Türk Hukuk Tarihi

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK HUKUKU

 1. Kaynaklar
 2. Coğrafya (Göçebelik)
 3. Türklerin İslamiyetten Önce Kabul Ettiği Dinler
  • Mazdeizm (Zerdüşt Dini)
  • Maniheizm
  • Nestorianizm
  • Şamanlık
  • Budizm
 4. Mete Zamanında Hun Devleti
 5. Göktürk Devleti (Orhun Yazıtları)
 6. Uygurlar

02- İSLAM KAMU HUKUKU

 1. İslam Hukuku
 2. Kaynaklar:
  • Kur’an-ı Kerim
  • Sünnet
  • İcma
  • Kıyas
  • İçtihat
 3. Mezhepler:
  • Şia
  • Sünni
  • Mu’tezile Mezhebi
 4. İslam Kamu Hukuku:
  • Halifelik
  • Cihat
  • Vergiler (Zekat, Ganimet, Öşür, Cizye, Haraç)
 5. Adalet Örgütü ve Yargılama Usulü
 6. İslam Ceza Hukuku:
  • Kısas
  • Diyet (Kanlık)
  • Hadd (Zina Suçu, Kazf veya Zina İftirası Suçu, Hamr İçme Suçu, Hırsızlık Suçu, Yol Kesme – Kat’ül Tarik, Dinden Dönme – İrtidat, Devlet Başkaldırma ve Ayaklanma)
  • Tazir

03- İSLAM ÖZEL HUKUKU

 1. Kişilik ve Kölelik
 2. İslam Hukukunda Mülkiyet
 3. Vakıf:
  • Kişi ve Ayn Bakımından
  • Meydana Gelme Biçimi Bakımından
  • Vakfın Amacı Bakımından
  • Vakfın Yönetimi
  • Osmanlı Devleti’nde Vakfın Denetimi
  • Özel Vakıf Çeşitleri
 4. İslam Hukukunda Borçlar ve Bağıtlar
 5. Aile Hukuku:
  • Evlenme
  • Kadının Durumu
 6. Evlilik Hukuku:
  • Evlenme
  • Evliliğin Sona Ermesi (Ölüm, Boşanma/Talak, Fesih, Lian)
  • Nesep
  • Velayet
  • Evlat Edinme
 7. İslam Miras Hukuku: Varisler (Eshab-ül Feraiz, Asabe, Zev’ul Erham, Vasiyet ile Mirasçı Kılınanlar)

04- OSMANLI DEVLETİ’NİN KAMU HUKUKU

 1. Kaynaklar
 2. Osmanlı Devleti’nin Unsurları:
  • Ülke
  • Egemenlik
  • İnsan Topluluğu (Askeri Sınıf, Ulema, Reaya, Müslümanlar, Zımniler)
 3. Dirlik (Tımar) Sistemi:
  • Hukuksal Niteliği,
  • Ekonomik Niteliği,
  • Değer Yargıları,
  • Sipahinin Devlete Hizmeti,
  • İşleyişi,
  • Dirliklerin Çeşitleri,
  • Dirlik Sisteminden Farklı Uygulamalar,
  • Dirlik Sisteminin Ortadan Kalkması

05- OSMANLI DEVLETİ’NDE MERKEZ VE TAŞRA YÖNETİMİ

 1. Merkez Örgütünün Çalışması:
  • Divan-ı Hümayun (Kurul Olarak Yapısı, Bürokratik Örgüt, İşleyişi)
  • Diğer Divanlar (İkindi Divanı, Cuma Divanı, Çarşamba Divanı, Ayak Divanı, Meşveret)
 2. Taşra Yönetim Örgütü:
  • Yönetsel Bölümler ve Yöneticiler
  • Eyaletin Genel Yönetimi
  • Özel Biçimde Yönetilen Eylemler ve Başka Yönetim Rejimleri
  • Kentlerdeki Hukuksal Düzen (Kadının Kent Yönetimindeki Rolü, Kentlerde Kamu Hizmeti, Esnat ve Zanaat Kuruluşları, Ayanlık)
  • Eğitim Örgütü
  • Zımmi Toplulukların Örgütleri
 3. Devletin Merkez Örgütü:
  • Padişah (Koşulları, Yetkileri, Görevleri, Denetlenmesi)
  • Vezir-i Azam (Sadrazam)
  • Şeyhülislam
  • Kazaskerler ve Yargı Örgütü
  • Defterdarlık ve Maliye Örgütü
  • Merkezdeki Askeri Örgüt (Yeniçeriler, Diğer Ulufeli Askerler)
  • Beylerbeyi
  • Kaptan Paşa

06- TANZİMAT’A KADAR OSMANLI KAMU HUKUKU

 1. Osmanlı Devleti’nin Kökenleri
 2. Abbasi Devleti:
  • Halifelik
  • Vezirlik
  • Divanlar (Divan-ı İnşa, Divan-ı Mezalim, Divan-ı Berid, Divan-ı Cünd)
  • Emir ül-Ümeralık
  • Toprak Yönetimi
 3. Büyük Selçuklu Devleti:
  • Hükümdar
  • Vezir
  • Atabeyler
  • Divanlar
  • Askeri Örgüt
 4. Anadolu Selçuklu Devleti
 5. Anadolu Beylikleri Dönemi

07- AVRUPA HUKUKUNUN GELİŞMESİ

 1. Avrupa’da Hukuk Düşüncesinin Gelişmesi:
  • Doğal Hukuk Okulu
  • Tarihçi Hukuk Okulu
  • Pozitivist Hukuk Okulu
  • Tarihsel Maddiyecilik
 2. Avrupa’da Başlıca Kanunların Meydana Gelişi:
  • İngiliz Hukuku
  • Avrupa Kıta Hukuku (Fransız Hukuku, Alman Hukuku, İsviçre Hukuku, İtalyan Hukuku)

08- TANZİMAT’TAN SONRA TÜRK HUKUKU

 1. Tanzimat Hareketinin Kökenleri:
  • İlk Adımlar
  • Nizam-ı Cedid Dönemi
  • 2. Mahmut Dönemi
 2. Tanzimat Fermanı
 3. Islahat Fermanı
 4. Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku:
  • Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Yargılama Hukukları, İdare Hukuku, Toprak Hukuku, Vatandaşlık Hukuku)
  • Özel Hukuk (Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku)
  • Yargı Örgütü
  • Taşra Örgütü
  • Eğitim Örgütü
 5. Tanzimat Döneminin Değerlendirilmesi
 6. Bugünkü Hukuk Sistemine Geçiş

01- İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK HUKUKU

 1. Kaynaklar
 2. Coğrafya (Göçebelik)
 3. Türklerin İslamiyetten Önce Kabul Ettiği Dinler
  • Mazdeizm (Zerdüşt Dini)
  • Maniheizm
  • Nestorianizm
  • Şamanlık
  • Budizm
 4. Mete Zamanında Hun Devleti
 5. Göktürk Devleti (Orhun Yazıtları)
 6. Uygurlar

03- İSLAM ÖZEL HUKUKU

 1. Kişilik ve Kölelik
 2. İslam Hukukunda Mülkiyet
 3. Vakıf:
  • Kişi ve Ayn Bakımından
  • Meydana Gelme Biçimi Bakımından
  • Vakfın Amacı Bakımından
  • Vakfın Yönetimi
  • Osmanlı Devleti’nde Vakfın Denetimi
  • Özel Vakıf Çeşitleri
 4. İslam Hukukunda Borçlar ve Bağıtlar
 5. Aile Hukuku:
  • Evlenme
  • Kadının Durumu
 6. Evlilik Hukuku:
  • Evlenme
  • Evliliğin Sona Ermesi (Ölüm, Boşanma/Talak, Fesih, Lian)
  • Nesep
  • Velayet
  • Evlat Edinme
 7. İslam Miras Hukuku: Varisler (Eshab-ül Feraiz, Asabe, Zev’ul Erham, Vasiyet ile Mirasçı Kılınanlar)

05- OSMANLI DEVLETİ’NDE MERKEZ VE TAŞRA YÖNETİMİ

 1. Merkez Örgütünün Çalışması:
  • Divan-ı Hümayun (Kurul Olarak Yapısı, Bürokratik Örgüt, İşleyişi)
  • Diğer Divanlar (İkindi Divanı, Cuma Divanı, Çarşamba Divanı, Ayak Divanı, Meşveret)
 2. Taşra Yönetim Örgütü:
  • Yönetsel Bölümler ve Yöneticiler
  • Eyaletin Genel Yönetimi
  • Özel Biçimde Yönetilen Eylemler ve Başka Yönetim Rejimleri
  • Kentlerdeki Hukuksal Düzen (Kadının Kent Yönetimindeki Rolü, Kentlerde Kamu Hizmeti, Esnat ve Zanaat Kuruluşları, Ayanlık)
  • Eğitim Örgütü
  • Zımmi Toplulukların Örgütleri
 3. Devletin Merkez Örgütü:
  • Padişah (Koşulları, Yetkileri, Görevleri, Denetlenmesi)
  • Vezir-i Azam (Sadrazam)
  • Şeyhülislam
  • Kazaskerler ve Yargı Örgütü
  • Defterdarlık ve Maliye Örgütü
  • Merkezdeki Askeri Örgüt (Yeniçeriler, Diğer Ulufeli Askerler)
  • Beylerbeyi
  • Kaptan Paşa

08- TANZİMAT’TAN SONRA TÜRK HUKUKU

 1. Tanzimat Hareketinin Kökenleri:
  • İlk Adımlar
  • Nizam-ı Cedid Dönemi
  • 2. Mahmut Dönemi
 2. Tanzimat Fermanı
 3. Islahat Fermanı
 4. Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku:
  • Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Yargılama Hukukları, İdare Hukuku, Toprak Hukuku, Vatandaşlık Hukuku)
  • Özel Hukuk (Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku)
  • Yargı Örgütü
  • Taşra Örgütü
  • Eğitim Örgütü
 5. Tanzimat Döneminin Değerlendirilmesi
 6. Bugünkü Hukuk Sistemine Geçiş

02- İSLAM KAMU HUKUKU

 1. İslam Hukuku
 2. Kaynaklar:
  • Kur’an-ı Kerim
  • Sünnet
  • İcma
  • Kıyas
  • İçtihat
 3. Mezhepler:
  • Şia
  • Sünni
  • Mu’tezile Mezhebi
 4. İslam Kamu Hukuku:
  • Halifelik
  • Cihat
  • Vergiler (Zekat, Ganimet, Öşür, Cizye, Haraç)
 5. Adalet Örgütü ve Yargılama Usulü
 6. İslam Ceza Hukuku:
  • Kısas
  • Diyet (Kanlık)
  • Hadd (Zina Suçu, Kazf veya Zina İftirası Suçu, Hamr İçme Suçu, Hırsızlık Suçu, Yol Kesme – Kat’ül Tarik, Dinden Dönme – İrtidat, Devlet Başkaldırma ve Ayaklanma)
  • Tazir

04- OSMANLI DEVLETİ’NİN KAMU HUKUKU

 1. Kaynaklar
 2. Osmanlı Devleti’nin Unsurları:
  • Ülke
  • Egemenlik
  • İnsan Topluluğu (Askeri Sınıf, Ulema, Reaya, Müslümanlar, Zımniler)
 3. Dirlik (Tımar) Sistemi:
  • Hukuksal Niteliği,
  • Ekonomik Niteliği,
  • Değer Yargıları,
  • Sipahinin Devlete Hizmeti,
  • İşleyişi,
  • Dirliklerin Çeşitleri,
  • Dirlik Sisteminden Farklı Uygulamalar,
  • Dirlik Sisteminin Ortadan Kalkması

06- TANZİMAT’A KADAR OSMANLI KAMU HUKUKU

 1. Osmanlı Devleti’nin Kökenleri
 2. Abbasi Devleti:
  • Halifelik
  • Vezirlik
  • Divanlar (Divan-ı İnşa, Divan-ı Mezalim, Divan-ı Berid, Divan-ı Cünd)
  • Emir ül-Ümeralık
  • Toprak Yönetimi
 3. Büyük Selçuklu Devleti:
  • Hükümdar
  • Vezir
  • Atabeyler
  • Divanlar
  • Askeri Örgüt
 4. Anadolu Selçuklu Devleti
 5. Anadolu Beylikleri Dönemi

07- AVRUPA HUKUKUNUN GELİŞMESİ

 1. Avrupa’da Hukuk Düşüncesinin Gelişmesi:
  • Doğal Hukuk Okulu
  • Tarihçi Hukuk Okulu
  • Pozitivist Hukuk Okulu
  • Tarihsel Maddiyecilik
 2. Avrupa’da Başlıca Kanunların Meydana Gelişi:
  • İngiliz Hukuku
  • Avrupa Kıta Hukuku (Fransız Hukuku, Alman Hukuku, İsviçre Hukuku, İtalyan Hukuku)
1 Yorum
 1. UERDOĞAN

  HARİKASIN

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir