Kamu Maliyesi

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- DEVLET VE EKONOMİ

 1. Kamu Maliyesi
 2. Devlet Kavramı
 3. Devleti Tanımlamaya Çalışan Yaklaşımlar
  • Platon’un Organik Devleti
  • Aristotelesçi Devlet
  • Toplum Sözleşmesi Devleti
  • Hegelci Devlet
  • Marksist Devlet
 4. Devletin Öğeleri:
  • Millet
  • Ülke
  • Egemenlik
 5. Devletin Ekonomideki Rolüne İlişkin Yaklaşımlar:
  • Merkantilist Görüş
  • Fizyokrat Görüş
  • Klasik Liberal Görüş
  • Sosyalist Görüş
  • Keynesyen Görüş
  • Anayasal İktisat Görüşü

02- KAMU MALİYESİNİN KONUSU

 1. Mali Olaylar
 2. Kamu Giderlerinin Finansmanı
 3. Kamu Maliyesinin Konusu ve Özel Sektör Ekonomisinden Farkları
 4. Mali Olayların Özellikleri
 5. Maliye – Hukuk – İktisat Arasındaki İlişki

03- PİYASA BAŞARISIZLIĞI KURAMI

 1. Kamusal Mallar
 2. Yarı Kamusal Mallar
 3. Tam Özel Mallar
 4. Bedavacılık Sorunu
 5. Küresel Kamusal Mallar

04 – KAMU MALİYESİNE GİRİŞ

 1. Devlet Nedir, Ne Yapar, Parayı Nereden Bulur?
 2. Devlet Olabilmek İçin Ne Gerekir? (Görüşler)
 3. Fon – Döner Sermaye
 4. Kamu Hizmetleri
  • Tam Kamusal Hizmet
  • Yarı Kamusal Hizmet
  • Özel Hizmet
  • Sosyal Güvenlik Hizmetleri

05- TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ

 1. 5018 Sayılı Kanuna Göre
 2. Dar Anlamda Kamu – Merkezi Yönetim Kuruluşları:
  • Genel Bütçeli Kuruluşlar
  • Özel Bütçeli Kuruluşlar
  • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
  • Döner Sermayeler
  • Fonlar
 3. Genel Yönetim Kapsamındaki İlave Kurumlar:
  • Sosyal Güvenlik Kurumları
  • Yerel Yönetimler
 4. Geniş Anlamda Kamu:
  • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
  • Kamu İktisadi Kuruluşları
  • İktisadi Devlet Teşekkülleri
  • Müessese
  • Bağlı Ortaklık
  • İştirak
  • İşletme
  • KİT’lerin Özelleştirilmesi

06- KAMU KESİMİ – İDARİ TEŞKİLAT

 1. Kamu Mali Kesimi:
  • Merkezi Yönetim
  • Sosyal Güvenlik Kuruluşları
  • Mahalli İdareler
 2. Özel Kesim – Kamu Kesimi
 3. İdari Teşkilat:
  • Merkezi Yönetim
  • Yerinden Yönetim

07- KAMU HARCAMALARI

 1. Kamu Harcamalarının Hukuki Tanımı
 2. Kamu Harcamalarının İktisadi ve Sosyal Tanımı
 3. Kamu Harcamalarının Artışını Açıklamaya Çalışan Görüşler
  • Adolph Wagner Kanunu
  • Peacock-Wiseman’ın Sıçrama Teorisi
  • Kamusal Tercihler Teorisi
 4. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması:
  • Ekonomik Sınıflandırma (Gerçek Harcamalar, Transfer Harcamaları)
 5. Kamu Harcamalarının Artışı (Görünüşte Artış Nedenleri, Gerçek Artış Nedenleri)

08- DEVLET BORÇLANMASI

 1. Devletin Borçlanma Nedenleri
 2. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği
 3. Kamu Borç Yönetimi
  • Tahkim / Konsolidasyon
  • Konversiyon
  • Moratoryum
 4. Devlet Borçlarının Sınıflandırılması
  • Vadelerine Göre Borçlar (Kısa Vadeli, Uzun Vadeli)
  • Zorunluluk Durumuna Göre Borçlar (Gönüllü Borçlanmalar, Zorunlu Borçlanmalar)
  • Kaynaklarına Göre Borçlar (İç Borçlar, Dış Borçlar)

09- DEVLET BÜTÇESİ

 1. Bütçe; Bütçenin Klasik İşlevleri:
  • İktisadi-Mali İşlevi
  • Siyasi İşlevi
  • Hukuki İşlevi
  • Denetsel İşlevi
 2. Bütçenin Çağdaş İşlevleri:
  • Kaynak Tahsisinde Etkinlik İşlevi
  • Gelir Dağılımında Adalet İşlevi
  • Ekonomik İstikrar İşlevi
 3. Bütçe İlkeleri:
  • Genellik İlkesi
  • Tahsis -Ödenek Ayrılması- İlkesi
  • Yıllık Olma İlkesi
  • Açıklık -Alenilik- İlkesi
  • Doğruluk -Samimiyet- İlkesi
  • Denklik İlkesi
  • Planlama İlkesi
  • Sorumluluk İlkesi
  • Giderlerin Gelirlerden Önce Olması İlkesi
  • Birlik -Teklik- İlkesi (İstisnaları)

10- BÜTÇELEME – DENETİM

 1. Bütçeleme Süreci – Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması:
  • Gider Bütçesinin Hazırlanması
  • Gelir Bütçesinin Hazırlanması
  • Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Ekleri ile TBMM’ye Sunulması
 2. Bütçenin TBMM’de Görüşülmesi ve Onaylanması
  • Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri
  • Genel Kurul Görüşmeleri
 3. Bütçenin Uygulanması (Ödeneklerin Verilmesi)
  • Ödenek Aktarımı
  • Personel Gideri Ödemeleri
  • Yedek Ödenek
  • Örtülü Ödenek
 4. Bütçenin Denetimi:
  • İç Denetim
  • Dış Denetim

11- KAMU GELİRLERİ

 1. Zorla Elde Edilen Gelirler:
  • Vergiler
  • Harçlar
  • Resimler
  • Şerefiyeler
  • Parafiskal Gelirler
  • Para Cezaları
  • Zorunlu Borçlar
 2. Parasal İşlemler:
  • Para Basma (Emisyon)
  • Devalüasyon
 3. Zorlama Olmadan Elde Edilen Gelirler:
  • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
  • Bağış ve Yardımlar
  • İsteğe Bağlı Borçlanma
  • Mali Tekeller

12- VERGİ 1

 1. Vergi Kavramı ve Vergi Tarihi;
 2. Vergi Teorileri:
  • Karşılıklılık Teorisi
  • Ödeme Gücü Teorisi (En Az Geçim İndirimi, Ayırma Kuramı, Artan Oran)
 3. Verginin Fonksiyonları
  • Mali Fonksiyon
  • Ekonomik Fonksiyon
  • Sosyal Fonkiyon
 4. Verginin Kaynağı
 5. Verginin Konusu
 6. Vergi Yükümlüsü (Mükellefi)
 7. Vergi Sorumlusu
 8. Vergi Borcu:
  • Şekli Ödev
  • Maddi Ödev
 9. Matrah
 10. Matrah Hesaplama Yöntemleri:
  • Beyan Usulü
  • İdarenin Takdiri Usulü
  • Karine (Dış Belirtiler) Usulü
 11. Vergi Muafiyeti ve Vergi İstinası
 12. Vergilendirme Süreci:
  • (0) VDO’nun Gerçekleşmesi
  • (1) Tarh – Tarh Yöntemleri
  • (2) Tebliga – Tebligat Usulleri
  • (3) Vergi Tahakkuku
  • (4) Tahsil

13- VERGİ 2

 1. Vergi Tarifesi
 2. Vergi Tarifesi Hazırlama Usulleri
  • Sınıf Usulü Artan Oranlılık
  • Dilim Usulü Artan Oranlılık
 3. Vergilemede Sınır:
  • Mali Sınır
  • Hukuki Sınır
  • Siyasi Sınır
 4. Çifte Vergilendirme
 5. Vergide Yansıma:
  • İleriye Doğru Yansıma
  • Geriye Doğru Yansıma;
 6. Vergilendirme Aşamaları
 7. Vergi Maliyeti
 8. Vergi Harcaması
 9. Vergi Engeli (Takozu)
 10. Vergi Limanı (Cenneti)
 11. Vergi Rekabeti
 12. Vergi Planlaması:
  • Mikro Vergi Planlaması (Mükellef)
  • Makro Vergi Planlaması (İdare)

01- DEVLET VE EKONOMİ

 1. Kamu Maliyesi
 2. Devlet Kavramı
 3. Devleti Tanımlamaya Çalışan Yaklaşımlar
  • Platon’un Organik Devleti
  • Aristotelesçi Devlet
  • Toplum Sözleşmesi Devleti
  • Hegelci Devlet
  • Marksist Devlet
 4. Devletin Öğeleri:
  • Millet
  • Ülke
  • Egemenlik
 5. Devletin Ekonomideki Rolüne İlişkin Yaklaşımlar:
  • Merkantilist Görüş
  • Fizyokrat Görüş
  • Klasik Liberal Görüş
  • Sosyalist Görüş
  • Keynesyen Görüş
  • Anayasal İktisat Görüşü

05- TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ

 1. 5018 Sayılı Kanuna Göre
 2. Dar Anlamda Kamu – Merkezi Yönetim Kuruluşları:
  • Genel Bütçeli Kuruluşlar
  • Özel Bütçeli Kuruluşlar
  • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
  • Döner Sermayeler
  • Fonlar
 3. Genel Yönetim Kapsamındaki İlave Kurumlar:
  • Sosyal Güvenlik Kurumları
  • Yerel Yönetimler
 4. Geniş Anlamda Kamu:
  • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
  • Kamu İktisadi Kuruluşları
  • İktisadi Devlet Teşekkülleri
  • Müessese
  • Bağlı Ortaklık
  • İştirak
  • İşletme
  • KİT’lerin Özelleştirilmesi

08- DEVLET BORÇLANMASI

 1. Devletin Borçlanma Nedenleri
 2. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği
 3. Kamu Borç Yönetimi
  • Tahkim / Konsolidasyon
  • Konversiyon
  • Moratoryum
 4. Devlet Borçlarının Sınıflandırılması
  • Vadelerine Göre Borçlar (Kısa Vadeli, Uzun Vadeli)
  • Zorunluluk Durumuna Göre Borçlar (Gönüllü Borçlanmalar, Zorunlu Borçlanmalar)
  • Kaynaklarına Göre Borçlar (İç Borçlar, Dış Borçlar)

10- BÜTÇELEME – DENETİM

 1. Bütçeleme Süreci – Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması:
  • Gider Bütçesinin Hazırlanması
  • Gelir Bütçesinin Hazırlanması
  • Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Ekleri ile TBMM’ye Sunulması
 2. Bütçenin TBMM’de Görüşülmesi ve Onaylanması
  • Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri
  • Genel Kurul Görüşmeleri
 3. Bütçenin Uygulanması (Ödeneklerin Verilmesi)
  • Ödenek Aktarımı
  • Personel Gideri Ödemeleri
  • Yedek Ödenek
  • Örtülü Ödenek
 4. Bütçenin Denetimi:
  • İç Denetim
  • Dış Denetim

12- VERGİ 1

 1. Vergi Kavramı ve Vergi Tarihi;
 2. Vergi Teorileri:
  • Karşılıklılık Teorisi
  • Ödeme Gücü Teorisi (En Az Geçim İndirimi, Ayırma Kuramı, Artan Oran)
 3. Verginin Fonksiyonları
  • Mali Fonksiyon
  • Ekonomik Fonksiyon
  • Sosyal Fonkiyon
 4. Verginin Kaynağı
 5. Verginin Konusu
 6. Vergi Yükümlüsü (Mükellefi)
 7. Vergi Sorumlusu
 8. Vergi Borcu:
  • Şekli Ödev
  • Maddi Ödev
 9. Matrah
 10. Matrah Hesaplama Yöntemleri:
  • Beyan Usulü
  • İdarenin Takdiri Usulü
  • Karine (Dış Belirtiler) Usulü
 11. Vergi Muafiyeti ve Vergi İstinası
 12. Vergilendirme Süreci:
  • (0) VDO’nun Gerçekleşmesi
  • (1) Tarh – Tarh Yöntemleri
  • (2) Tebliga – Tebligat Usulleri
  • (3) Vergi Tahakkuku
  • (4) Tahsil

02- KAMU MALİYESİNİN KONUSU

 1. Mali Olaylar
 2. Kamu Giderlerinin Finansmanı
 3. Kamu Maliyesinin Konusu ve Özel Sektör Ekonomisinden Farkları
 4. Mali Olayların Özellikleri
 5. Maliye – Hukuk – İktisat Arasındaki İlişki

03- PİYASA BAŞARISIZLIĞI KURAMI

 1. Kamusal Mallar
 2. Yarı Kamusal Mallar
 3. Tam Özel Mallar
 4. Bedavacılık Sorunu
 5. Küresel Kamusal Mallar

04 – KAMU MALİYESİNE GİRİŞ

 1. Devlet Nedir, Ne Yapar, Parayı Nereden Bulur?
 2. Devlet Olabilmek İçin Ne Gerekir? (Görüşler)
 3. Fon – Döner Sermaye
 4. Kamu Hizmetleri
  • Tam Kamusal Hizmet
  • Yarı Kamusal Hizmet
  • Özel Hizmet
  • Sosyal Güvenlik Hizmetleri

06- KAMU KESİMİ – İDARİ TEŞKİLAT

 1. Kamu Mali Kesimi:
  • Merkezi Yönetim
  • Sosyal Güvenlik Kuruluşları
  • Mahalli İdareler
 2. Özel Kesim – Kamu Kesimi
 3. İdari Teşkilat:
  • Merkezi Yönetim
  • Yerinden Yönetim

07- KAMU HARCAMALARI

 1. Kamu Harcamalarının Hukuki Tanımı
 2. Kamu Harcamalarının İktisadi ve Sosyal Tanımı
 3. Kamu Harcamalarının Artışını Açıklamaya Çalışan Görüşler
  • Adolph Wagner Kanunu
  • Peacock-Wiseman’ın Sıçrama Teorisi
  • Kamusal Tercihler Teorisi
 4. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması:
  • Ekonomik Sınıflandırma (Gerçek Harcamalar, Transfer Harcamaları)
 5. Kamu Harcamalarının Artışı (Görünüşte Artış Nedenleri, Gerçek Artış Nedenleri)

09- DEVLET BÜTÇESİ

 1. Bütçe; Bütçenin Klasik İşlevleri:
  • İktisadi-Mali İşlevi
  • Siyasi İşlevi
  • Hukuki İşlevi
  • Denetsel İşlevi
 2. Bütçenin Çağdaş İşlevleri:
  • Kaynak Tahsisinde Etkinlik İşlevi
  • Gelir Dağılımında Adalet İşlevi
  • Ekonomik İstikrar İşlevi
 3. Bütçe İlkeleri:
  • Genellik İlkesi
  • Tahsis -Ödenek Ayrılması- İlkesi
  • Yıllık Olma İlkesi
  • Açıklık -Alenilik- İlkesi
  • Doğruluk -Samimiyet- İlkesi
  • Denklik İlkesi
  • Planlama İlkesi
  • Sorumluluk İlkesi
  • Giderlerin Gelirlerden Önce Olması İlkesi
  • Birlik -Teklik- İlkesi (İstisnaları)

11- KAMU GELİRLERİ

 1. Zorla Elde Edilen Gelirler:
  • Vergiler
  • Harçlar
  • Resimler
  • Şerefiyeler
  • Parafiskal Gelirler
  • Para Cezaları
  • Zorunlu Borçlar
 2. Parasal İşlemler:
  • Para Basma (Emisyon)
  • Devalüasyon
 3. Zorlama Olmadan Elde Edilen Gelirler:
  • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
  • Bağış ve Yardımlar
  • İsteğe Bağlı Borçlanma
  • Mali Tekeller

13- VERGİ 2

 1. Vergi Tarifesi
 2. Vergi Tarifesi Hazırlama Usulleri
  • Sınıf Usulü Artan Oranlılık
  • Dilim Usulü Artan Oranlılık
 3. Vergilemede Sınır:
  • Mali Sınır
  • Hukuki Sınır
  • Siyasi Sınır
 4. Çifte Vergilendirme
 5. Vergide Yansıma:
  • İleriye Doğru Yansıma
  • Geriye Doğru Yansıma;
 6. Vergilendirme Aşamaları
 7. Vergi Maliyeti
 8. Vergi Harcaması
 9. Vergi Engeli (Takozu)
 10. Vergi Limanı (Cenneti)
 11. Vergi Rekabeti
 12. Vergi Planlaması:
  • Mikro Vergi Planlaması (Mükellef)
  • Makro Vergi Planlaması (İdare)
8 Yorumlar
 1. Emre Erva

  Öncelikle emekleriniz için çok teşekkür ederim ama merak ettiğim bir şey de var :
  Acaba neden doğrudan 8. içerikten başlamış, ilk 7 içeriğe nereden ulaşabiliriz acaba ?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Emre, desteğin için teşekkür ederim. Daha önce bütün haritalar vardı, ancak sonrasında haritaların bağlantılarında bazı sıkıntılar yaşadık. Buraya eklemek için yeniden çalışmak yerine yeni açacağımız siteye eklemeyi tercih ettik, yakında abonelere duyuracağımız site üzerinden haritalara erişebileceksiniz.

   Yanıtla
  • Osman

   iki yil sonra yaziyom genc nesil icin atabilecegin kamu maliyesi notun varmi? Vizeye az kaldi

   Yanıtla
   • Özlem

    Merhaba bende 2 yıl sonradan yazıyorum yarın final sınavım var 🙁
    Benden 2 yıl sonrada biri yazar umarım

    Yanıtla
    • içer

     merhabalar ders için yardımcı olabilir misiniz acaba ? henüz iki yıl olmadı ama 🙂

     Yanıtla
 2. Emre Erva

  Anladım, yeni siteniz için umarım her şey yolunda gider, en kısa zamanda yayın hayatına başlaması dileğiyle.

  Yanıtla
 3. hellsunshine

  Notlarınız gerçekten çok kaliteli, bir hacettepe hukuk öğrencisi olarak kamu maliyesini full buradan çalışıyorum.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir