İcra ve İflas Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- İCRA HUKUKUNA GİRİŞ

 1. İcra Hukukunun Tanımı
 2. Şikayet:
  • Şikayet Sebepleri ve Süreleri
  • Şikayetin Tarafları
  • Şikayet Usulü
  • Şikayetin Sonuçları
 3. İcra Organları:
  • Asıl Organlar (İcra Dairesi, İcra Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay)
  • Yardımcı Organlar (Cumhuriyet Savcıları, Adalet Müfettişleri)
 4. İcra Dairesinin Yükümlülükleri
 5. İcra Dairesinin Sorumlulukları

02- İCRA HUKUKUNA GİRİŞ 2

 1. Süreler
 2. Tatiller ve Ertelemeler:
  • Borçlunun Yakınlarından Birinin Ölümü
  • Borçlunun Ölümü
  • Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması
  • Borçlunun Asker Olması
  • Borçlunun Ağır Hastalığı
 3. Tebligat
 4. İcra Harçları
 5. İcra Giderleri
 6. İcra Takibinin Tarafları:
  • Taraf Ehliyeti
  • Takip Ehliyeti

03- İCRA VE İFLAS KURUMLARI 

İcra ve İflas Hukuku Kurumlarının görsel bir tablosu

04- İLAMSIZ İCRA (GENEL HACİZ YOLU)

 1. Görev
 2. Yetki (Yetki Sözleşmesi)
 3. İlamsız İcrada Genel Haciz Yoluyla Takip:
  • Genel Haciz Yolu ile Takibin Konusu
  • Her Borçluya Karşı İcra Takibi Yapılabilmesi
 4. (1.0) Takip Talebi (Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları)
 5. (2.0) Ödeme Emri:
  • İtirazın Yapılması
  • İtirazın Yapılmaması

05- İTİRAZ VE İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ

 1. (2.1) Ödeme Emrine İtiraz:
  • İleri Sürülüş Şekli Bakımından İtiraz Sebeplerinin Çeşitleri (İmzaya İtiraz, Borca İtiraz)
  • Borçlunun İtiraz Sebepleri ile Bağlı Olması
  • İtirazın Süresi ve Şekli
  • Gecikmiş İtiraz
  • İtirazın Hükmü;
 2. Şikayet ve İtirazın Karşılaştırması
 3. (2.2) İtirazın Hükümden Düşürülmesi (İİK/67)
  • İtirazın İptali Davası
  • İtirazın Kaldırılması (İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması, İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması)

06- (3) TAKİBİN KESİNLEŞMESİ

 1. İcra Takibinin İptali ve Belirlenmesi:
  • İtfa Sebebiyle Takibin İptali
  • İcra Takibinin Ertelenmesi/Taliki
  • Takibin İptali ve Ertelenmesinin Hükümleri
 2. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması
 3. Mal Beyanı:
  • Mal Beyanında Bulunma Süresi
  • Süresi İçinde Mal Beyanında Bulunmamanın Yaptırımı
  • Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmanın Cezası
  • Mal Beyanından Sonra Borçlunun Yükmülülüğü

07- TAKİBİN KESİNLEŞMESİ AŞAMASINDAKİ DAVALAR

 1. Menfi Tespit Davası:
  • Menfi Tespit Davasının Açılma Zamanı
  • Yargılama Usulü
  • Menfi Tespit Davasının Sonuçları
 2. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi
 3. İstirdat (Geri Alım) Davası:
  • İstirdat Davasının Şartları
  • İstirdat Davasının Yargılama Usulü

08- (4) HACİZ 1

 1. Haciz
 2. Haciz Talebi
 3. Haciz İçin Yetkili İcra Dairesi
 4. Haczin Yapılması
 5. Haciz Tutanağı
 6. Haczin Etkisi:
  • Haczin Alacaklı Bakımından Etkisi
  • Haczin Borçlu Bakımından Etkisi
  • Haczin Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi
 7. Hacizde Tertip

09- (4) HACİZ 2: Haczin Konusu

 1. Taşınır Malların Haczi
 2. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacak ve Mallarının Haczi (Haciz İhbarnameleri)
  • Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacaklarının Haczi
  • Haciz İhbarnamesi Dışında Yapılan Alacak Haczi
  • Müstakbel Alacakların Haczi
  • Borçlunun Maaş veya Ücretinin Haczi
 3. Taşınmaz Malların Haczi
 4. İntifa Hakkı, Pay Haczi Alacaklının Haciz Talep Edebileceği Diğer Haklar
  • İntifa Hakkının Haczi
  • Pay (Hisse) Haczi
  • Borçluya Ait Ayni Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi
  • Borçlunun Zilyedi Olduğu Bir Taşınmazın Tescilini Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi
  • Alacaklıya Dava Takip Yetkisi Alarak Borçlu Adına Dava Açılması

10- (4) HACİZ 3: Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar

 1. Tamamı Haczedilemeyen Mallar:
  • Maddi Hukukun Başkasına Devrini Yasakladığı Mallar ve Haklar
  • İcra ve İflas Kanununda Tamamı Haczedilemez Olarak Belirlenen Mal ve Haklar
  • Haczedilemeyen Malların Haczedilebilme Halleri
  • Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mallar ve Haklar
 2. Kısmen Haczedilemeyen Şeyler:
  • Maaş veya Ücretler
  • Özel Kanunlara Göre Bir Kısmı Haczedilemeyen Haklar
 3. Haczedilmezlikten Feragat
 4. Haczedilmezliğin Belirlenmesi

11- (4) HACİZ 4: İştirak ve Taksitle Ödeme

 1. Hacze Takipli (Adi) İştirak (Koşulları ve Usûlü)
 2. Hacze Takipsiz (İmtiyazlı) İştirak:
  • Takip Yapmaya Gerek Olmaması
  • Hacze Takipsiz İştirak Edebilecek Olanlar
  • Usûlü
 3. Alacaklı ile Borçlunun Anlaşması Halinde Taksitle Ödeme (Yapılış Biçimi, İçeriği ve Usûlü)
 4. Alacaklının Rızası Olmaksızın Taksitle Ödeme (Koşulları ve Hükümleri)

12- (4) HACİZ 5

 1. Hacizde İstihkak Davaları
 2. İstihkak Davasının Konusu
 3. Borçlu ile Üçüncü Kişinin Malı Birlikte Elde Bulundurmaları
 4. Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Zilyetliğinde Olması Halinde
 5. Hacizli Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde:
  • İstihkak İddiası
  • İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi
  • İstihkak Davası (Davanı Açılması, Yargılama Usûlü, Verilecek Karar)
  • Çalınmış veya Kaybolmuş Şeyler

13- (5) SATIŞ 1

 1. Satış Talebi:
  • Satış Talebine Hakkı Olanlar ve Talebin Yapılması
  • Satış İsteme Süresi
 2. Haczedilen Alacakların Paraya Çevrilmesi:
  • Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri
  • Haczedilen Alacağın Tahsil İçin Devri
 3. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi
 4. Payların Paraya Çevrilmesi:
  • Miras Payının Paraya Çevrilmesi
  • Adi Şirket Payının Paraya Çevrilmesi
  • Paylı Mülkiyet Payının Paraya Çevrilmesi
 5. İhalenin Feshi:
  • Fesih Sebepleri
  • Fesih Usûlü
  • Feshin Sonuçları
  • Gemilerin Satılması

14- (5) SATIŞ 2: Taşınır Malların Satışı

 1. Satışın Yapılma Süresi
 2. Açık Artırmaya Hazırlık
 3. Açık Artırmanın Yapılması ve İhale
 4. İkinci Artırma
 5. Satış Bedelinin Ödenmemesi
 6. Pazarlık Yolu ile Satış

15- (5) SATIŞ 3: Taşınmaz Malların Satışı

 1. Satışın Yapılma Süresi
 2. Açık Artırmaya Hazırlık:
  • Açık Artırmanın İlanı
  • Artırma Şartnamesi
  • Mükellefiyetler Listesi
 3. Artırmanın Yapılması ve İhale
 4. İkinci Artırma
 5. Satış Bedelinin Ödenmesi
 6. Mülkiyetin Alıcıya Geçmesi

16- (6) PARALARIN ÖDENMESİ

 1. Ödemenin Yapılması
 2. Sıra Cetveli:
  • Sıra Cetveline Karşı İtiraz Yolu
  • Sıra Cetveline İtiraz Davası
 3. Borç Senedinin Geri Verilmesi
 4. Borç Ödemeden Aciz Belgesi:
  • Aciz Belgesinin Hükümleri (Takip Hukuku Bakımından, Maddi Hukuk Bakımından)
  • Aciz Belgesinin Çeşitleri (Kesin Aciz Belgesi, Geçici Aciz Belgesi)

17- KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU

 1. Takip Talebi (Poliçe, Bono ve Çeke İlişkin Hükümler)
 2. Ödeme Emri
 3. Ödeme Emrine İtiraz ve İtirazın İncelenmesi:
  • İmzaya İtiraz ve İncelenmesi
  • Borca İtiraz ve İncelenmesi
  • Genel Haciz Yoluna İlişkin Hükümlerin Uygulanması
 4. Ödeme Emrine Karşı Şikayet
 5. Birden Fazla Borçlu Bulunması

18- İLAMLI İCRA

 1. İlam ve İlam Niteliğindeki Belgeler
 2. İlamlı İcrada Yetki
 3. İlamlı İcra Takibinin Başlaması
 4. İcranın İadesi
 5. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası
 6. İcranın Geri Bırakılması:
  • İcra Emrinin Tebliğinden Önce Borcun İtfa Edilmiş ve Ertelenmiş veya Zamanaşımına Uğramış Olması
  • İcra Emrinin Tebliğinden Sonra Borcun İtfa Edilmiş ve Ertelenmiş veya Zamanaşımına Uğramış Olması
  • İcranın Geri Bırakılmasının Sonuçları

19- REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

 1. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluna Başvurma Zorunluluğu
 2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Usûlü
 3. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip:
  • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip (Takip Talebi, Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz)
 4. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip (Takip Talebi, Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz ve İtirazın İncelenmesi)
 5. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip:
  • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip (Kredi Kurumları ile İlgili Özel Düzenleme)
 6. Rehnin Paraya Çevrilmesinin Ortak Hükümleri:
  • Para Çevirme (Satış İsteme Süresi, Paraya Çevirme Usûlü)
  • Paraların Paylaştırılması
  • Rehin Açığı Belgesi (Geçici Rehin Açığı Belgesi, Kesin Rehin Açığı Belgesi)

20- İHTİYATİ HACİZ

 1. İhtiyati Haczin Tanımı
  • İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbirin Karşılaştırılması
  • İhtiyati Haczin Şartları
 2. İhtiyati Haciz Kararı
 3. İhtiyati Haciz Kararlarının İcrası
 4. İhtiyat Haczi Kararına İtiraz
 5. İhtiyati Haczin Etkisi
 6. İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler:
  • Dava veya Takipten Önce Konulmuş Olan İhtiyati Haczin Tamamlanması
  • Dava veya Takipten Sonra Konulmuş Olan İhtiyati Haczin Tamamlanması
  • İlamlı İcrada İhtiyati Haczin Tamamlanması
 7. İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası
 8. Özel İhtiyati Haciz Yolları:
  • Konkordato Mühletinin Kaldırılması
  • Tasarrufun İptali

21- KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesine Dayanan İlamsız Tahliye:
  • Takip Talebi
  • Ödeme Emri
  • Ödeme Emrine İtiraz
 2. Kira Süresinin Bitmesine Dayanan İlamsız Tahliye:
  • Tahliye Talebi
  • Tahliye Emri
  • Tahliye Emrine İtiraz
  • Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Taşınmazların Tahliyesi
 3. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunması

22- İFLAS HUKUKUNA GİRİŞ

 1. İflasın Hukuki Niteliği ve Özellikleri (İcra ile İflas Kavramlarının Karşılaştırılması)
 2. İflas Organları:
  • İflasın Resmi Organları
  • İflasın Özel Organları
 3. İflas Sebebi
 4. Her Alacaktan Dolayı İflas İstenebilmesi
 5. İflasta Yetki:
  • Yetkili İcra Dairesi
  • Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi
  • Yetkili İflas Dairesi
 6. İflasa Tabi Olan Kişiler:
  • Tacirler ve TTK Gereğince Tacir Sayılan Kişiler
  • Tacir Olmamalarına Rağmen Tacirlere İlişkin Hükümlere Tabi Olan Kişiler
  • Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olan Kişiler (Şahıs Şirketlerinin Ortakları, Miras Ortaklığı, Ticareti Terk Eden Kişiler, Konkordato ile Bazı Hallerin Gerçekleşmesi Durumu…)
  • İflasa Tabi Olmanın İflas Davasının Özel Şartı Olması
  • İflasa Tabi Kişiye Karşı Başvurulan Takip Yolunun Değiştirilebilmesi
 7.  İflas Yolları:
  • Takipli İflas Yolu
  • Takipsiz İflas Yolu

23- GENEL İFLAS YOLU

 1. Genel İflas Yolu Süreci
 2. İflas Takip Talebi
 3. İflas Ödeme Emri
 4. İflas Davası:
  • Davanın Açılması
  • Yargılama Usulü
  • İflas Kararı
  • İflas Davasında Muhafaza Tedbirleri
  • İflas Harç ve Giderleri

24- ÖZEL İFLAS YOLLARI

 1. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu:
  • İflas Takip Talebi
  • Ödeme Emri
  • İflas Davası
 2. Doğrudan Doğruya İflas Yolu:
  • Alacaklının Talebi ile
  • Borçlunun Talebi ile (İsteğe Bağlı, Zorunlu)
 3. Sermaye Şirketlerinin ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflası:
  • İflas Talebi Zorunluluğu
  • İflasın Ertelenmesi (İflas Erteleme Yargılaması, İflas Erteleme Kararı ve Sonuçları)

25- İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI

 1. Müflis Bakımından Doğan Hukuki Sonuçlar:
  • İflasın Müflisin Mal, Alacak ve Hakları Hakkında Doğurduğu Hukuki Sonuçlar (İflas Masası; İflas Masasına Girecek Mal, Alacak ve Haklar; İflas Masasından Çıkarılabilecek Mal, Hak ve Alacaklar)
  • İflasın Müflisin Tasarruf Yetkisi Üzerindeki Sonuçları (Müflisin İflas Masasına Giren Mal, Hak ve Alacaklar Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması; Müflis Aleyhindeki Bazı Takiplerin Durması ve Düşmesi; Bazı Hukuk Davalarının İkinci Alacaklılar Toplantısından On Gün Sonrasına Kadar Durması)
 2. Alacaklılar Bakımından Doğan Hukuki Sonuçlar:
  • Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi
  • Faizlerin İşlemeye Devam Etmesi
  • Geciktirici Şarta veya Belirsiz Süreye Bağlı Alacakların Durumu
  • Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi
  • İflasta Takas
  • Müflisin Kefil Olduğu Borçlar
  • Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası
  • Müflisle Birlikte Borçlu Olanlardan Birinin Borcu Kısmen Ödemiş Olması
  • Kollektif Şirket ve Ortaklarının İflası
  • Komandit Şirket ve Komandite Ortakların İflası, Adi ve Rehinli Alacakların Sırası
  • Adi Alacakların Ödenme Sırası (İmtiyazlı Alacaklar, İmtiyazsız Alacaklar)

26- KONKORDATO

 1. Konkordato Çeşitleri:
  • Yapılış Biçimine Göre
  • Yapılış Zamanına Göre
  • Yapılış Amacına Göre
 2. İflas Dışı (Adi) Konkordato:
  • Mühlet Verme
  • Konkordato Komiseri
  • Konkordatonun Tasdiki
  • Konkordatonun Feshi (Kısmi Fesih, Tamamen Fesih)
  • İflas İçi (İflastan Sonra) Konkordato
 3. İflas İçi Konkordato ile İflas Dışı Konkordatonun Karşılaştırılması
 4. Malvarlığın Terki Suretiyle Konkordato:
  • Karara Bağlanması Gereken Hususlar
  • Yetkili Organlar

27- TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

 1. Tasarruflar:
  • İptale Tabi Tasarruflar
  • İvazsız Tasarruflar
  • Aciz Halinde Yapılan Tasarruflar
  • Zarar Verme Kastından Kaynaklanan Tasarruflar
 2. Yargılama Usulü
 3. Hüküm ve Sonuçları
 4. Muvazaa Davası:
  • Tasarrufun İptali Davası ile İlişkisi
  • Tasarrufun İptali Davasından Farkları

28- YENİDEN YAPILANDIRMA – İCRA İFLAS SUÇLARI – İSTİNAF

 1. Uzlaşma Suretiyle Yeniden Yapılandırma
 2. İcra İflas Suçları
 3. Kanun Yolları:
  • İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi
  • Temyiz Yoluna Başvuru ve İncelenmesi

01- İCRA HUKUKUNA GİRİŞ

 1. İcra Hukukunun Tanımı
 2. Şikayet:
  • Şikayet Sebepleri ve Süreleri
  • Şikayetin Tarafları
  • Şikayet Usulü
  • Şikayetin Sonuçları
 3. İcra Organları:
  • Asıl Organlar (İcra Dairesi, İcra Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay)
  • Yardımcı Organlar (Cumhuriyet Savcıları, Adalet Müfettişleri)
 4. İcra Dairesinin Yükümlülükleri
 5. İcra Dairesinin Sorumlulukları

03- İCRA VE İFLAS KURUMLARI 

İcra ve İflas Hukuku Kurumlarının görsel bir tablosu

05- İTİRAZ VE İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ

 1. (2.1) Ödeme Emrine İtiraz:
  • İleri Sürülüş Şekli Bakımından İtiraz Sebeplerinin Çeşitleri (İmzaya İtiraz, Borca İtiraz)
  • Borçlunun İtiraz Sebepleri ile Bağlı Olması
  • İtirazın Süresi ve Şekli
  • Gecikmiş İtiraz
  • İtirazın Hükmü;
 2. Şikayet ve İtirazın Karşılaştırması
 3. (2.2) İtirazın Hükümden Düşürülmesi (İİK/67)
  • İtirazın İptali Davası
  • İtirazın Kaldırılması (İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması, İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması)

07- TAKİBİN KESİNLEŞMESİ AŞAMASINDAKİ DAVALAR

 1. Menfi Tespit Davası:
  • Menfi Tespit Davasının Açılma Zamanı
  • Yargılama Usulü
  • Menfi Tespit Davasının Sonuçları
 2. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi
 3. İstirdat (Geri Alım) Davası:
  • İstirdat Davasının Şartları
  • İstirdat Davasının Yargılama Usulü

09- (4) HACİZ 2: Haczin Konusu

 1. Taşınır Malların Haczi
 2. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacak ve Mallarının Haczi (Haciz İhbarnameleri)
  • Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacaklarının Haczi
  • Haciz İhbarnamesi Dışında Yapılan Alacak Haczi
  • Müstakbel Alacakların Haczi
  • Borçlunun Maaş veya Ücretinin Haczi
 3. Taşınmaz Malların Haczi
 4. İntifa Hakkı, Pay Haczi Alacaklının Haciz Talep Edebileceği Diğer Haklar
  • İntifa Hakkının Haczi
  • Pay (Hisse) Haczi
  • Borçluya Ait Ayni Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi
  • Borçlunun Zilyedi Olduğu Bir Taşınmazın Tescilini Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi
  • Alacaklıya Dava Takip Yetkisi Alarak Borçlu Adına Dava Açılması

11- (4) HACİZ 4: İştirak ve Taksitle Ödeme

 1. Hacze Takipli (Adi) İştirak (Koşulları ve Usûlü)
 2. Hacze Takipsiz (İmtiyazlı) İştirak:
  • Takip Yapmaya Gerek Olmaması
  • Hacze Takipsiz İştirak Edebilecek Olanlar
  • Usûlü
 3. Alacaklı ile Borçlunun Anlaşması Halinde Taksitle Ödeme (Yapılış Biçimi, İçeriği ve Usûlü)
 4. Alacaklının Rızası Olmaksızın Taksitle Ödeme (Koşulları ve Hükümleri)

13- (5) SATIŞ 1

 1. Satış Talebi:
  • Satış Talebine Hakkı Olanlar ve Talebin Yapılması
  • Satış İsteme Süresi
 2. Haczedilen Alacakların Paraya Çevrilmesi:
  • Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri
  • Haczedilen Alacağın Tahsil İçin Devri
 3. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi
 4. Payların Paraya Çevrilmesi:
  • Miras Payının Paraya Çevrilmesi
  • Adi Şirket Payının Paraya Çevrilmesi
  • Paylı Mülkiyet Payının Paraya Çevrilmesi
 5. İhalenin Feshi:
  • Fesih Sebepleri
  • Fesih Usûlü
  • Feshin Sonuçları
  • Gemilerin Satılması

16- (6) PARALARIN ÖDENMESİ

 1. Ödemenin Yapılması
 2. Sıra Cetveli:
  • Sıra Cetveline Karşı İtiraz Yolu
  • Sıra Cetveline İtiraz Davası
 3. Borç Senedinin Geri Verilmesi
 4. Borç Ödemeden Aciz Belgesi:
  • Aciz Belgesinin Hükümleri (Takip Hukuku Bakımından, Maddi Hukuk Bakımından)
  • Aciz Belgesinin Çeşitleri (Kesin Aciz Belgesi, Geçici Aciz Belgesi)

18- İLAMLI İCRA

 1. İlam ve İlam Niteliğindeki Belgeler
 2. İlamlı İcrada Yetki
 3. İlamlı İcra Takibinin Başlaması
 4. İcranın İadesi
 5. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası
 6. İcranın Geri Bırakılması:
  • İcra Emrinin Tebliğinden Önce Borcun İtfa Edilmiş ve Ertelenmiş veya Zamanaşımına Uğramış Olması
  • İcra Emrinin Tebliğinden Sonra Borcun İtfa Edilmiş ve Ertelenmiş veya Zamanaşımına Uğramış Olması
  • İcranın Geri Bırakılmasının Sonuçları

20- İHTİYATİ HACİZ

 1. İhtiyati Haczin Tanımı
  • İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbirin Karşılaştırılması
  • İhtiyati Haczin Şartları
 2. İhtiyati Haciz Kararı
 3. İhtiyati Haciz Kararlarının İcrası
 4. İhtiyat Haczi Kararına İtiraz
 5. İhtiyati Haczin Etkisi
 6. İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler:
  • Dava veya Takipten Önce Konulmuş Olan İhtiyati Haczin Tamamlanması
  • Dava veya Takipten Sonra Konulmuş Olan İhtiyati Haczin Tamamlanması
  • İlamlı İcrada İhtiyati Haczin Tamamlanması
 7. İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası
 8. Özel İhtiyati Haciz Yolları:
  • Konkordato Mühletinin Kaldırılması
  • Tasarrufun İptali

22- İFLAS HUKUKUNA GİRİŞ

 1. İflasın Hukuki Niteliği ve Özellikleri (İcra ile İflas Kavramlarının Karşılaştırılması)
 2. İflas Organları:
  • İflasın Resmi Organları
  • İflasın Özel Organları
 3. İflas Sebebi
 4. Her Alacaktan Dolayı İflas İstenebilmesi
 5. İflasta Yetki:
  • Yetkili İcra Dairesi
  • Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi
  • Yetkili İflas Dairesi
 6. İflasa Tabi Olan Kişiler:
  • Tacirler ve TTK Gereğince Tacir Sayılan Kişiler
  • Tacir Olmamalarına Rağmen Tacirlere İlişkin Hükümlere Tabi Olan Kişiler
  • Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olan Kişiler (Şahıs Şirketlerinin Ortakları, Miras Ortaklığı, Ticareti Terk Eden Kişiler, Konkordato ile Bazı Hallerin Gerçekleşmesi Durumu…)
  • İflasa Tabi Olmanın İflas Davasının Özel Şartı Olması
  • İflasa Tabi Kişiye Karşı Başvurulan Takip Yolunun Değiştirilebilmesi
 7.  İflas Yolları:
  • Takipli İflas Yolu
  • Takipsiz İflas Yolu

25- İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI

 1. Müflis Bakımından Doğan Hukuki Sonuçlar:
  • İflasın Müflisin Mal, Alacak ve Hakları Hakkında Doğurduğu Hukuki Sonuçlar (İflas Masası; İflas Masasına Girecek Mal, Alacak ve Haklar; İflas Masasından Çıkarılabilecek Mal, Hak ve Alacaklar)
  • İflasın Müflisin Tasarruf Yetkisi Üzerindeki Sonuçları (Müflisin İflas Masasına Giren Mal, Hak ve Alacaklar Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması; Müflis Aleyhindeki Bazı Takiplerin Durması ve Düşmesi; Bazı Hukuk Davalarının İkinci Alacaklılar Toplantısından On Gün Sonrasına Kadar Durması)
 2. Alacaklılar Bakımından Doğan Hukuki Sonuçlar:
  • Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi
  • Faizlerin İşlemeye Devam Etmesi
  • Geciktirici Şarta veya Belirsiz Süreye Bağlı Alacakların Durumu
  • Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi
  • İflasta Takas
  • Müflisin Kefil Olduğu Borçlar
  • Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası
  • Müflisle Birlikte Borçlu Olanlardan Birinin Borcu Kısmen Ödemiş Olması
  • Kollektif Şirket ve Ortaklarının İflası
  • Komandit Şirket ve Komandite Ortakların İflası, Adi ve Rehinli Alacakların Sırası
  • Adi Alacakların Ödenme Sırası (İmtiyazlı Alacaklar, İmtiyazsız Alacaklar)

27- TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

 1. Tasarruflar:
  • İptale Tabi Tasarruflar
  • İvazsız Tasarruflar
  • Aciz Halinde Yapılan Tasarruflar
  • Zarar Verme Kastından Kaynaklanan Tasarruflar
 2. Yargılama Usulü
 3. Hüküm ve Sonuçları
 4. Muvazaa Davası:
  • Tasarrufun İptali Davası ile İlişkisi
  • Tasarrufun İptali Davasından Farkları

02- İCRA HUKUKUNA GİRİŞ 2

 1. Süreler
 2. Tatiller ve Ertelemeler:
  • Borçlunun Yakınlarından Birinin Ölümü
  • Borçlunun Ölümü
  • Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması
  • Borçlunun Asker Olması
  • Borçlunun Ağır Hastalığı
 3. Tebligat
 4. İcra Harçları
 5. İcra Giderleri
 6. İcra Takibinin Tarafları:
  • Taraf Ehliyeti
  • Takip Ehliyeti

04- İLAMSIZ İCRA (GENEL HACİZ YOLU)

 1. Görev
 2. Yetki (Yetki Sözleşmesi)
 3. İlamsız İcrada Genel Haciz Yoluyla Takip:
  • Genel Haciz Yolu ile Takibin Konusu
  • Her Borçluya Karşı İcra Takibi Yapılabilmesi
 4. (1.0) Takip Talebi (Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları)
 5. (2.0) Ödeme Emri:
  • İtirazın Yapılması
  • İtirazın Yapılmaması

06- (3) TAKİBİN KESİNLEŞMESİ

 1. İcra Takibinin İptali ve Belirlenmesi:
  • İtfa Sebebiyle Takibin İptali
  • İcra Takibinin Ertelenmesi/Taliki
  • Takibin İptali ve Ertelenmesinin Hükümleri
 2. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması
 3. Mal Beyanı:
  • Mal Beyanında Bulunma Süresi
  • Süresi İçinde Mal Beyanında Bulunmamanın Yaptırımı
  • Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmanın Cezası
  • Mal Beyanından Sonra Borçlunun Yükmülülüğü

08- (4) HACİZ 1

 1. Haciz
 2. Haciz Talebi
 3. Haciz İçin Yetkili İcra Dairesi
 4. Haczin Yapılması
 5. Haciz Tutanağı
 6. Haczin Etkisi:
  • Haczin Alacaklı Bakımından Etkisi
  • Haczin Borçlu Bakımından Etkisi
  • Haczin Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi
 7. Hacizde Tertip

10- (4) HACİZ 3: Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar

 1. Tamamı Haczedilemeyen Mallar:
  • Maddi Hukukun Başkasına Devrini Yasakladığı Mallar ve Haklar
  • İcra ve İflas Kanununda Tamamı Haczedilemez Olarak Belirlenen Mal ve Haklar
  • Haczedilemeyen Malların Haczedilebilme Halleri
  • Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mallar ve Haklar
 2. Kısmen Haczedilemeyen Şeyler:
  • Maaş veya Ücretler
  • Özel Kanunlara Göre Bir Kısmı Haczedilemeyen Haklar
 3. Haczedilmezlikten Feragat
 4. Haczedilmezliğin Belirlenmesi

12- (4) HACİZ 5

 1. Hacizde İstihkak Davaları
 2. İstihkak Davasının Konusu
 3. Borçlu ile Üçüncü Kişinin Malı Birlikte Elde Bulundurmaları
 4. Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Zilyetliğinde Olması Halinde
 5. Hacizli Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde:
  • İstihkak İddiası
  • İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi
  • İstihkak Davası (Davanı Açılması, Yargılama Usûlü, Verilecek Karar)
  • Çalınmış veya Kaybolmuş Şeyler

14- (5) SATIŞ 2: Taşınır Malların Satışı

 1. Satışın Yapılma Süresi
 2. Açık Artırmaya Hazırlık
 3. Açık Artırmanın Yapılması ve İhale
 4. İkinci Artırma
 5. Satış Bedelinin Ödenmemesi
 6. Pazarlık Yolu ile Satış

15- (5) SATIŞ 3: Taşınmaz Malların Satışı

 1. Satışın Yapılma Süresi
 2. Açık Artırmaya Hazırlık:
  • Açık Artırmanın İlanı
  • Artırma Şartnamesi
  • Mükellefiyetler Listesi
 3. Artırmanın Yapılması ve İhale
 4. İkinci Artırma
 5. Satış Bedelinin Ödenmesi
 6. Mülkiyetin Alıcıya Geçmesi

17- KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU

 1. Takip Talebi (Poliçe, Bono ve Çeke İlişkin Hükümler)
 2. Ödeme Emri
 3. Ödeme Emrine İtiraz ve İtirazın İncelenmesi:
  • İmzaya İtiraz ve İncelenmesi
  • Borca İtiraz ve İncelenmesi
  • Genel Haciz Yoluna İlişkin Hükümlerin Uygulanması
 4. Ödeme Emrine Karşı Şikayet
 5. Birden Fazla Borçlu Bulunması

19- REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

 1. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluna Başvurma Zorunluluğu
 2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Usûlü
 3. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip:
  • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip (Takip Talebi, Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz)
 4. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip (Takip Talebi, Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz ve İtirazın İncelenmesi)
 5. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip:
  • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip (Kredi Kurumları ile İlgili Özel Düzenleme)
 6. Rehnin Paraya Çevrilmesinin Ortak Hükümleri:
  • Para Çevirme (Satış İsteme Süresi, Paraya Çevirme Usûlü)
  • Paraların Paylaştırılması
  • Rehin Açığı Belgesi (Geçici Rehin Açığı Belgesi, Kesin Rehin Açığı Belgesi)

21- KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesine Dayanan İlamsız Tahliye:
  • Takip Talebi
  • Ödeme Emri
  • Ödeme Emrine İtiraz
 2. Kira Süresinin Bitmesine Dayanan İlamsız Tahliye:
  • Tahliye Talebi
  • Tahliye Emri
  • Tahliye Emrine İtiraz
  • Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Taşınmazların Tahliyesi
 3. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunması

23- GENEL İFLAS YOLU

 1. Genel İflas Yolu Süreci
 2. İflas Takip Talebi
 3. İflas Ödeme Emri
 4. İflas Davası:
  • Davanın Açılması
  • Yargılama Usulü
  • İflas Kararı
  • İflas Davasında Muhafaza Tedbirleri
  • İflas Harç ve Giderleri

24- ÖZEL İFLAS YOLLARI

 1. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu:
  • İflas Takip Talebi
  • Ödeme Emri
  • İflas Davası
 2. Doğrudan Doğruya İflas Yolu:
  • Alacaklının Talebi ile
  • Borçlunun Talebi ile (İsteğe Bağlı, Zorunlu)
 3. Sermaye Şirketlerinin ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflası:
  • İflas Talebi Zorunluluğu
  • İflasın Ertelenmesi (İflas Erteleme Yargılaması, İflas Erteleme Kararı ve Sonuçları)

26- KONKORDATO

 1. Konkordato Çeşitleri:
  • Yapılış Biçimine Göre
  • Yapılış Zamanına Göre
  • Yapılış Amacına Göre
 2. İflas Dışı (Adi) Konkordato:
  • Mühlet Verme
  • Konkordato Komiseri
  • Konkordatonun Tasdiki
  • Konkordatonun Feshi (Kısmi Fesih, Tamamen Fesih)
  • İflas İçi (İflastan Sonra) Konkordato
 3. İflas İçi Konkordato ile İflas Dışı Konkordatonun Karşılaştırılması
 4. Malvarlığın Terki Suretiyle Konkordato:
  • Karara Bağlanması Gereken Hususlar
  • Yetkili Organlar

28- YENİDEN YAPILANDIRMA – İCRA İFLAS SUÇLARI – İSTİNAF

 1. Uzlaşma Suretiyle Yeniden Yapılandırma
 2. İcra İflas Suçları
 3. Kanun Yolları:
  • İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi
  • Temyiz Yoluna Başvuru ve İncelenmesi
17 Yorumlar
 1. av.mgm

  olmadı hocam böyle icra kısmı var ama iflas yok lütfen yapınnnnn

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Bir kısım iflas konusu eklendi, iyi çalışmalar.

   Yanıtla
 2. bilgehan

  kiralar hakkındaki özel hükümler yok burak hocam

  Yanıtla
 3. Enes

  Merhabalar hocam. Öncelikle paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Acaba milletlerarası usul hukuku da eklenecek mi ve bu dersin mantığını anlamamız için tavsiye edeceğiniz kaynak var Mıdır? Şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, güzel düşünceleriniz için teşekkürler. Bir süre sonra diğer konuları da ekleyeceğim inşallah. Kaynak olarak bizim de kullanmış olduğumuz Prof.Dr. Vahit DOĞAN’ın kitaplarını kullanabilirsiniz, iyi çalışmalar dilerim.

   Yanıtla
 4. ahmet

  merhaba hocam icra kısmını siteden kaldırdınız mı acaba nasıl ulaşabilirim

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Ahmet. Evet, yukarıdaki notlardan önceki kısımları kaldırdım. Yeni kuracağımız sitede bütün haritalara erişebileceksiniz.

   Yanıtla
   • ahmet

    hocam finallere çalışıyorum da notlarınızdan çalışmak çok verimli oluyor acaba yeni site ne zaman aktif olur

    Yanıtla
    • Burak Seyman

     Maalesef sizin sınavlarınıza yetişmeyecek gibi duruyor, haziran temmuz aylarında yayına almayı düşünüyoruz.

     Yanıtla
 5. Can

  Haciz(1)kavram haritasıni rica etsem mail adresime atar mısınız?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Maalesef atamayız, site üzerinde bulunan haritalardan faydalanabilirsiniz.

   Yanıtla
 6. Busra

  Merhaba, iflas tasfiyesini eklemeniz mümkün mü?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, haritaları hazırlama konusunda çalışmalarıma devam ediyorum, mümkün olan en kısa zamanda haritaları yükleyeceğim. Belirli bir tarih vermem maalesef mümkün değil.

   Yanıtla
 7. tuba

  konkordato ve iptal davaları gelecek mi? mümkünse yeni siteyi beklemeden buraya yükleyebilir misiniz? finallere çalışıyoruz ve çok ihtiyaç var.
  minnetle, sevgiyle

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Evet, bahsettiğiniz konular da eklenecek. Ancak şuan bu konuların haritaları hazır değil, hazırlandığı zaman yüklenecek.

   Yanıtla
 8. Nadir Beyhan

  Hukuk bilgilerimi yenilemek açısından çok faydalı bir çalışma olarak görmekteyim. Çok teşekkür ederim.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir