’a Göre
  • Mehmet Emin Çağran’a Göre
 7. Uluslararası Örgütlerin Unsurları:
  • Akdi Anlaşma
  • Gönüllülük Esası
  • Sürekli Organların Varlığı
  • Uluslararası Hukuka Bağlılık
  • Geniş Kapsamlı Uluslararası Örgüt Tanımı ve Özellikleri

13- ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA

 1. Kollektif Kuvvet Kullanma
 2. Tek Taraflı Kuvvet Kullanma:
  • Tarihi Süreç
  • Kuvvet Kullanmanın Çeşitleri (Doğrudan Kuvvet Kullanma, Dolaylı Kuvvet Kullanma)
 3. Meşru Müdafaa İstisnası
  • Önleyici Meşru Müdafaa
  • Bireysel – Kollektif Meşru Müdafaa
 4. İnsani Amaçlı Müdahale İstisnası

15- ULUSLARARASI CEZA HUKUKU

 1. Uluslararası Suçlar
 2. Uluslarası Suçlar İçin Kurulmuş Ceza Mahkemeleri:
  • Nurnberg Mahkemesi
  • Tokyo Mahkemesi
  • Eski Yugoslavya ve Ruanda ile İlgili Ceza Mahkemeleri
 3. Uluslararası Ceza Mahkemesi:
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Organları
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi (Maddi Yargı Yetkisi: Saldırı Suçu, İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım Suçu, Savaş Suçu; Yargı Yetkisinin Niteliği; Yargı Yetkisinin Kabulü)
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Diğer Yetkileri

17- DİPLOMATİK İLİŞKİLER VE KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ

 1. Diplomatik İlişkilerin Kurulması
 2. Doğrudan Görüşme Yöntemi
 3. Diplomatik Temsilcilik (Diplomatik Misyon):
  • Görevliler
  • Diplomatik Temsilcinin Atanması – Görevinin Sona Ermesi
  • Diplomatik Temsilcinin Görevleri
  • Diplomatik Temsilciye Görevi Sırasında Getirilen Sınırlamalar
  • Diplomatik Temsilcilerin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları
 4. Konsolosluk:
  • Görevliler
  • Konsolosun Atanması – Görevinin Sonlanması
  • Konsolosun Görevleri
  • Konsolosun Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları

02- ULUSLARARASI HUKUKUN GEÇERLİLİK ALANLARI

 1. Devletler Hukuku Kurallarının Dayanağını Açıklayan Felsefi Yaklaşımlar:
  • Doğal Hukuk Görüşü
  • İradeci Görüş
  • Objektivist Görüş
 2. Uluslararası Hukukun Sujeleri:
  • Devlet
  • Uluslararası Örgütler
  • Hükümet Dışı Kuruluşlar
  • Bireyler
 3. Uluslararası Hukuk ile İç Hukuk Arasındaki İlişki:
  • Dualist Görüş
  • Monist Görüş
  • Türkiye’deki Uygulama
 4. Uluslararası Hukukun Dikkate Alınmasının Sonuçları

04- ANTLAŞMALAR 2

 1. Antlaşma Metinlerinin Hazırlanışı
 2. Antlaşma Metinlerinin Geçersizliği
  • Yok Sayılma
  • İptal (Mutlak İptal Sebepleri, Nisbi İptal Sebepleri)
 3. Antlaşma Çekinceleri
 4. Antlaşmaların Yorumu
 5. Antlaşmaların Yürürlüğe Girmesi
  • Türkiye’de Süreç
  • Uluslararası Hukukta Süreç
 6. Antlaşmaların Değiştirilmesi ve Sona Erdirilmesi (Temelden Değişiklik Talebi)

07- DEVLET 1

 1. Devlet Ülkesi:
  • Ülkesiz Devlet Olmaz İlkesi (Sınırların Belirlenmesi, Ülkeler)
  • Sınırların Değiştirilemezliği İlkesi
  • Ülkenin Kazanılması ve Kaybedilmesi (Zamanaşımı ile Kazanma, Fetih ve İlhak ile Kazanma, Yargı Kararı ile Kazanma, Devir Yoluyla Kazanma)
 2. Devlet Türleri:
  • Bağımsızlık (Tam Bağımsız, Sınırlı Bağımsız)
  • Yetki (Tam Yetkili, Sınırlı Yetkili)
  • Örgütlenme Biçimi (Basit Devlet, Birleşik Devlet)
 3. Devletin Tanınması:
  • Hukuki Tanıma/De Juve
  • Hükümetin Tanınması (Hükümet Değişikliği Halinde, Sürgündeki Hükümet)
  • Fiili Tanıma (De Facto)

09- DEVLET 3

 1. Halefiyet/Ardıllık:
  • Anlaşmalara Haleflik
  • Mal, Borç ve Arşivlere Haleflik
 2. Azınlık/Ekaliyet:
  • Uluslararası Hukuka Göre Azınlık
  • Türkiye’nin Azınlıklarla İlgili Düzenlemesi
 3. Devletin Tek Taraflı İşlemleri:
  • Tanıma
  • Kınama
  • Söz Verme
  • Vazgeçme

11- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ORGANLARI

 1. Genel Kurul
 2. Güvenlik Konseyi
 3. Ekonomik ve Sosyal Konsey
 4. Vesayet Konseyi
 5. Uluslararası Adalet Divanı
 6. Genel Sekreterlik

12- ULUSLARARASI HUKUKTA İLKELER

 1. Devletlerin Egemen Eşitliği
 2. Self Determinasyon
 3. Uluslararası İnsan Hakları ve Kaynakları:
  • Teamüller
  • Hukukun Genel İlkeleri
  • Uluslararası Antlaşmalar
  • Yargı Denetimi

14- SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU

 1. İlkeler:
  • Gereksiz Acılara Sebep Olmama İlkesi
  • Ayrım Gözetme İlkesi
  • Sadakat İlkesi
  • Çevre Üzerinde Ağır Sonuçlar Doğuracak Silah ve Yöntemlerin Yasaklılığı İlkesi
  • Orantılılık İlkesi
  • Mülke Zarar Vermeme İlkesi
 2. Korunan – Korunması Gereken Gruplar:
  • Yaralılar ve Hastalar
  • Esirler
  • Siviller

16- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 1. Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü:
  • Kuvvet Kullanma
  • Kuvvet Kullanma Tehdidi Yasağı
 2. Barışçıl Çözüm Yolları
 3. Siyasi Çözüm Yolları:
  • Görüşme
  • Dostça Girişim
  • Arabuluculuk
  • Soruşturma
  • Uzlaştırma
 4. Hukuki Çözüm Yolları:
  • Hakemlik
  • Uluslararası Yargı Organları (Uluslararası Adalet Divanı)

18- ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU

 1. Uluslararası Deniz Hukuku’nun Tarihi
 2. Deniz Yetki Alanları
 3. Esas Çizgi
 4. Ulusal Sınırlar İçindeki Deniz Yetki Alanları:
  • İç Sular
  • Kara Sular
  • Uluslararası Boğazlar
  • Takım Ada Devleti ve Takım Ada Suları
 5. Ulusal Sınırlar Dışındaki Deniz Yetki Alanları:
  • Bitişik Bölge
  • Kıta Sahanlığı
  • Münhasır Ekonomik Bölge
  • Açık Deniz (Bayrak Yasası, Açık Denizde Sıcak Takip)
6 Yorumlar
 1. mehmet

  ellerinize sağlık cidden çok faydalı bir çalışma

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğin için çok teşekkür ederim Mehmet, başarılar dilerim ?

   Yanıtla
 2. Burcu

  Merhaba, uluslararası kamu hukuku dersini hangi hocadan almıştınız?

  Yanıtla
 3. Burcu

  Emeğinize sağlık hepsi çok ama çok başarılı

  Yanıtla
 4. kadriye

  gerçekten çok teşekkür ederim hazırladoğınız kaynaklar benim için çok faydalı oluyor . sizin zihin haritası modellerin,zden daima faydalanıyorum.

  Yanıtla
 5. Kazım Özkan

  Güzel hazırlanmış.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir