Vergi Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Neden ve Ne Kadar Vergi Alınır
 2. Vergi Usul Kanunu’nun Uygulanma Zamanı
 3. Vergi Hukukunun Tarihi Gelişimi
 4. Temel Vergi Hukuku Kavramları
 5. Vergi Hukukunun Dalları
 6. Vergi Hukukunun İktisadi Kaynakları

02- VERGİ HUKUKUNUN HUKUKİ KAYNAKLARI

 1. Asli Kaynaklar:
  • Anayasa
  • Kanun
  • Uluslararası Antlaşmalar
  • Yargı Kararları
  • OHAL KHK’sı
  • Olağan Dönem KHK’sı
  • Bakanlar Kurulu Kararnamesi
  • Tüzük
  • Yönetmelik
  • Uygulama Tebliği
 2. Tali Kaynaklar:
  • Yorum Tebliği
  • Genelge
  • Sirküler
  • Özelge/Mukteza
  • Yargı Kararları
  • Doktrin
  • Örf ve Adet

03- VERGİ İDARESİ

 1. Devlet/Maliye Bakanlığı:
  • Merkez Teşkilatı
  • Takdir Komisyonları
  • Taşra Taşkilatı -Defterdar-
 2. Mükellef:
  • Vergi Yükümlüsü
  • Vergi Sorumlusu (Sorumlulukla İlgili İlkeler-Sorumlunun Bağlılığı İlkesi, Sorumluğunun Fer’iliği İlkesi, Vergi Sorumlusunun Sorumluluğunun Sınırsızlığı İlkesi-, Sorumluluk Örnekleri-Vergi Kesenin Sorumluluğu, Temsilcinin Sorumluluğu, Ölenin Vergi Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu, SM-SMMM-YMM Sorumlluluğu-).

04- VERGİ KANUNLARININ ANLAM, YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

 1. Anlam Bakımından Uygulama:
  • Objektif Teori
  • Subjektif Teori
  • Yorum Yöntemleri
  • Yorum Makamları
  • Yorum Çeşitleri
  • Kıyas Yasağı
  • Yorum Usulü
 2. Yer Bakımından Uygulama:
  • Kaynak İlkesi
  • Tarafsızlık İlkesi
  • Şahsilik İlkesi
  • Türkiye’de Uygulanan İlkeler
 3. Zaman Bakımından Uygulama:
  • Kanunları Hazırlama ve Yayınlama
  • Kanunların Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Sorular)

05- VERGİLENDİRME SÜRECİ

 1. Tarh
 2. Matrah
 3. Tarh
  • Tarh Yöntemleri (Beyana Dayalı Tarh, İkmalen Tarh, Re’sen Tarh, İdarece Vergi Tarhı)
 4. Tebliğ
  • Tebligat Usulleri (Adreste, Dairede, İlanen, Elektronik Tebligat, Hatalı Tebligat),
 5. Vergi Tahakkuku (Tarh ve Tebliğ Edilmiş Vergiye İtiraz Süreci)
 6. Vergi Borcunu Kaldıran veya Durduran Haller (Tahsil, Zamanaşımı, Terkin/Silme, Tecil, Yanılma, Af, Takas, Ölüm).

06- VERGİ DENETİMİ

 1. Denetim Yolları
  • Yoklama
  • Arama
  • Bilgi Toplama
  • Vergi İncelemesi
 2. Denetimlerin Sonucu
 3. Vergi Kaçakçılığının Boyutu
 4. Vergi Vermemek İçin Ne Yapılabilir (Peçeleme Örneği)

07- VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER

 1. Organik Sınıflandırma (Süreyi Koyan Organlar):
  • Kanun Koyucu (Süreyi Belirleme)
  • İdare (Süreyi Esnetme)
  • Yargısal Süreler
 2. Süreyi İşlevine (Hukuki Niteliğine) Göre Sınıflandırma:
  • Hak Düşürücü Süreler
  • Müsamaha Süreleri
  • Zamanaşımı Süreleri (Düzeltme Zamanaşımı, Tarh ve Tahakkuk Zamanaşımı)
  • Düzenleyici Süreler
 3. Sürelerin Hesaplanması
 4. Sürelerin Uzaması:
  • Resmi Tatil
  • Adli Tatil
  • Mali Tatil Halinde – Mücbir Sebep
  • Zor Durum ve Ölüm Halinde

08- VERGİ HUKUKUNDA ÇÖZÜM YOLLARI

 1. Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 2. İdari (Barışçıl) Çözüm Yolları:
  • Uzlaşma (Tarhiyat Sonrası Uzlaşma, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma)
  • Hata Düzeltme
  • Cezalarda İndirim
  • Pişmanlık ve Islah
 3. Yargısal Çözüm Yoları

09- VERGİ SUÇ VE CEZALARI – MÜKELLEFİN HAK VE ÖDEVLERİ

 1. Vergi Suçları:
  • Vergi Kaçakçılığı
  • Vergi Mahremiyetini İhlal
 2. Vergi Kabahatleri:
  • Vergi Zıyaı
  • Usulsüzlük
 3. Kabahatleri ve Suçları Ortadan Kaldıran Nedenler
 4. Mükellefin Hakları:
  • Mükellefin Genel Hakları
  • Mükellefin Özel Hakları
 5. Mükellefin Ödevleri:
  • Bildirimde Bulunma
  • Defter Tutma (1. Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına Göre Tuttuğu Defterler, 2. Sınıf Tüccarların İşletme Hesabı Esasına Göre Tuttuğu Defterler, Tasdik)
  • Belge Düzenine Uyma
  • Kayıt Nizamına Uyma
  • Beyanname Verme
  • Yardım Etme

10- VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI – GELİR VERGİSİ

 1. Sınıflandırma:
  • Şahsi Durumun Dikkate Alınmasına Göre
  • Kapsamları Bakımından Vergiler
  • Yansıtma Durumuna Göre
  • Kaynaklarına Göre
 2. Gelir Vergisi:
  • Safi (Net) Artış Kuramı
  • Kaynak Kuramı
 3. Gelirin Özellikleri (Kişiseldir, Yıllıktır, Gerçektir, Safidir, Gerçek Kişi Elde Eder, Toplamdır)
 4. Gelir Vergisi Yükümlüleri:
  • Tam Yükümlü
  • Dar Yükümlü

01- VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Neden ve Ne Kadar Vergi Alınır
 2. Vergi Usul Kanunu’nun Uygulanma Zamanı
 3. Vergi Hukukunun Tarihi Gelişimi
 4. Temel Vergi Hukuku Kavramları
 5. Vergi Hukukunun Dalları
 6. Vergi Hukukunun İktisadi Kaynakları

03- VERGİ İDARESİ

 1. Devlet/Maliye Bakanlığı:
  • Merkez Teşkilatı
  • Takdir Komisyonları
  • Taşra Taşkilatı -Defterdar-
 2. Mükellef:
  • Vergi Yükümlüsü
  • Vergi Sorumlusu (Sorumlulukla İlgili İlkeler-Sorumlunun Bağlılığı İlkesi, Sorumluğunun Fer’iliği İlkesi, Vergi Sorumlusunun Sorumluluğunun Sınırsızlığı İlkesi-, Sorumluluk Örnekleri-Vergi Kesenin Sorumluluğu, Temsilcinin Sorumluluğu, Ölenin Vergi Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu, SM-SMMM-YMM Sorumlluluğu-).

05- VERGİLENDİRME SÜRECİ

 1. Tarh
 2. Matrah
 3. Tarh
  • Tarh Yöntemleri (Beyana Dayalı Tarh, İkmalen Tarh, Re’sen Tarh, İdarece Vergi Tarhı)
 4. Tebliğ
  • Tebligat Usulleri (Adreste, Dairede, İlanen, Elektronik Tebligat, Hatalı Tebligat),
 5. Vergi Tahakkuku (Tarh ve Tebliğ Edilmiş Vergiye İtiraz Süreci)
 6. Vergi Borcunu Kaldıran veya Durduran Haller (Tahsil, Zamanaşımı, Terkin/Silme, Tecil, Yanılma, Af, Takas, Ölüm).

06- VERGİ DENETİMİ

 1. Denetim Yolları
  • Yoklama
  • Arama
  • Bilgi Toplama
  • Vergi İncelemesi
 2. Denetimlerin Sonucu
 3. Vergi Kaçakçılığının Boyutu
 4. Vergi Vermemek İçin Ne Yapılabilir (Peçeleme Örneği)

08- VERGİ HUKUKUNDA ÇÖZÜM YOLLARI

 1. Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 2. İdari (Barışçıl) Çözüm Yolları:
  • Uzlaşma (Tarhiyat Sonrası Uzlaşma, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma)
  • Hata Düzeltme
  • Cezalarda İndirim
  • Pişmanlık ve Islah
 3. Yargısal Çözüm Yoları

09- VERGİ SUÇ VE CEZALARI – MÜKELLEFİN HAK VE ÖDEVLERİ

 1. Vergi Suçları:
  • Vergi Kaçakçılığı
  • Vergi Mahremiyetini İhlal
 2. Vergi Kabahatleri:
  • Vergi Zıyaı
  • Usulsüzlük
 3. Kabahatleri ve Suçları Ortadan Kaldıran Nedenler
 4. Mükellefin Hakları:
  • Mükellefin Genel Hakları
  • Mükellefin Özel Hakları
 5. Mükellefin Ödevleri:
  • Bildirimde Bulunma
  • Defter Tutma (1. Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına Göre Tuttuğu Defterler, 2. Sınıf Tüccarların İşletme Hesabı Esasına Göre Tuttuğu Defterler, Tasdik)
  • Belge Düzenine Uyma
  • Kayıt Nizamına Uyma
  • Beyanname Verme
  • Yardım Etme

02- VERGİ HUKUKUNUN HUKUKİ KAYNAKLARI

 1. Asli Kaynaklar:
  • Anayasa
  • Kanun
  • Uluslararası Antlaşmalar
  • Yargı Kararları
  • OHAL KHK’sı
  • Olağan Dönem KHK’sı
  • Bakanlar Kurulu Kararnamesi
  • Tüzük
  • Yönetmelik
  • Uygulama Tebliği
 2. Tali Kaynaklar:
  • Yorum Tebliği
  • Genelge
  • Sirküler
  • Özelge/Mukteza
  • Yargı Kararları
  • Doktrin
  • Örf ve Adet

04- VERGİ KANUNLARININ ANLAM, YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

 1. Anlam Bakımından Uygulama:
  • Objektif Teori
  • Subjektif Teori
  • Yorum Yöntemleri
  • Yorum Makamları
  • Yorum Çeşitleri
  • Kıyas Yasağı
  • Yorum Usulü
 2. Yer Bakımından Uygulama:
  • Kaynak İlkesi
  • Tarafsızlık İlkesi
  • Şahsilik İlkesi
  • Türkiye’de Uygulanan İlkeler
 3. Zaman Bakımından Uygulama:
  • Kanunları Hazırlama ve Yayınlama
  • Kanunların Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Sorular)

07- VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER

 1. Organik Sınıflandırma (Süreyi Koyan Organlar):
  • Kanun Koyucu (Süreyi Belirleme)
  • İdare (Süreyi Esnetme)
  • Yargısal Süreler
 2. Süreyi İşlevine (Hukuki Niteliğine) Göre Sınıflandırma:
  • Hak Düşürücü Süreler
  • Müsamaha Süreleri
  • Zamanaşımı Süreleri (Düzeltme Zamanaşımı, Tarh ve Tahakkuk Zamanaşımı)
  • Düzenleyici Süreler
 3. Sürelerin Hesaplanması
 4. Sürelerin Uzaması:
  • Resmi Tatil
  • Adli Tatil
  • Mali Tatil Halinde – Mücbir Sebep
  • Zor Durum ve Ölüm Halinde

10- VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI – GELİR VERGİSİ

 1. Sınıflandırma:
  • Şahsi Durumun Dikkate Alınmasına Göre
  • Kapsamları Bakımından Vergiler
  • Yansıtma Durumuna Göre
  • Kaynaklarına Göre
 2. Gelir Vergisi:
  • Safi (Net) Artış Kuramı
  • Kaynak Kuramı
 3. Gelirin Özellikleri (Kişiseldir, Yıllıktır, Gerçektir, Safidir, Gerçek Kişi Elde Eder, Toplamdır)
 4. Gelir Vergisi Yükümlüleri:
  • Tam Yükümlü
  • Dar Yükümlü
0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir