Medeni Usul Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Yargı Kolları
 2. Medeni Usul Hukukunun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
 3. Adli Yargı
 4. Ceza Yargısı
 5. Medeni Yargı
  • Çekişmeli Yargı
  • Çekişmesiz Yargı

02- GÖREV

 1. Görevlerine Göre Mahkemeler:
  • Genel Görevli Mahkemeler
  • Özel Görevli Mahkemeler (Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi)
 2. Kanuni Hakim & Tabii Hakim
 3. Görev ve Görevsizlik

03- YETKİ

 1. Yetki Türleri:
  • Genel Yetki
  • Özel Yetki (Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki, Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki, Miras ile İlgili Davalarda Yetki)
 2. Özel Yetki
  • Kesin Yetki
  • Kesin Olmayan Yetki Mahkemeyi Yetkili Kılma
  • Yetki İtirazı

04- HAKİM VE YARGILAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Yargı Yeri Belirlemesi
 2. Hakimin Yasaklılığı
 3. Hakimin Reddi
 4. Hakimlerin Sorumluluğu
 5. Yargılamaya Egemen Olan İlkeler:
  • Adli Yargılanma Hakkı
  • Tasarruf İlkesi
  • Taraflarca Getirilme İlkesi
  • Taleple Bağlılık İlkesi
  • Teksif İlkes
  • Doğrudan Doğruyalık İlkesi
  • Hukuki Dinlenilme Hakkı
  • Aleniyet İlkesi
  • Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü
  • Usul Ekonomisi İlkesi
  • Davayı Aydınlatma Görevi
  • Yargılamanın Hakim Tarafından Yürütülmesi
  • Hukukun Uygulanması

05- DAVANIN TARAFLARI

 1. Taraf Ehliyeti
 2. Dava Ehliyeti
 3. Davada Temsil
 4. Dava Takip Yetkisi
 5. Sıfat/Husumet

06- YIĞILMA – DAVA ARKADAŞLIĞI – İHBAR – MÜDAHALE

 1. Davaların Yığılması
 2. Dava Arkadaşlığı:
  • İhtiyari Dava Arkadaşlığı
  • Zorunlu Dava Arkadaşlığı (Maddi Zorunlu Dava Arkadaşlığı, Şekli Zorunlu Dava Arkadaşlığı)
 3. Davaların Ayrıştırılması
 4. Davaların Birleştirilmesi
 5. Davanın İhbarı
 6. Davaya Müdahale
  • Asli Müdahale
  • Fer’i Müdahale

07- USUL İŞLEMLERİ – SÜRELER – TEBLİGAT

 1. Usul İşlemleri:
  • Taraf Usul İşlemleri
  • Mahkeme Usul İşlemleri
 2. Süreler:
  • Sürelerin Başlaması ve Hesaplanması
  • Adli Tatil
 3. Eski Hale Getirme
 4. Tebligat:
  • İlanen Tebligat
  • Usulsüz Tebligat
  • Tebligat Suçları

08- DAVA ŞARTLARI

 1. Dava Şartlarının İncelenmesi (HMK/115)
 2. Dava Şartlarının Çeşitleri

09- DAVA ÇEŞİTLERİ

 1. Mahkemeden İstenen Hukuki Korumaya Göre Dava Çeşitleri:
  • Eda Davası
  • Tespit Davası
  • İnşai/Yenilik Doğuran Dava
 2. Talep Sonucunun Sayısına Göre Dava Çeşitleri:
  • Belirsiz Alacak ve Tespit Davası
  • Kısmi Dava
  • Terditli Dava
  • Seçimlik Dava
  • Davaların Yığılması
  • Mütelahik (Yarışan Haklara Dayalı) Dava
  • Topluluk Davası

10- DAVANIN AÇILMASI, CEVAP, CEVABA CEVAP DİLEKÇELERİ

 1. Davanın Açılması:
  • Dava Dilekçesi
  • Dilekçede Eksiklik Bulunması
  • Davanın Açılma Zamanı
  • Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi
  • Davanın Açılmasının Sonuçları [(Maddi Hukuk Bakımından, Usul Hukuku Bakımından (Geri Alma ve Feragatın Karşılaştırması)]
 2. Davaya Cevap:
  • Davalının Davayı Kabul Etmesi
  • Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıalara Karşı Koyması (Savunma Araçları, Def’i, İtiraz, İlk İtirazlar)
  • Davalının Hareketsiz/Sessiz Kalması
 3. Cevaba Cevap Dilekçesi ve İkinci Cevap Dilekçesi

11- DEVİR – ÖN İNCELEME – YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

 1. Dava Konusunun Devri
 2. Ön İnceleme:
  • Ön İncelemenin Kapsamı
  • Ön İnceleme Duruşması (Davet, Duruşma)
 3. Yargılamanın Yapılış Şekli:
  • Tahkikatın Yapılış Şekli
  • Duruşmanın Yapılış Şekli
  • Tutanağın Tutuluşu

12- TAHKİKAT

 1. Duruşma
 2. Ön Sorun ve Bekletici Sorun
 3. Davaların Birleştirilmesi
 4. Davaların Ayrılması ve Kanun Yolları
 5. İsticvap
 6. Islah
 7. Maddi Hataların Düzeltilmesi
 8. Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

13- İSPAT VE DELİL

 1. Hukuk Kuralı, Vakıa, Koşul Vakıa, Hukuki Sonuç
 2. İspat ve İspat Hakkı
 3. İspatın Konusu
 4. Delil:
  • Kesin Deliller
  • Takdiri Deliller
 5. İspatın Gerekli Olmadığı Haller:
  • Herkesçe Bilinen Vakıalar
  • İkrar (İkrar ile Davayı Kabulün Karşılaştırılması)
  • Karine (Kanuni Karineler, Fiili Karineler)
 6. İspatın Türleri:
  • Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat
  • Doğrudan İspat – Dolaylı İspat (İlk Görünüş İspatı – Kuvvetli Emare Şüphesi)

14- İSPAT YÜKÜ – DELİLLER

 1. (Objektif) İspat Yükü (İspat Yükü Kurallarına Örnekler)
 2. İspatın Kapsadığı Yükler:
  • İddia Yükü
  • İspat Yükü (Objektif İspat Yükü, Subjektif İspat Yükü)
  • Somutlaştırma Yükü
 3. Delillerin Gösterilmesi:
  • Delil Sistemleri (Delil Türleri Açısından, Delillerin Değerlendirilmesi Açısından)
  • Delil Sözleşmesi (Türleri, Şekli)
  • Diğer Hükümler

15- BELGE VE SENET

 1. Belge
 2. Senet:
  • Senet Türleri (Adi Senet -İnkar Şekli, Sahtelik İncelemesi, Diğer Hükümler-, Resmi Senet)
  • Senetle İspat Zorunluluğu (İstisnalar: Maddi İmkansızlık, Manevi İmkansızlık)
  • Diğer Hükümler

16- YEMİN – TANIK

 1. Yemin:
  • Konu-Teklif-Davet
  • Teklifin ve Davetin Sonuçları
  • Yeminin Şekli
  • Diğer Hususlar
 2. Tanık:
  • Temel Hükümler
  • Tanıklıktan Çekinme

17- BİLİRKİŞİ – KEŞİF – UZMAN GÖRÜŞÜ

 1. Bilirkişi:
  • Temel Hükümler
  • Yükümlülük ve Yetkiler
  • Bilirkişinin Sorumluluğu
 2. Keşif
 3. Avans
 4. Uzman Görüşü (Mütalaa)

18- HÜKÜM – BASİT YARGILAMA USULÜ

 1. Hüküm (Karar)
 2. Kesin Hüküm
 3. Hükmün Tashihi ve Tavzihi
 4. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri:
  • Davadan Feragat
  • Davayı Kabul
  • Sulh
 5. Basit Yargılama Usulü (Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler)

19- KANUN YOLLARI

 1. İstinaf:
  • İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar
  • İstinaf Sebepleri (İstinaf Dilekçesi)
  • İstinaf Yoluna Başvurabilecek Kişiler
  • Karar
 2. Olağanüstü Kanun Yolu – Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi):
  • Yargılamanın İadesi Sebepleri
  • Süre
  • İnceleyecek Mahkeme
  • Ön İnceleme ve Karar
 3. Temyiz:
  • Temyiz Edilebilecek Kararlar
  • Temyiz Dilekçesi ve Verileceği Yer
  • Kıyas Hükümleri
  • İcraya Etkisi
  • Temyiz İncelemesi
  • İnceleme Sonucu Karar (Onama, Düzelterek Onama, Bozma)
  • Son Hükümler
 4. Kanun Yararına (Olağanüstü) Temyiz

20- GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR

 1. İhtiyati Tedbir:
  • Şartlar, Talep, Karar, Teminat, Uygulama, İtiraz
  • Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması
  • Tamamlayıcı İşlemler
  • Ceza
  • Tazminat
 2. Delil Tespiti:
  • Tespit İstenebilecek Haller (Görev-Yetki, Talep ve Karar)
  • Acele Haller, Kıyas Hükümleri, Tutanak
 3. Diğer Geçici Hukuki Korumalar

21- SON HUSUSLAR

 1. Dostane Çözüm Yolları:
  • Tahkim
  • Arabuluculuk
  • Uzlaşma
 2. Yargılama Giderleri
 3. Adli Yardım
 4. Özel Mahkemeler

01- MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Yargı Kolları
 2. Medeni Usul Hukukunun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
 3. Adli Yargı
 4. Ceza Yargısı
 5. Medeni Yargı
  • Çekişmeli Yargı
  • Çekişmesiz Yargı

04- HAKİM VE YARGILAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Yargı Yeri Belirlemesi
 2. Hakimin Yasaklılığı
 3. Hakimin Reddi
 4. Hakimlerin Sorumluluğu
 5. Yargılamaya Egemen Olan İlkeler:
  • Adli Yargılanma Hakkı
  • Tasarruf İlkesi
  • Taraflarca Getirilme İlkesi
  • Taleple Bağlılık İlkesi
  • Teksif İlkes
  • Doğrudan Doğruyalık İlkesi
  • Hukuki Dinlenilme Hakkı
  • Aleniyet İlkesi
  • Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü
  • Usul Ekonomisi İlkesi
  • Davayı Aydınlatma Görevi
  • Yargılamanın Hakim Tarafından Yürütülmesi
  • Hukukun Uygulanması

07- USUL İŞLEMLERİ – SÜRELER – TEBLİGAT

 1. Usul İşlemleri:
  • Taraf Usul İşlemleri
  • Mahkeme Usul İşlemleri
 2. Süreler:
  • Sürelerin Başlaması ve Hesaplanması
  • Adli Tatil
 3. Eski Hale Getirme
 4. Tebligat:
  • İlanen Tebligat
  • Usulsüz Tebligat
  • Tebligat Suçları

09- DAVA ÇEŞİTLERİ

 1. Mahkemeden İstenen Hukuki Korumaya Göre Dava Çeşitleri:
  • Eda Davası
  • Tespit Davası
  • İnşai/Yenilik Doğuran Dava
 2. Talep Sonucunun Sayısına Göre Dava Çeşitleri:
  • Belirsiz Alacak ve Tespit Davası
  • Kısmi Dava
  • Terditli Dava
  • Seçimlik Dava
  • Davaların Yığılması
  • Mütelahik (Yarışan Haklara Dayalı) Dava
  • Topluluk Davası

11- DEVİR – ÖN İNCELEME – YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

 1. Dava Konusunun Devri
 2. Ön İnceleme:
  • Ön İncelemenin Kapsamı
  • Ön İnceleme Duruşması (Davet, Duruşma)
 3. Yargılamanın Yapılış Şekli:
  • Tahkikatın Yapılış Şekli
  • Duruşmanın Yapılış Şekli
  • Tutanağın Tutuluşu

13- İSPAT VE DELİL

 1. Hukuk Kuralı, Vakıa, Koşul Vakıa, Hukuki Sonuç
 2. İspat ve İspat Hakkı
 3. İspatın Konusu
 4. Delil:
  • Kesin Deliller
  • Takdiri Deliller
 5. İspatın Gerekli Olmadığı Haller:
  • Herkesçe Bilinen Vakıalar
  • İkrar (İkrar ile Davayı Kabulün Karşılaştırılması)
  • Karine (Kanuni Karineler, Fiili Karineler)
 6. İspatın Türleri:
  • Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat
  • Doğrudan İspat – Dolaylı İspat (İlk Görünüş İspatı – Kuvvetli Emare Şüphesi)

15- BELGE VE SENET

 1. Belge
 2. Senet:
  • Senet Türleri (Adi Senet -İnkar Şekli, Sahtelik İncelemesi, Diğer Hükümler-, Resmi Senet)
  • Senetle İspat Zorunluluğu (İstisnalar: Maddi İmkansızlık, Manevi İmkansızlık)
  • Diğer Hükümler

17- BİLİRKİŞİ – KEŞİF – UZMAN GÖRÜŞÜ

 1. Bilirkişi:
  • Temel Hükümler
  • Yükümlülük ve Yetkiler
  • Bilirkişinin Sorumluluğu
 2. Keşif
 3. Avans
 4. Uzman Görüşü (Mütalaa)

19- KANUN YOLLARI

 1. İstinaf:
  • İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar
  • İstinaf Sebepleri (İstinaf Dilekçesi)
  • İstinaf Yoluna Başvurabilecek Kişiler
  • Karar
 2. Olağanüstü Kanun Yolu – Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi):
  • Yargılamanın İadesi Sebepleri
  • Süre
  • İnceleyecek Mahkeme
  • Ön İnceleme ve Karar
 3. Temyiz:
  • Temyiz Edilebilecek Kararlar
  • Temyiz Dilekçesi ve Verileceği Yer
  • Kıyas Hükümleri
  • İcraya Etkisi
  • Temyiz İncelemesi
  • İnceleme Sonucu Karar (Onama, Düzelterek Onama, Bozma)
  • Son Hükümler
 4. Kanun Yararına (Olağanüstü) Temyiz

02- GÖREV

 1. Görevlerine Göre Mahkemeler:
  • Genel Görevli Mahkemeler
  • Özel Görevli Mahkemeler (Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi)
 2. Kanuni Hakim & Tabii Hakim
 3. Görev ve Görevsizlik

03- YETKİ

 1. Yetki Türleri:
  • Genel Yetki
  • Özel Yetki (Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki, Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki, Miras ile İlgili Davalarda Yetki)
 2. Özel Yetki
  • Kesin Yetki
  • Kesin Olmayan Yetki Mahkemeyi Yetkili Kılma
  • Yetki İtirazı

05- DAVANIN TARAFLARI

 1. Taraf Ehliyeti
 2. Dava Ehliyeti
 3. Davada Temsil
 4. Dava Takip Yetkisi
 5. Sıfat/Husumet

06- YIĞILMA – DAVA ARKADAŞLIĞI – İHBAR – MÜDAHALE

 1. Davaların Yığılması
 2. Dava Arkadaşlığı:
  • İhtiyari Dava Arkadaşlığı
  • Zorunlu Dava Arkadaşlığı (Maddi Zorunlu Dava Arkadaşlığı, Şekli Zorunlu Dava Arkadaşlığı)
 3. Davaların Ayrıştırılması
 4. Davaların Birleştirilmesi
 5. Davanın İhbarı
 6. Davaya Müdahale
  • Asli Müdahale
  • Fer’i Müdahale

08- DAVA ŞARTLARI

 1. Dava Şartlarının İncelenmesi (HMK/115)
 2. Dava Şartlarının Çeşitleri

10- DAVANIN AÇILMASI, CEVAP, CEVABA CEVAP DİLEKÇELERİ

 1. Davanın Açılması:
  • Dava Dilekçesi
  • Dilekçede Eksiklik Bulunması
  • Davanın Açılma Zamanı
  • Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi
  • Davanın Açılmasının Sonuçları [(Maddi Hukuk Bakımından, Usul Hukuku Bakımından (Geri Alma ve Feragatın Karşılaştırması)]
 2. Davaya Cevap:
  • Davalının Davayı Kabul Etmesi
  • Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıalara Karşı Koyması (Savunma Araçları, Def’i, İtiraz, İlk İtirazlar)
  • Davalının Hareketsiz/Sessiz Kalması
 3. Cevaba Cevap Dilekçesi ve İkinci Cevap Dilekçesi

12- TAHKİKAT

 1. Duruşma
 2. Ön Sorun ve Bekletici Sorun
 3. Davaların Birleştirilmesi
 4. Davaların Ayrılması ve Kanun Yolları
 5. İsticvap
 6. Islah
 7. Maddi Hataların Düzeltilmesi
 8. Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

14- İSPAT YÜKÜ – DELİLLER

 1. (Objektif) İspat Yükü (İspat Yükü Kurallarına Örnekler)
 2. İspatın Kapsadığı Yükler:
  • İddia Yükü
  • İspat Yükü (Objektif İspat Yükü, Subjektif İspat Yükü)
  • Somutlaştırma Yükü
 3. Delillerin Gösterilmesi:
  • Delil Sistemleri (Delil Türleri Açısından, Delillerin Değerlendirilmesi Açısından)
  • Delil Sözleşmesi (Türleri, Şekli)
  • Diğer Hükümler

16- YEMİN – TANIK

 1. Yemin:
  • Konu-Teklif-Davet
  • Teklifin ve Davetin Sonuçları
  • Yeminin Şekli
  • Diğer Hususlar
 2. Tanık:
  • Temel Hükümler
  • Tanıklıktan Çekinme

18- HÜKÜM – BASİT YARGILAMA USULÜ

 1. Hüküm (Karar)
 2. Kesin Hüküm
 3. Hükmün Tashihi ve Tavzihi
 4. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri:
  • Davadan Feragat
  • Davayı Kabul
  • Sulh
 5. Basit Yargılama Usulü (Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler)

20- GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR

 1. İhtiyati Tedbir:
  • Şartlar, Talep, Karar, Teminat, Uygulama, İtiraz
  • Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması
  • Tamamlayıcı İşlemler
  • Ceza
  • Tazminat
 2. Delil Tespiti:
  • Tespit İstenebilecek Haller (Görev-Yetki, Talep ve Karar)
  • Acele Haller, Kıyas Hükümleri, Tutanak
 3. Diğer Geçici Hukuki Korumalar

21- SON HUSUSLAR

 1. Dostane Çözüm Yolları:
  • Tahkim
  • Arabuluculuk
  • Uzlaşma
 2. Yargılama Giderleri
 3. Adli Yardım
 4. Özel Mahkemeler
15 Yorumlar
 1. Akif

  Merhabalar öncelikle tebrik ediyorum ellerinize sağlık çok güzel çalışmalar . Fakat dosya olarak yazdırmak istediğimde kalitenin düşeceğinden korkuyorum . Pdf formatı daha doğrusu düz yazı şeklinde bulma şansımız var mı

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Akif merhaba, güzel yorumun için teşekkür ediyorum. Haritaları hazırlamak için iMindMap adındaki programı kullanıyorum ve yalnız .imx .png .pdf .txt formatlarına çıkış alabiliyorum. Denemelerime binaen bunların arasından en kaliteli görüntüyü sunanın .pdf formatı olduğuna karar verdim ve bu şekilde yükledim. .txt formatına çıkış alabiliyorum ancak orada da yazılar kategorize edilmemiş bir halde oluyor, istersen sana o şekilde de gönderebilirim.

   Yanıtla
   • Hakan

    banada .txt formatında atma şansınız var mı ACİL

    Yanıtla
 2. Merve

  Merhabalar 3.sinif derslerinde tamamlanmayanlar ne zaman tamamlanır acaba

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba. Geriye kalan haritaları bizzat kendim düzenleyeceğim ve yaklaşık 150 tane harita var, henüz başladım, her gün birkaç saatimi bu iş için ayırıyorum. İnşallah sizin sınavlarınızdan önce sizin sorumlu olduğunuz konulara kadar haritalar hazır olur, bir güvence veremiyorum maalesef.
   Düzenlediğim haritaları eklediğimde haberdar olmak isterseniz şu formu doldurabilirsiniz: Takip Formu

   Yanıtla
 3. BaranCan

  Burak iyi geceler.
  Düz yazı şeklinde gönderme şansın var mı?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Maalesef yok, haritalar düz yazı şeklinde düzenlenemiyor.

   Yanıtla
 4. Burak

  elinize, zihninize sağlık. bunca emek için müteşekkiriz 🙂

  Yanıtla
 5. AhmetCan

  Hocam çok teşekkürler fakat 3.sınıf derslerini açamıyorum çöp kutusuna gönderildi diyor sadece ticari işletme hukukunu açabiliyorum diğerlerini de düzeltebilirsen çok mutlu olurum

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Ahmet Can. İşimden gücümden vakit ayırıp 1 saatimi site üzerindeki bütün haritaları kontrol etmeye ayırdım. Gezinti geçmişinin olmadığı Mozilla Firefox tarayıcısnı kullanarak bütün haritalara ulaşabildim. Lütfen kullandığınız platformu, işletim sistemini veya tarayıcı değiştirip tekrar deneyin.

   Yanıtla
 6. ferdi

  Merhaba hocam. Öncelikle elinize emeğinize sağlık, yıllardır sizin haritalar üzerinden ders çalışıyorum ve çok etkili oluyor. Danışmak istediğim bir husus var. Bazı kanun değişikleri oluyor bunlara göre mi hazırlanmış bu haritalar ya da en azından haritaların hazırlanış tarihi belirtilirse ona göre bir yol izleyebiliriz. İyi günler şimdiden kolay gelsin.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, desteğiniz için teşekkürler. Her dersin ve zihin haritasının sayfasının en üstünde hangi sene hazırlandığı yazıyor. İyi çalışmalar dilerim.

   Yanıtla
 7. Abdullah

  Merhaba Burak Bey, Medeni Usul Hukuku haritalarındaki bilgiler güncel mi acaba?

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir