Kıymetli Evrak Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- KIYMETLİ EVRAKA GİRİŞ

 1. Kıymetli Evrak:
  • Kambiyo Senetleri
  • Emtia Senetleri
  • Menkul Kıymetler
 2. Kıymetli Evrakın Unsurları:
  • Senet Olma Özelliği
  • Hak İçerme Özelliği
 3. Kıymetli Evrak ile Adi Senetler Arasındaki Farklar
 4. Kıymetli Evrakların Tasnif Edilmesi:
  • İçerdiği Hak Açısından Tasnif
  • Düzenlenmesine Neden Olan İşlem Yönünden Tasnif
  • İçerdiği Haktan Önce Mevcut Olup Olmaması Yönünden Tasnif
  • İhracı Yönünden Tasnif
  • Devri Yönünden Tasnif

02- KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ

 1. Kıymetli Evrakın İptaline İlişkin Hükümler
 2. İptal Davasının Şartları
 3. Hamiline Yazılı Senetlerin İptali
 4. Nama Yazılı Senetlerin İptali
 5. Emre Yazılı Senetlerin İptali
 6. Poliçenin İptaline İlişkin Hükümler

03- KAMBİYO SENETLERİ – POLİÇEYE GİRİŞ

 1. Kambiyo Senetlerine İlişkin Genel Hükümler:
  • Kambiyo Senetlerinin Birbirinden Farklı Yönleri
  • Kambiyo Senetlerinin Ortak Yönleri
  • Kambiyo Senetlerinde Asli Borç İlişkisi
 2. Poliçe:
  • Poliçenin Unsurları (Zorunlu Unsurlar, Alternatif Zorunlu Unsurlar, İsteğe Bağlı Unsurlar)
  • Açık Poliçe

04- POLİÇEDE DEVİR VE KABUL

 1. Poliçenin Devri:
  • Ciro (Şekli, Zamanı, Şartları, Ciro Türleri: Tam Ciro, Beyaz Ciro & Temlik Cirosu, Rehin Cirosu, Tahsil Cirosu)
  • Zilyetliğin Geçirilmesi/Teslim
 2. Poliçede Kabul:
  • Kabul Beyanının Niteliği ve Koşulları
  • Poliçenin Kabule Arz Zamanı
  • Poliçeyi Kabule Arz Eden Kişi
  • Poliçeyi Kabul Eden Kişi
  • Poliçenin Kabule Arz Edildiği Yer
  • Kabulün Şekli
  • Kabulden Rücu
  • Kabule Arzın Zorunlu Olması
  • Düzenleyenin Kabulden Sorumlu Olmaması Kaydı
  • Poliçenin Kabul Edilmemesi veya Kabulü ile İlgili Kayıtlara Uyulmamasının Sonuçları

05- POLİÇEDE ÖDEME VE BAŞVURU HAKKI

 1. Poliçede Ödeme
  • Poliçede Vade (Poliçelerde Vade Türleri, Sürelerin Hesabı, Vadenin Uzatılması
  • Poliçenin Ödenmesi (Poliçenin Ödenmesi Amacıyla İbraz Süresi, Poliçeyi Ödeme için İbraza Yetkili Kişi, Poliçeyi Ödeyecek Kişi, Poliçenin Ödenme Zamanı, Poliçe Bedelinin Tamamının veya Bir Kısmının Ödenmesi, Poliçenin Ödeme için İbraz Edilmemesi, Yabancı Ülke Parası Kaydını Taşıyan Poliçeler, Poliçe Bedelinin Ödenmemesinin Sonuçları)
 2. Poliçenin Kabul Edilmemesi veya Ödenmemesi Durumunda Başvuru Hakkı
  • Poliçenin Borçluları
  • Müteselsil Sorumluluk İlkesi
  • Hamilin veya Onun Yerine Geçenlerin Başvurma Haklarının Kapsamı
  • Başvurma Hakkının Kullanılabilmesi için Gerekli Şartlar (Protesto Çekilmesi, Protesto Çekilmemesine Gerek Olmaması)
  • Protestonun Çekilebileceği Süreler
  • Protestonun Şekli
  • Protesto Çekilmesinin Sonuçları

06- POLİÇEDE SON HÜKÜMLER

 1. İhbar
 2. Retret
 3. Zamanaşımı
 4. Sebepsiz Zenginleşme Davası
 5. Karşılığın Devri
 6. Aval:
  • Avalin Hukuki Niteliği
  • Avali Verebilecek Kişiler
  • Lehine Aval Verilebilecek Kişiler
  • Avalin Şekli

07- BONO

 1. Bononun Özellikleri
 2. Açık Bono
 3. Bonolara Uygulanacak Hükümler
 4. Bononun Unsurları (Zorunlu Unsurlar, Alternatif Zorunlu Unsurlar, İsteğe Bağlı Unsurlar)

08- ÇEK (UNSURLARI – TEDAVÜLÜ)

 1. Çekin İktisadi ve Hukuki Niteliği
 2. Çekin Özellikleri ve Çek ile Poliçenin Karşılaştırılması
 3. Çekin Unsurları:
  • Çekin Zorunlu İçeriği
  • Çekte Konulabilecek İhtiyari Kayıtlar
  • Çeke Konulamayacak Kayıtlar
  • Çekte Kabul Yasağı ve Yansımaları
 4. Çekte Muhatap Banka-Düzenleyen İlişkileri:
  • Çek Anlaşmasının Şekli ve İçeriği
  • Muhatap Bankanın Özen Yükümlülükleri
  • Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinden Doğan Sorumluluk
 5. Çekin Tedavülü:
  • Devir Şekli Açısından Çekler 
  • Çekin Kaybedilmesi

09- ÇEK (ÖDENMESİ – İBRAZI)

 1. Çekte Aval
 2. Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları
 3. Türk Uygulamasının Yarattığı Bir Sorun: Çekte Vade
 4. Çekin İbrazı:
  • Çekin İbraz Yeri ve Poliçe ile Bonodan Farkları
  • İbraz Süreleri
  • Muhatap Bankanın Ödemesi
  • Çekin Ödenmesini Kesintiye Uğratan Haller
  • Çekin Ödenmesinde İstisnai Durumlar
  • Çekin Tamamen veya Kısmen Karşılıksız Çıkması

01- KIYMETLİ EVRAKA GİRİŞ

 1. Kıymetli Evrak:
  • Kambiyo Senetleri
  • Emtia Senetleri
  • Menkul Kıymetler
 2. Kıymetli Evrakın Unsurları:
  • Senet Olma Özelliği
  • Hak İçerme Özelliği
 3. Kıymetli Evrak ile Adi Senetler Arasındaki Farklar
 4. Kıymetli Evrakların Tasnif Edilmesi:
  • İçerdiği Hak Açısından Tasnif
  • Düzenlenmesine Neden Olan İşlem Yönünden Tasnif
  • İçerdiği Haktan Önce Mevcut Olup Olmaması Yönünden Tasnif
  • İhracı Yönünden Tasnif
  • Devri Yönünden Tasnif

04- POLİÇEDE DEVİR VE KABUL

 1. Poliçenin Devri:
  • Ciro (Şekli, Zamanı, Şartları, Ciro Türleri: Tam Ciro, Beyaz Ciro & Temlik Cirosu, Rehin Cirosu, Tahsil Cirosu)
  • Zilyetliğin Geçirilmesi/Teslim
 2. Poliçede Kabul:
  • Kabul Beyanının Niteliği ve Koşulları
  • Poliçenin Kabule Arz Zamanı
  • Poliçeyi Kabule Arz Eden Kişi
  • Poliçeyi Kabul Eden Kişi
  • Poliçenin Kabule Arz Edildiği Yer
  • Kabulün Şekli
  • Kabulden Rücu
  • Kabule Arzın Zorunlu Olması
  • Düzenleyenin Kabulden Sorumlu Olmaması Kaydı
  • Poliçenin Kabul Edilmemesi veya Kabulü ile İlgili Kayıtlara Uyulmamasının Sonuçları

06- POLİÇEDE SON HÜKÜMLER

 1. İhbar
 2. Retret
 3. Zamanaşımı
 4. Sebepsiz Zenginleşme Davası
 5. Karşılığın Devri
 6. Aval:
  • Avalin Hukuki Niteliği
  • Avali Verebilecek Kişiler
  • Lehine Aval Verilebilecek Kişiler
  • Avalin Şekli

08- ÇEK (UNSURLARI – TEDAVÜLÜ)

 1. Çekin İktisadi ve Hukuki Niteliği
 2. Çekin Özellikleri ve Çek ile Poliçenin Karşılaştırılması
 3. Çekin Unsurları:
  • Çekin Zorunlu İçeriği
  • Çekte Konulabilecek İhtiyari Kayıtlar
  • Çeke Konulamayacak Kayıtlar
  • Çekte Kabul Yasağı ve Yansımaları
 4. Çekte Muhatap Banka-Düzenleyen İlişkileri:
  • Çek Anlaşmasının Şekli ve İçeriği
  • Muhatap Bankanın Özen Yükümlülükleri
  • Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinden Doğan Sorumluluk
 5. Çekin Tedavülü:
  • Devir Şekli Açısından Çekler 
  • Çekin Kaybedilmesi

02- KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ

 1. Kıymetli Evrakın İptaline İlişkin Hükümler
 2. İptal Davasının Şartları
 3. Hamiline Yazılı Senetlerin İptali
 4. Nama Yazılı Senetlerin İptali
 5. Emre Yazılı Senetlerin İptali
 6. Poliçenin İptaline İlişkin Hükümler

03- KAMBİYO SENETLERİ – POLİÇEYE GİRİŞ

 1. Kambiyo Senetlerine İlişkin Genel Hükümler:
  • Kambiyo Senetlerinin Birbirinden Farklı Yönleri
  • Kambiyo Senetlerinin Ortak Yönleri
  • Kambiyo Senetlerinde Asli Borç İlişkisi
 2. Poliçe:
  • Poliçenin Unsurları (Zorunlu Unsurlar, Alternatif Zorunlu Unsurlar, İsteğe Bağlı Unsurlar)
  • Açık Poliçe

05- POLİÇEDE ÖDEME VE BAŞVURU HAKKI

 1. Poliçede Ödeme
  • Poliçede Vade (Poliçelerde Vade Türleri, Sürelerin Hesabı, Vadenin Uzatılması
  • Poliçenin Ödenmesi (Poliçenin Ödenmesi Amacıyla İbraz Süresi, Poliçeyi Ödeme için İbraza Yetkili Kişi, Poliçeyi Ödeyecek Kişi, Poliçenin Ödenme Zamanı, Poliçe Bedelinin Tamamının veya Bir Kısmının Ödenmesi, Poliçenin Ödeme için İbraz Edilmemesi, Yabancı Ülke Parası Kaydını Taşıyan Poliçeler, Poliçe Bedelinin Ödenmemesinin Sonuçları)
 2. Poliçenin Kabul Edilmemesi veya Ödenmemesi Durumunda Başvuru Hakkı
  • Poliçenin Borçluları
  • Müteselsil Sorumluluk İlkesi
  • Hamilin veya Onun Yerine Geçenlerin Başvurma Haklarının Kapsamı
  • Başvurma Hakkının Kullanılabilmesi için Gerekli Şartlar (Protesto Çekilmesi, Protesto Çekilmemesine Gerek Olmaması)
  • Protestonun Çekilebileceği Süreler
  • Protestonun Şekli
  • Protesto Çekilmesinin Sonuçları

07- BONO

 1. Bononun Özellikleri
 2. Açık Bono
 3. Bonolara Uygulanacak Hükümler
 4. Bononun Unsurları (Zorunlu Unsurlar, Alternatif Zorunlu Unsurlar, İsteğe Bağlı Unsurlar)

09- ÇEK (ÖDENMESİ – İBRAZI)

 1. Çekte Aval
 2. Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları
 3. Türk Uygulamasının Yarattığı Bir Sorun: Çekte Vade
 4. Çekin İbrazı:
  • Çekin İbraz Yeri ve Poliçe ile Bonodan Farkları
  • İbraz Süreleri
  • Muhatap Bankanın Ödemesi
  • Çekin Ödenmesini Kesintiye Uğratan Haller
  • Çekin Ödenmesinde İstisnai Durumlar
  • Çekin Tamamen veya Kısmen Karşılıksız Çıkması
16 Yorumlar
 1. Beste

  Bu gerçekten hayat kurtarır emeğinize sağlık 🙂

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Rica ederim, iyi çalışmalar ve başarılar.

   Yanıtla
   • Yunus ÇELİKGÖZ

    Tüketici Hukuku konuları mı Muhasebe ders içerikleri mi merak ettim

    Yanıtla
    • Burak Seyman

     Başlıkta yazdığı gibi “Kıymetli Evrak Hukuku” zihin haritaları.

     Yanıtla
 2. Zeliha

  Bu dönem notlarınızdan çok yararlandım,ellerinize sağlık,Allah yardımcınız olsun.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Notlar yararlı olduysa ne mutlu. Duanız için teşekkür ederim, amin, sınavlarınızda başarılar dilerim.

   Yanıtla
 3. Çağrı

  Dostum sen de olmasan hukuk notu bulamayacağız.Bu dönem final ve bütünleme sınavlarında iyi faydalandım senin zihin haritalarından gerçekten 10 numara olmuş teşekkürler.Adamsın!

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Çağrı, güzel yorumun ve desteğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Zihin haritalarını yeniden düzenleme aşamasında bu tür yorumlar fazlasıyla motive edici oluyor. İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.

   Yanıtla
 4. murat badak

  Merhabalar,
  çok güzel bir sistem fakat okuyamayacağım kadar küçük yazılı acaba ne yapmam gerekiyor.
  Teşekkürler,

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, güzel yorumunuz için teşekkür ederim. Ben dosyaları Google Drive platformu üzerinden paylaşıyorum, bu platform da dosyayı görüntülediğinizde tam boyutuyla göstermek yerine bir önizleme gösteriyor, bundan dolayı okuyamayabilirsiniz. Ancak bu dosyayı kendi cihazınıza indirdiğinizde dosya tam boyutuyla ineceğinden sorun kalmayacaktır. İndirdikten sonra da yakınlaştırma yaparak çalışabilirsiniz.

   Yanıtla
 5. Mustafa Fırtına

  İyi akşamlar Burak Bey.Deniz ticareti ile ilgili paylaşım yapacak mısınız? Bilgilendirirsiniz sevinirim.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Mustafa bey, deniz ticareti ile ilgili paylaşım olmayacak maalesef.

   Yanıtla
 6. Arin Aksa

  Emeğinize sağlık, çok güzel notlar hazırlamışsınız. Karşılık beklemeden böyle bir çalışma yapmanız takdire şayan. Yolunuz açık olsun ?? Faydalandıkça dua ediyoruz.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Dualarınız için de takdiriniz için de çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

   Yanıtla
 7. tunahan

  haritalar çok başarılı tesekkürler gerçektende .Acaba nasıl çıktı alabliriz bunları çalışmak için çünkü a4 çok küçük boyutlarda oluyor

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir