Ceza Usul Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

 1. Ceza Usul Hukukunun Tanımı
 2. Ceza Usul Hukukunun Kaynakları:
  • Kıyas
  • Anayasa/Uluslararası Antlaşmalar
  • Kanun
  • Mahkeme Kararları (Bağlayıcı değil)
  • İçtihadı Birleştirme Kararları (Bağlayıcı)
 3. Ceza Usul Hukukunun Uygulama Alanı:
  • Zaman Bakımından Uygulanma
  • Kişi Bakımından Uygulanma
  • Yer Bakımından Bakımından Uygulanma
 4. Muhakeme:
  • Muhakemenin Amacı
  • Muhakeme Sistemleri
 5. Muhakemeye İlişkin Bazı Hususlar

02- CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI – YARGILAMA YETKİSİ

 1. Savunma Örgütü
  • Bireysel Savunma
  • Teknik Savunma
 2. Suçun Oluşmasını Önleyen Nedenler
 3. Cezalandırılabilme Şartları
 4. Ceza Muhakemesi Şartları
  • Şikayet
  • Talep/İstem
  • Müracaat
  • İzin
  • Sanığın Akıl Hastası Olması
  • Sanığın Gaip Olması

03- YARGILAMA YETKİSİ

 1. Ulusal Yetki
 2. Madde Yönünden Yetki:
  • Görevlerin Belirlenmesi
  • Görev Uyuşmazlıklarında
  • Görev Kurallarının Özellikleri
 3. Kişi Yönünden Yetki
 4. Görev Yönünden Yetki
 5. Yer Yönünden Yetki:
  • Yer Yönünden Yetkiyi Belirleme
  • Yer Yönünden Yerkinin Başka Mahkemeye Nakli (Bağlantı Nedeniyle Birleştirme, Muhakemenin Nakli, İstinabe)
  • Yer Yönünden… (Yetkisizlik İddiası, Yetkisiz Yargıcın Yaptığı İşlemlerin Değeri, Yetki Uyuşmazlıkları)
 6. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı:
  • Bağlantı Türleri (Dar Bağlantı, Geniş Bağlantı)
  • Bağlantının Sonuçları (Muhakemelerin Birleştirilmesi, Muhakemelerin Birleştirilmemesi)

04- CEZA MUHAKEMESİ SÜJELERİ

 1. Savcı:
  • Cumhuriyet Başsavcısının İlişkileri
  • Savcıların Bağımsızlığı Sorunu
  • Savcının Taraf Olup Olmadığı Sorunu
  • Savcının Tarafsızlığı Sorunu
  • Savcının Ödev ve Yetkileri
 2. Yargıç:
  • Yargıçlık Şartları
  • Yargıcın Nitelikleri
  • Yargıcın Bağımsızlığı
  • Yargıcının Tarafsızlığı
  • Yargıcın Davaya Bakamaması
  • Yargıcın Reddi
  • Yargıcın Çekinmesi
  • Yargıcın Ödevleri
  • Yargıcın Yetkileri

05- CEZA MUHAKAMESİ SÜJELERİ 2

 1. Katılan/Müdahil
 2. Müdafi
  • Müdafiin Atanması
  • Müdafiin Sayısı
  • Birden Çok Şüpheli ve Sanığın Müdafiliği
  • Müdafiin Ödevleri
  • Müdafiin Yetkileri
 3. Şüpheli ve Sanık:
  • Şüpheli ve Sanığın Zorunlulukları
  • Şüpheli ve Sanığın Hakları

06- CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ

 1. Ceza Muhakemesi İşlemi:
  • Muhakeme İşlemlerinde Şekil
  • Muhakeme İşlemlerinde Süre
 2. Eski Hale Getirme
 3. Yargıç İşlemleri
 4. Yargıç Kararlarının Verilmesi
 5. Savcı İşlemleri
 6. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Belgelenmesi
 7. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi
 8. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Müeyyideleri

 07- DELİLLER 1

 1. Delil Kavramı:
  • Delil Serbestisi ve Vicdani Delil Sistemi
  • Dellilerin Özellikleri
  • İspatın Konusu
  • İspatın Nisbiliği ve Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi
 2. Tanık Beyanı:
  • Tanık Beyanının Değeri
  • Tanığın Ödevleri
  • Tanığın Hakları
  • Tanıklıktan Çekinme Zorunluluğu
  • Tanığın Çağrılması
  • Tanığın Dinlenmesi

08- DELİLLER 2

 1. Şüpheli ve Sanık Beyanı
 2. Katılan Beyanı
 3. Diğer Kişilerin Beyanı
 4. Belgeler:
  • Yazılı Belgeler
  • Şekil Tespit Eden Belgeler
  • Ses Tespit Eden Belgeler
 5. Belirtiler
 6. Delillerin Değerlendirilmesi

09- BİLİRKİŞİLİK, KEŞİF VE DİĞER YOLLAR

 1. Bilirkişilik Kavramı:
  • Bilirkişinin Ödevleri
  • Bilirkişinin Yetkileri
  • Bilirkişi İncelemesi ve Mütalaası
  • Tarafların Seçtiği Bilirkişi
 2. Keşif
 3. Ölünün Muayenesi
 4. Yer Gösterme
 5. Gözlem Altına Alma
 6. Beden Muayenesi veya Vücuttan Örnek Alınması
 7. Moleküler Genetik İncelemeler
 8. Fizik Kimliğin Tespiti

10- KORUMA TEDBİRLERİ 1

 1. Koruma Tedbiri Kavramı
 2. Yakalama:
  • Yakalamanın Şartları
  • Yakalamanın Sonuçları
  • Yakalama Emri Üzerine Yakalama
 3. Gözaltı
 4. Tutuklama:
  • Tutuklamanın Şartları
  • Tutuklama Kararı Verilmesi ve Usul (Tutuklama Kararının Tutuklunun Yakınlarına Bildirmesi, Cumhuriyet Savcısının Tutuklamanın Devamına Lüzum Görmemesi, Salıverilen Kişinin Yükümlülükleri, Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi)
  • Tutukluluk Halinin İncelenmesi
  • Tutuklama Kararına ve Tutukluluğa İlişkin Kararlara İtiraz
  • Tutuklulukta Azami Süreler
  • Tutuklama Kararının Kendiliğinden Hükümsüz Kalması
  • Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi

11- KORUMA TEDBİRLERİ 2

 1. Adli Kontrol:
  • Adli Kontrol Kararı Verilmesinin Şartları
  • Adli Kontrol Kararı Verecek Merciler ve Usul
  • Adli Kontrole İlişkin Kararlara İtiraz
  • Şüpheli veya Sanığın Adli Kontrol Kararının Uygulamaması
  • Adli Kontrol Tedbirlerinden Güvence
 2. Arama (Arama Kararı ve Aramanın Yapılması)
 3. Muhafaza Altına Alma
 4. Elkoyma:
  • Elkoyma Kararı ve Elkoyma İşleminin Yapılması
  • Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
  • Postada Elkoyma
  • Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma, Postada Elkoyma
  • Elkonulan Eşyanın İadesi
  • Elkonulan Eşyanın Muhafazası ve Elden Çıkarılması

12- DİĞER TEDBİRLER VE TAZMİNAT

 1. Kayyum Tayini
 2. Bilgisayarda Arama
 3. İletişim Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması
 4. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti
 5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme
 6. Teknik Araçlarla İzleme
 7. Tesadüfen Elde Edilen Deliller
 8. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
 9. Tazminatın Geri Alınması

13- SORUŞTURMA

 1. Suçu Haber Alma Yolları:
  • Kendiliğinden
  • İhbar
  • Suç Duyurusu
  • Şikayet
  • İstem ve Başvuru
 2. Soruşturma Evresinin Organları:
  • Cumhuriyet Savcısı
  • Yargıç
  • Adli Kolluk
 3. Soruşturmanın Yürütülmesi
 4. Sonuç Çıkarma:
  • Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı
  • Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi
  • Kamu Davasının Açılması
 5. İddianame
 6. İddianamenin İadesi

14- KOVUŞTURMA 1

 1. Duruşma Hazırlığı:
  • Duruşma Günü Belirleme
  • Duruşma Çağrısı
  • İddianame Tebliği
 2. Duruşma:
  • Duruşmanın Özellikleri (Sözlülük, Açıklık, Yüze Karşılık, Doğrudan Doğruyalık, Kesiksizlik)
  • Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kimseler
  • Duruşmaya Ara Verme
  • Duruşmanın Yönetimi
  • Duruşmanın Başlangıcında Yapılacak İşlemler
  • Delillerin Ortaya Konulması (Dinleme, Okunma)
  • Delillerin Tartışılması

15- KOVUŞTURMA 2

 1. Uzlaşma:
  • Uzlaştırma
  • Mahkeme Tarafından Uzlaştırma
  • Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaşma
 2. Son Karar (Hüküm) ve Çeşitleri:
  • Son Kararın Unsurları
  • Son Kararın Verilmesi
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
  • Son Kararın Bildirilmesi

16- KOVUŞTURMA 3

 1. Kanun Yolları
 2. Kanun Yollarının Çeşitleri
 3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı
 4. Kanun Yollarına Başvurma Süresi
 5. Kanun Yoluna Başvurmanın Şartları
 6. Kanun Yoluna Başvurmadan Vazgeçme (Geri Alma)
 7. Kanun Yoluna Başvuru Üzerine İzlenecek Yol

17- KOVUŞTURMA 4

 1. İtiraz:
  • İtiraz Edilebilen Kararlar
  • İtirazın Süresi
  • İtiraz Yoluna Başvurabilenler
  • İtirazın Şekli ve Etkisi
  • İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler
  • İtirazın İncelenmesi
 2. İstinaf:
  • Bozmayı Gerektiren Hukuka Aykırılıklar
  • Aleyhine İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar
  • İstinaf Yoluna Başvurma
  • Kararına Karşı İstinafa Başvurulan Mahkemenin Yapacakları
 3. Bölge Adliye Mahkemesi:
  • Cumhuriyet Başsavcısının Görevi
  • Ön İnceleme
  • İnceleme (Yargılama)
  • Kararlar (Esastan Ret-Onama Kararı, Bozma Kararı, Davanın Yeniden Görülmesi-Islah Kararı)

01- CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

 1. Ceza Usul Hukukunun Tanımı
 2. Ceza Usul Hukukunun Kaynakları:
  • Kıyas
  • Anayasa/Uluslararası Antlaşmalar
  • Kanun
  • Mahkeme Kararları (Bağlayıcı değil)
  • İçtihadı Birleştirme Kararları (Bağlayıcı)
 3. Ceza Usul Hukukunun Uygulama Alanı:
  • Zaman Bakımından Uygulanma
  • Kişi Bakımından Uygulanma
  • Yer Bakımından Bakımından Uygulanma
 4. Muhakeme:
  • Muhakemenin Amacı
  • Muhakeme Sistemleri
 5. Muhakemeye İlişkin Bazı Hususlar

04- CEZA MUHAKEMESİ SÜJELERİ

 1. Savcı:
  • Cumhuriyet Başsavcısının İlişkileri
  • Savcıların Bağımsızlığı Sorunu
  • Savcının Taraf Olup Olmadığı Sorunu
  • Savcının Tarafsızlığı Sorunu
  • Savcının Ödev ve Yetkileri
 2. Yargıç:
  • Yargıçlık Şartları
  • Yargıcın Nitelikleri
  • Yargıcın Bağımsızlığı
  • Yargıcının Tarafsızlığı
  • Yargıcın Davaya Bakamaması
  • Yargıcın Reddi
  • Yargıcın Çekinmesi
  • Yargıcın Ödevleri
  • Yargıcın Yetkileri

05- CEZA MUHAKAMESİ SÜJELERİ 2

 1. Katılan/Müdahil
 2. Müdafi
  • Müdafiin Atanması
  • Müdafiin Sayısı
  • Birden Çok Şüpheli ve Sanığın Müdafiliği
  • Müdafiin Ödevleri
  • Müdafiin Yetkileri
 3. Şüpheli ve Sanık:
  • Şüpheli ve Sanığın Zorunlulukları
  • Şüpheli ve Sanığın Hakları

 07- DELİLLER 1

 1. Delil Kavramı:
  • Delil Serbestisi ve Vicdani Delil Sistemi
  • Dellilerin Özellikleri
  • İspatın Konusu
  • İspatın Nisbiliği ve Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi
 2. Tanık Beyanı:
  • Tanık Beyanının Değeri
  • Tanığın Ödevleri
  • Tanığın Hakları
  • Tanıklıktan Çekinme Zorunluluğu
  • Tanığın Çağrılması
  • Tanığın Dinlenmesi

10- KORUMA TEDBİRLERİ 1

 1. Koruma Tedbiri Kavramı
 2. Yakalama:
  • Yakalamanın Şartları
  • Yakalamanın Sonuçları
  • Yakalama Emri Üzerine Yakalama
 3. Gözaltı
 4. Tutuklama:
  • Tutuklamanın Şartları
  • Tutuklama Kararı Verilmesi ve Usul (Tutuklama Kararının Tutuklunun Yakınlarına Bildirmesi, Cumhuriyet Savcısının Tutuklamanın Devamına Lüzum Görmemesi, Salıverilen Kişinin Yükümlülükleri, Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi)
  • Tutukluluk Halinin İncelenmesi
  • Tutuklama Kararına ve Tutukluluğa İlişkin Kararlara İtiraz
  • Tutuklulukta Azami Süreler
  • Tutuklama Kararının Kendiliğinden Hükümsüz Kalması
  • Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi

12- DİĞER TEDBİRLER VE TAZMİNAT

 1. Kayyum Tayini
 2. Bilgisayarda Arama
 3. İletişim Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması
 4. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti
 5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme
 6. Teknik Araçlarla İzleme
 7. Tesadüfen Elde Edilen Deliller
 8. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
 9. Tazminatın Geri Alınması

14- KOVUŞTURMA 1

 1. Duruşma Hazırlığı:
  • Duruşma Günü Belirleme
  • Duruşma Çağrısı
  • İddianame Tebliği
 2. Duruşma:
  • Duruşmanın Özellikleri (Sözlülük, Açıklık, Yüze Karşılık, Doğrudan Doğruyalık, Kesiksizlik)
  • Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kimseler
  • Duruşmaya Ara Verme
  • Duruşmanın Yönetimi
  • Duruşmanın Başlangıcında Yapılacak İşlemler
  • Delillerin Ortaya Konulması (Dinleme, Okunma)
  • Delillerin Tartışılması

15- KOVUŞTURMA 2

 1. Uzlaşma:
  • Uzlaştırma
  • Mahkeme Tarafından Uzlaştırma
  • Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaşma
 2. Son Karar (Hüküm) ve Çeşitleri:
  • Son Kararın Unsurları
  • Son Kararın Verilmesi
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
  • Son Kararın Bildirilmesi

17- KOVUŞTURMA 4

 1. İtiraz:
  • İtiraz Edilebilen Kararlar
  • İtirazın Süresi
  • İtiraz Yoluna Başvurabilenler
  • İtirazın Şekli ve Etkisi
  • İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler
  • İtirazın İncelenmesi
 2. İstinaf:
  • Bozmayı Gerektiren Hukuka Aykırılıklar
  • Aleyhine İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar
  • İstinaf Yoluna Başvurma
  • Kararına Karşı İstinafa Başvurulan Mahkemenin Yapacakları
 3. Bölge Adliye Mahkemesi:
  • Cumhuriyet Başsavcısının Görevi
  • Ön İnceleme
  • İnceleme (Yargılama)
  • Kararlar (Esastan Ret-Onama Kararı, Bozma Kararı, Davanın Yeniden Görülmesi-Islah Kararı)

02- CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI – YARGILAMA YETKİSİ

 1. Savunma Örgütü
  • Bireysel Savunma
  • Teknik Savunma
 2. Suçun Oluşmasını Önleyen Nedenler
 3. Cezalandırılabilme Şartları
 4. Ceza Muhakemesi Şartları
  • Şikayet
  • Talep/İstem
  • Müracaat
  • İzin
  • Sanığın Akıl Hastası Olması
  • Sanığın Gaip Olması

03- YARGILAMA YETKİSİ

 1. Ulusal Yetki
 2. Madde Yönünden Yetki:
  • Görevlerin Belirlenmesi
  • Görev Uyuşmazlıklarında
  • Görev Kurallarının Özellikleri
 3. Kişi Yönünden Yetki
 4. Görev Yönünden Yetki
 5. Yer Yönünden Yetki:
  • Yer Yönünden Yetkiyi Belirleme
  • Yer Yönünden Yerkinin Başka Mahkemeye Nakli (Bağlantı Nedeniyle Birleştirme, Muhakemenin Nakli, İstinabe)
  • Yer Yönünden… (Yetkisizlik İddiası, Yetkisiz Yargıcın Yaptığı İşlemlerin Değeri, Yetki Uyuşmazlıkları)
 6. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı:
  • Bağlantı Türleri (Dar Bağlantı, Geniş Bağlantı)
  • Bağlantının Sonuçları (Muhakemelerin Birleştirilmesi, Muhakemelerin Birleştirilmemesi)

06- CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ

 1. Ceza Muhakemesi İşlemi:
  • Muhakeme İşlemlerinde Şekil
  • Muhakeme İşlemlerinde Süre
 2. Eski Hale Getirme
 3. Yargıç İşlemleri
 4. Yargıç Kararlarının Verilmesi
 5. Savcı İşlemleri
 6. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Belgelenmesi
 7. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi
 8. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Müeyyideleri

08- DELİLLER 2

 1. Şüpheli ve Sanık Beyanı
 2. Katılan Beyanı
 3. Diğer Kişilerin Beyanı
 4. Belgeler:
  • Yazılı Belgeler
  • Şekil Tespit Eden Belgeler
  • Ses Tespit Eden Belgeler
 5. Belirtiler
 6. Delillerin Değerlendirilmesi

09- BİLİRKİŞİLİK, KEŞİF VE DİĞER YOLLAR

 1. Bilirkişilik Kavramı:
  • Bilirkişinin Ödevleri
  • Bilirkişinin Yetkileri
  • Bilirkişi İncelemesi ve Mütalaası
  • Tarafların Seçtiği Bilirkişi
 2. Keşif
 3. Ölünün Muayenesi
 4. Yer Gösterme
 5. Gözlem Altına Alma
 6. Beden Muayenesi veya Vücuttan Örnek Alınması
 7. Moleküler Genetik İncelemeler
 8. Fizik Kimliğin Tespiti

11- KORUMA TEDBİRLERİ 2

 1. Adli Kontrol:
  • Adli Kontrol Kararı Verilmesinin Şartları
  • Adli Kontrol Kararı Verecek Merciler ve Usul
  • Adli Kontrole İlişkin Kararlara İtiraz
  • Şüpheli veya Sanığın Adli Kontrol Kararının Uygulamaması
  • Adli Kontrol Tedbirlerinden Güvence
 2. Arama (Arama Kararı ve Aramanın Yapılması)
 3. Muhafaza Altına Alma
 4. Elkoyma:
  • Elkoyma Kararı ve Elkoyma İşleminin Yapılması
  • Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
  • Postada Elkoyma
  • Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma, Postada Elkoyma
  • Elkonulan Eşyanın İadesi
  • Elkonulan Eşyanın Muhafazası ve Elden Çıkarılması

13- SORUŞTURMA

 1. Suçu Haber Alma Yolları:
  • Kendiliğinden
  • İhbar
  • Suç Duyurusu
  • Şikayet
  • İstem ve Başvuru
 2. Soruşturma Evresinin Organları:
  • Cumhuriyet Savcısı
  • Yargıç
  • Adli Kolluk
 3. Soruşturmanın Yürütülmesi
 4. Sonuç Çıkarma:
  • Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı
  • Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi
  • Kamu Davasının Açılması
 5. İddianame
 6. İddianamenin İadesi

16- KOVUŞTURMA 3

 1. Kanun Yolları
 2. Kanun Yollarının Çeşitleri
 3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı
 4. Kanun Yollarına Başvurma Süresi
 5. Kanun Yoluna Başvurmanın Şartları
 6. Kanun Yoluna Başvurmadan Vazgeçme (Geri Alma)
 7. Kanun Yoluna Başvuru Üzerine İzlenecek Yol
2 Yorumlar
 1. gizem

  merhabalar son yapılan değişiklikler çerçevesinde notlarda yakın zamanda bir güncelleme olacak mı?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, hayır haritalarda güncelleme yapılmıyor.

   Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir