Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- ROMA BORÇLAR HUKUKU

 1. Borç Kavramı:
  • Borç İlişkisi
  • Borcun Tarafları
  • Borcun Konusu Olarak Edim (Edimin Özellikleri, Edim Tipleri)
 2. Borçların Kaynakları
 3. Borç Çeşitleri:
  • Parça ve Nevi Borçları
  • Seçimlik / Alternatiflik Borçlar
  • Bölünebilen ve Bölünemeyen Borçlar
 4. Borçluya Karşı Tazyik
 5. Kusur Kavramı:
  • Kasıt
  • İhmal (Hafif İhmal, Ağır İhmal)
  • Alacaklının Müterafik Kusuru
 6. Borçlunun Sorumluluğu:
  • -ile Sorumluluk
  • -den Sorumluluk
  • Subjektif Sorumluluk
  • Objektif Sorumluluk
  • Roma Hukukunda Sorumluluk

02- ROMA’DA HAKLARIN KORUNMASI

 1. Özel Yargılama Sistemi:
  • Davalar (İus Civile – İus Honorarium, Actio in Rem – Actio in Personam, Dar Hukuk – Hüsnüniyet, Actiones Arbitrariae)
  • Legis Actio (Kanuni Dava) Usulü
  • Formula Usulü
  • Yöntem
 2. Sistem Dışı Yargılama
 3. Sistemlerin Karşılaştırılması
 4. Kanun Yolu
 5. Yargılamada Tarihsel Süreç

03- ROMA HUKUKUNDA AKİT SİSTEMLERİ

 1. Akit
 2. Anlaşma:
  • Akit Serbestisi
  • Akitlerin Rızailiği Prensibi
 3. Sözlü Akitler:
  • Stipulatio (Mücerret / Soyut Stipulatio, Müşahhas / Somut Stipulatio)
  • Spansio
  • Diğer Sözlü Akitler
 4. Fer’i Borçlar ve Kefalet
 5. Novatio (Yenileme):
  • Alacağın Temliki
  • Borcun Nakli
 6. Müteselsil Zincirleme Borçlar
 7. Ayni Akitler:
  • Karz Akdi
  • Ariyet Akdi
  • Karz Akdi ile Ariyet Akdinin Karşılaştırılması
  • Vedia Akdi (Zorunlu / Zaruri Vedia, Gayrimuntazam / Düzensiz Vedia, Yediemine Tevdi)
  • Rehin Akdi

04- RIZAİ AKİTLER – ALIM SATIM AKDİ

 1. Alım-Satım (Bey’) Akdi
 2. Alım-Satıma Bağlı Anlaşmalar:
  • Lex Commisaria
  • İn Diem Addictio
  • Pactum Displicantiae
 3. Alım-Satım Akdinde Pay Akçesi (Kapora)
 4. Alım-Satım Akdinde Hasar
 5. Alım-Satım Akdinde Zapta Karşı Teminat:
  • İstihkak Davası Yolu
  • Zapta Karşı Teminatın Roma Hukukundaki Gelişimi
 6. Alım-Satım Akdinde Ayıp:
  • Maddi Ayıp
  • Hukuki Ayıp
 7. Alım-Satım Akdinde Maldaki Maddi Ayıplardan Sorumluluk

05- DİĞER RIZAİ AKİTLER

 1. Kira Sözleşmesi
 2. Hizmet (İş) Akdi
 3. İstisna Sözleşmesi
 4. İsimsiz Akitler:
  • Trampa,
  • İğreti Akdi,
  • Satış İçin Tevdi,
  • Uyuşma/Uzlaşma Akdi
 5. Şirket Akdi:
  • Şirketin Şartları
  • Ortakların Sorumluluğu
  • Şirket Akdinin Sona Ermesi
 6. Vekalet Akdi:
  • Kapsamına Göre Vekalet Türleri
  • Vekaletten Doğan Borçlar
  • Vekaletin Sona Ermesi

06- ANLAŞMALAR – PACTUMLAR

 1. İus Civile Döneminde
 2. Preatorların Tanıdıkları:
  • Constitutum Anlaşması
  • Hakeme Tevdi
  • Gemicilere-Hancılara-Ahırcılara Tevdi
  • Banker Anlaşması
 3. İmparator Hukukunda Tanınan:
  • Compromissum (Tahkim)
  • Cihaz Tesisine Dair Vaatler
  • Bağışlama (Hibe)

07- AKİT BENZERLERİ

 1. Vesayet
 2. Müşterek Mülkiyet
 3. Muayyen Mal Vesayeti
 4. Sebepsiz İktisatlar
 5. Vekaletsiz İş Görme

08- HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR

 1. Haksız Fiilin Unsurları:
  • Hukuka Aykırı Fiil
  • Zarar
  • İlliyet Bağı
  • Sorumluluk
 2. Haksız Fiilde Kusur:
  • Ceza Davası
  • Tazminat Davası
 3. Roma’da Haksız Fiiller:
  • İus Civile’nin Kabul Ettikleri (Hırsızlık, Gasp, Şahsiyete Verilen Zararlar, Haksız Olarak Mala Verilen Zararlar)
  • Preatorların Tanıdıkları (Hile, İkrah, Alacaklılara Karşı Hileli Davranışlar)

09- HAKSIZ FİİL BENZERLERİ

 1. Haksız Fiil Benzerlerine Örnekler
 2. Başkalarının Akitlerinden ve Haksız Fillerinden Sorumluluk:
  • Roma Hukukunda Temsil (Dolaylı Temsil, Doğrudan Temsil)
  • Roma’da Kölelerden ve Aile Evlatlarından Sorumluluk
  • Kadınların Üçüncü Kişiler Lehine Borç İltizamlarının Yasaklanması

10- BORÇLARIN SÜKUTU

 1. İfa:
  • İfanın Özellikleri
  • Borcun İfa Yeri
  • Borcun İfa Zamanı
 2. Temerrüt:
  • Borçlunun Temerrüdü
  • Alacaklının Temerrüdü
 3. Borçtan İbra
 4. Yenileme (Novatio)
 5. Uzun Zaman Def’i
 6. Confusio
 7. Takas
 8. Edimin İmkansızlığı:
  • Objektif İmkansızlık
  • Subjektif İmkansızlık
 9. Ölüm
 10. Tarafların İradesiyle

01- ROMA BORÇLAR HUKUKU

 1. Borç Kavramı:
  • Borç İlişkisi
  • Borcun Tarafları
  • Borcun Konusu Olarak Edim (Edimin Özellikleri, Edim Tipleri)
 2. Borçların Kaynakları
 3. Borç Çeşitleri:
  • Parça ve Nevi Borçları
  • Seçimlik / Alternatiflik Borçlar
  • Bölünebilen ve Bölünemeyen Borçlar
 4. Borçluya Karşı Tazyik
 5. Kusur Kavramı:
  • Kasıt
  • İhmal (Hafif İhmal, Ağır İhmal)
  • Alacaklının Müterafik Kusuru
 6. Borçlunun Sorumluluğu:
  • -ile Sorumluluk
  • -den Sorumluluk
  • Subjektif Sorumluluk
  • Objektif Sorumluluk
  • Roma Hukukunda Sorumluluk

04- RIZAİ AKİTLER – ALIM SATIM AKDİ

 1. Alım-Satım (Bey’) Akdi
 2. Alım-Satıma Bağlı Anlaşmalar:
  • Lex Commisaria
  • İn Diem Addictio
  • Pactum Displicantiae
 3. Alım-Satım Akdinde Pay Akçesi (Kapora)
 4. Alım-Satım Akdinde Hasar
 5. Alım-Satım Akdinde Zapta Karşı Teminat:
  • İstihkak Davası Yolu
  • Zapta Karşı Teminatın Roma Hukukundaki Gelişimi
 6. Alım-Satım Akdinde Ayıp:
  • Maddi Ayıp
  • Hukuki Ayıp
 7. Alım-Satım Akdinde Maldaki Maddi Ayıplardan Sorumluluk

06- ANLAŞMALAR – PACTUMLAR

 1. İus Civile Döneminde
 2. Preatorların Tanıdıkları:
  • Constitutum Anlaşması
  • Hakeme Tevdi
  • Gemicilere-Hancılara-Ahırcılara Tevdi
  • Banker Anlaşması
 3. İmparator Hukukunda Tanınan:
  • Compromissum (Tahkim)
  • Cihaz Tesisine Dair Vaatler
  • Bağışlama (Hibe)

07- AKİT BENZERLERİ

 1. Vesayet
 2. Müşterek Mülkiyet
 3. Muayyen Mal Vesayeti
 4. Sebepsiz İktisatlar
 5. Vekaletsiz İş Görme

09- HAKSIZ FİİL BENZERLERİ

 1. Haksız Fiil Benzerlerine Örnekler
 2. Başkalarının Akitlerinden ve Haksız Fillerinden Sorumluluk:
  • Roma Hukukunda Temsil (Dolaylı Temsil, Doğrudan Temsil)
  • Roma’da Kölelerden ve Aile Evlatlarından Sorumluluk
  • Kadınların Üçüncü Kişiler Lehine Borç İltizamlarının Yasaklanması

02- ROMA’DA HAKLARIN KORUNMASI

 1. Özel Yargılama Sistemi:
  • Davalar (İus Civile – İus Honorarium, Actio in Rem – Actio in Personam, Dar Hukuk – Hüsnüniyet, Actiones Arbitrariae)
  • Legis Actio (Kanuni Dava) Usulü
  • Formula Usulü
  • Yöntem
 2. Sistem Dışı Yargılama
 3. Sistemlerin Karşılaştırılması
 4. Kanun Yolu
 5. Yargılamada Tarihsel Süreç

03- ROMA HUKUKUNDA AKİT SİSTEMLERİ

 1. Akit
 2. Anlaşma:
  • Akit Serbestisi
  • Akitlerin Rızailiği Prensibi
 3. Sözlü Akitler:
  • Stipulatio (Mücerret / Soyut Stipulatio, Müşahhas / Somut Stipulatio)
  • Spansio
  • Diğer Sözlü Akitler
 4. Fer’i Borçlar ve Kefalet
 5. Novatio (Yenileme):
  • Alacağın Temliki
  • Borcun Nakli
 6. Müteselsil Zincirleme Borçlar
 7. Ayni Akitler:
  • Karz Akdi
  • Ariyet Akdi
  • Karz Akdi ile Ariyet Akdinin Karşılaştırılması
  • Vedia Akdi (Zorunlu / Zaruri Vedia, Gayrimuntazam / Düzensiz Vedia, Yediemine Tevdi)
  • Rehin Akdi

05- DİĞER RIZAİ AKİTLER

 1. Kira Sözleşmesi
 2. Hizmet (İş) Akdi
 3. İstisna Sözleşmesi
 4. İsimsiz Akitler:
  • Trampa,
  • İğreti Akdi,
  • Satış İçin Tevdi,
  • Uyuşma/Uzlaşma Akdi
 5. Şirket Akdi:
  • Şirketin Şartları
  • Ortakların Sorumluluğu
  • Şirket Akdinin Sona Ermesi
 6. Vekalet Akdi:
  • Kapsamına Göre Vekalet Türleri
  • Vekaletten Doğan Borçlar
  • Vekaletin Sona Ermesi

08- HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR

 1. Haksız Fiilin Unsurları:
  • Hukuka Aykırı Fiil
  • Zarar
  • İlliyet Bağı
  • Sorumluluk
 2. Haksız Fiilde Kusur:
  • Ceza Davası
  • Tazminat Davası
 3. Roma’da Haksız Fiiller:
  • İus Civile’nin Kabul Ettikleri (Hırsızlık, Gasp, Şahsiyete Verilen Zararlar, Haksız Olarak Mala Verilen Zararlar)
  • Preatorların Tanıdıkları (Hile, İkrah, Alacaklılara Karşı Hileli Davranışlar)

10- BORÇLARIN SÜKUTU

 1. İfa:
  • İfanın Özellikleri
  • Borcun İfa Yeri
  • Borcun İfa Zamanı
 2. Temerrüt:
  • Borçlunun Temerrüdü
  • Alacaklının Temerrüdü
 3. Borçtan İbra
 4. Yenileme (Novatio)
 5. Uzun Zaman Def’i
 6. Confusio
 7. Takas
 8. Edimin İmkansızlığı:
  • Objektif İmkansızlık
  • Subjektif İmkansızlık
 9. Ölüm
 10. Tarafların İradesiyle
1 Yorum
 1. leyla

  merhaba öncelikle emeğiniz için elinize sağlık. 5-Diğer rızai akitler başlığında bir karışıklık söz konusu. 4- Alım satım aktini tekrar 5. ye koymuşsunuz.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir