Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- İŞ HUKUKUNA GİRİŞ

 1. İş Hukukunun Kapsamı
 2. İş Hukukunun Konusu
 3. İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
 4. İş Hukukunun Kaynakları:
  • Resmi Kaynaklar (Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa, Yasalar, Yönetmelikler) 
  • Özel Kaynaklar (Toplu İş Sözleşmeleri, İş Sözleşmesi, İç Yönetmelik, İşverenin Talimatları, İşyeri Uygulamaları)

02- İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

 1. İşçi
 2. İşçi Benzeri Kişiler:
  • Çıraklar
  • Stajyerler
 3. İşveren
 4. İşveren Vekili
 5. Alt İşveren:
  • Müteselsil Sorumluluk
  • Muvazaa Yasağı
  • İşin Bölünmesi
  • Bildirim Yükümlülüğü

03- İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 2

 1. İş Hukukunun Kanuni Kapsamı
 2. İşyeri
 3. İş Sözleşmesi (Unsurları ve Özellikleri)

04- İŞ AKDİNİN KURULMASI VE GEÇERSİZLİĞİ

 1. Tarafların Ehliyeti
 2. İş Akdinin Şekli
 3. İş Akdi Kurma Özgürlüğü ve Sınırları
 4. İş Akdi Yapma Zorunlulukları:
  • Engelliler ve Eski Hükümlüler
  • İşyerinden Malul Olarak Ayrılanlar
  • Askerlik veya Yasal Ödev Nedeniyle İşten Ayrılanlar
  • Toplu İşten Çıkarılanlar
  • İşçi Kuruluşu Yönetiminde Görev Alanlar
 5. İş Akdi Yapma Yasakları:
  • Çocuk ve Genç İşçiler
  • Kadın İşçiler
  • Yabancılar

05- İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ

 1. Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri
 2. Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeler
 3. Kısmi-Tam Zamanlı İş Sözleşmeleri
 4. Çağrı Üzerine Çalışma
 5. Uzaktan Çalışma
 6. Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 7. Takım Sözleşmesi
 8. Mevsimlik İş Sözleşmesi
 9. Geçici İş İlişkisi:
  • Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi
  • Meslek Edinilmemiş Geçici İş İlişkisi

06- İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. İş Görme Borcu
 2. Emir ve Talimatlara Uyma/İtaat Borcu
 3. Sadakat Borcu
 4. Rekabet Etmeme Borcu

07- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1: Ücret Ödeme Borcu

 1. Ücretin Türleri/Ödenme Usulleri:
  • Zamana Bağlı Ücret Usulü
  • Parça Usulü
  • Yüzde Usulü
  • Prim Usulü
  • İkramiye Usulü
  • Komisyon/Aracılık Usul
  • Kârdan Pay Alma Usulü
 2. Ücretin Miktarı
 3. Asgari Ücret
 4. Ücretin Ödenmesi
 5. Ücretin Ödenmemesi
 6.  Ücret Güvencesi

08- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2: İşçiyi Gözetme Borcu

 1. Kişilik Haklarının Korunması:
  • Müşteriye Karşı Koruma
  • Diğer İşçilere Karşı Koruma
 2. Yaşam Hakkının Güvence Altına Alınması (İSG Kanunu Açıklamaları)
 3. Cinsel Taciz ve Mobbing
 4. Gözetme Borcuna Aykırılığın Yaptırımı

09- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3: İşçilere Eşit Davranma Borcu

 1. İşe Almada Ayrım Yasağı
 2. Ücret Eşitliği
 3. İş Sözleşmesinin Sonlanması Esnasında Eşitlik

10- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4: Diğer Borçlar

 1. İşçinin Yapmış Olduğu Giderleri Ödeme Borcu
 2. Özlük Dosyası Düzenleme Borcu
 3. Buluş Yapan İşçiye Bedel Ödeme Borcu:
  • Serbest Buluş
  • Hizmet Buluşu

11- İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI

 1. Geçici İfa İmkansızlığının Sonuçları
 2. İş Akdinin Askıya Alınmasının Hukuken Ortaya Çıkması
 3. Şartları:
  • İfa İmkansızlığı
  • İfa Etmemenin Geçici Olması
  • İfa Etmemenin Kusursuz Olması
  • İfa Zamanının Esaslı Olmaması
 4. Ücretsiz İzin Uygulamaları
 5. İş Akdinin Askıya Alınmasının Hüküm ve Sonuçları
 6. Kanuni Askıya Alınma Halleri

12- İŞ AKDİNİN FESHİ

 1. Fesih ve Fesih Türleri
 2. Süresiz (Bildirimsiz) Fesih
 3. Süreli (Bildirimli) Fesih:
  • Yeni İş Arama İzni
  • Peşin Ödeme Yoluyla İş Akdinin Feshi
  • Yıllık Ücretli İzin
  • Usulsüz Fesih
  • Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması

13- İŞ GÜVENCESİ VE ŞARTLARI

 1. İş Güvencesinin Tanımı
 2. İş Güvencesinin Şartları:
  • İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olmak
  • İşyerinde 30 veya Daha Fazla İşçinin Çalışması
  • İşçinin En az 6 Aylık Kıdeminin Olması
  • Belirli Konumdaki İşveren Vekili Olmamak
  • Belirsiz Süreli İş Akdinin İşverence Feshedilmesi

14- İŞ GÜVENCESİNİN BULUNMADIĞI HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 1. Tarafların Anlaşması (İkale)
 2. Belirli Sürenin Sona Ermesinde
 3. Ölüm:
  • İşçinin Ölümü
  • İşverenin Ölümü

15- İŞ GÜVENCESİNİN BULUNDUĞU HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 1. Geçerli Fesih Nedenleri:
  • İşçinin Davranışları
  • İşçinin Yetersizliği (Yeni Şartlara Uyumsuzluk, İşçinin Fiziki Yetersizliği, İşçinin Yaşlılığı)
  • İşletmeden – İşyerinden ya da İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenler

16- İŞE İADE DAVASI – SENDİKAL FESİH

 1. İşe İade Davasının Sonucuna Göre Ortaya Çıkan Durumlar
 2. Sendikal Fesih Kavramı:
  • Sendikal Tazminat
  • Sendika Temsilcisinin Güvencesi

17- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

 1. Hükme Tabi Olan Değişiklikler
 2. Hükme Tabi Olmayan Değişiklikler
 3. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapmanın Usulü

18- HAKLI NEDENLE FESİH

 1. İşveren Tarafından:
  • İşçinin Hastalanması
  • Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uyulmayan Haller
  • Zorlayıcı Nedenler
  • İşçinin Tutuklanması
 2. İşçi Tarafından:
  • Sağlık Sebepleri
  • Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller
  • Zorlayıcı Nedenler
 3. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
 4. Derhal Fesih Hakkının Hukuki Sonuçları:
  • Tazminatların Ödenmesi
  • Haksız Fesih
  • Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Derhal Fesih
 5. Sözleşme ile Fesih Hakkının Sınırlanması

01- İŞ HUKUKUNA GİRİŞ

 1. İş Hukukunun Kapsamı
 2. İş Hukukunun Konusu
 3. İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
 4. İş Hukukunun Kaynakları:
  • Resmi Kaynaklar (Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa, Yasalar, Yönetmelikler) 
  • Özel Kaynaklar (Toplu İş Sözleşmeleri, İş Sözleşmesi, İç Yönetmelik, İşverenin Talimatları, İşyeri Uygulamaları)

03- İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 2

 1. İş Hukukunun Kanuni Kapsamı
 2. İşyeri
 3. İş Sözleşmesi (Unsurları ve Özellikleri)

05- İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ

 1. Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri
 2. Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeler
 3. Kısmi-Tam Zamanlı İş Sözleşmeleri
 4. Çağrı Üzerine Çalışma
 5. Uzaktan Çalışma
 6. Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 7. Takım Sözleşmesi
 8. Mevsimlik İş Sözleşmesi
 9. Geçici İş İlişkisi:
  • Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi
  • Meslek Edinilmemiş Geçici İş İlişkisi

07- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1: Ücret Ödeme Borcu

 1. Ücretin Türleri/Ödenme Usulleri:
  • Zamana Bağlı Ücret Usulü
  • Parça Usulü
  • Yüzde Usulü
  • Prim Usulü
  • İkramiye Usulü
  • Komisyon/Aracılık Usul
  • Kârdan Pay Alma Usulü
 2. Ücretin Miktarı
 3. Asgari Ücret
 4. Ücretin Ödenmesi
 5. Ücretin Ödenmemesi
 6.  Ücret Güvencesi

09- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3: İşçilere Eşit Davranma Borcu

 1. İşe Almada Ayrım Yasağı
 2. Ücret Eşitliği
 3. İş Sözleşmesinin Sonlanması Esnasında Eşitlik

11- İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI

 1. Geçici İfa İmkansızlığının Sonuçları
 2. İş Akdinin Askıya Alınmasının Hukuken Ortaya Çıkması
 3. Şartları:
  • İfa İmkansızlığı
  • İfa Etmemenin Geçici Olması
  • İfa Etmemenin Kusursuz Olması
  • İfa Zamanının Esaslı Olmaması
 4. Ücretsiz İzin Uygulamaları
 5. İş Akdinin Askıya Alınmasının Hüküm ve Sonuçları
 6. Kanuni Askıya Alınma Halleri

13- İŞ GÜVENCESİ VE ŞARTLARI

 1. İş Güvencesinin Tanımı
 2. İş Güvencesinin Şartları:
  • İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olmak
  • İşyerinde 30 veya Daha Fazla İşçinin Çalışması
  • İşçinin En az 6 Aylık Kıdeminin Olması
  • Belirli Konumdaki İşveren Vekili Olmamak
  • Belirsiz Süreli İş Akdinin İşverence Feshedilmesi

15- İŞ GÜVENCESİNİN BULUNDUĞU HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 1. Geçerli Fesih Nedenleri:
  • İşçinin Davranışları
  • İşçinin Yetersizliği (Yeni Şartlara Uyumsuzluk, İşçinin Fiziki Yetersizliği, İşçinin Yaşlılığı)
  • İşletmeden – İşyerinden ya da İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenler

18- HAKLI NEDENLE FESİH

 1. İşveren Tarafından:
  • İşçinin Hastalanması
  • Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uyulmayan Haller
  • Zorlayıcı Nedenler
  • İşçinin Tutuklanması
 2. İşçi Tarafından:
  • Sağlık Sebepleri
  • Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller
  • Zorlayıcı Nedenler
 3. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
 4. Derhal Fesih Hakkının Hukuki Sonuçları:
  • Tazminatların Ödenmesi
  • Haksız Fesih
  • Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Derhal Fesih
 5. Sözleşme ile Fesih Hakkının Sınırlanması

02- İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

 1. İşçi
 2. İşçi Benzeri Kişiler:
  • Çıraklar
  • Stajyerler
 3. İşveren
 4. İşveren Vekili
 5. Alt İşveren:
  • Müteselsil Sorumluluk
  • Muvazaa Yasağı
  • İşin Bölünmesi
  • Bildirim Yükümlülüğü

04- İŞ AKDİNİN KURULMASI VE GEÇERSİZLİĞİ

 1. Tarafların Ehliyeti
 2. İş Akdinin Şekli
 3. İş Akdi Kurma Özgürlüğü ve Sınırları
 4. İş Akdi Yapma Zorunlulukları:
  • Engelliler ve Eski Hükümlüler
  • İşyerinden Malul Olarak Ayrılanlar
  • Askerlik veya Yasal Ödev Nedeniyle İşten Ayrılanlar
  • Toplu İşten Çıkarılanlar
  • İşçi Kuruluşu Yönetiminde Görev Alanlar
 5. İş Akdi Yapma Yasakları:
  • Çocuk ve Genç İşçiler
  • Kadın İşçiler
  • Yabancılar

06- İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. İş Görme Borcu
 2. Emir ve Talimatlara Uyma/İtaat Borcu
 3. Sadakat Borcu
 4. Rekabet Etmeme Borcu

08- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2: İşçiyi Gözetme Borcu

 1. Kişilik Haklarının Korunması:
  • Müşteriye Karşı Koruma
  • Diğer İşçilere Karşı Koruma
 2. Yaşam Hakkının Güvence Altına Alınması (İSG Kanunu Açıklamaları)
 3. Cinsel Taciz ve Mobbing
 4. Gözetme Borcuna Aykırılığın Yaptırımı

10- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4: Diğer Borçlar

 1. İşçinin Yapmış Olduğu Giderleri Ödeme Borcu
 2. Özlük Dosyası Düzenleme Borcu
 3. Buluş Yapan İşçiye Bedel Ödeme Borcu:
  • Serbest Buluş
  • Hizmet Buluşu

12- İŞ AKDİNİN FESHİ

 1. Fesih ve Fesih Türleri
 2. Süresiz (Bildirimsiz) Fesih
 3. Süreli (Bildirimli) Fesih:
  • Yeni İş Arama İzni
  • Peşin Ödeme Yoluyla İş Akdinin Feshi
  • Yıllık Ücretli İzin
  • Usulsüz Fesih
  • Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması

14- İŞ GÜVENCESİNİN BULUNMADIĞI HALLERDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 1. Tarafların Anlaşması (İkale)
 2. Belirli Sürenin Sona Ermesinde
 3. Ölüm:
  • İşçinin Ölümü
  • İşverenin Ölümü

16- İŞE İADE DAVASI – SENDİKAL FESİH

 1. İşe İade Davasının Sonucuna Göre Ortaya Çıkan Durumlar
 2. Sendikal Fesih Kavramı:
  • Sendikal Tazminat
  • Sendika Temsilcisinin Güvencesi

17- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

 1. Hükme Tabi Olan Değişiklikler
 2. Hükme Tabi Olmayan Değişiklikler
 3. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapmanın Usulü
11 Yorumlar
 1. av.mgm

  merhaba sosyal güvenlik yok mu ,yayınlanacaksa bileyim.zira şahane yapıyorsunuz ,lütfen yapın

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, maalesef sosyal güvenlik hukuku notu yayınlanmayacak, iyi çalışmalar.

   Yanıtla
 2. ceren aktaş

  Merhabalar.İş hukuku dersinin tamamı yok mu?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Ceren, yakın zamanda iş hukukundaki eksik haritaları ekleyeceğim.

   Yanıtla
 3. Bengisu

  Merhaba öncelikle yapmış olduğunuz bu özveri ve paylaşımcılık adına yararlanan herkes adına teşekkür etmek isterim; çok başarılı bir çalışma stili elde etmişsiniz. Bu notları çıkarırken İş Hukukunda kimin kitabını kullandınız? Sarper Süzek ise tablolarla içindekiler kısmını kavram olarak kafamda tam oturtamadım da ondan kaynaklı eksik ya da farklı şeylere çalışmak istemem teşekkür ederim şimdiden hem yanıtınız hem de yardımlarınız için.

  Yanıtla
 4. taha doğan

  merhaba zihin haritalarına laptoptan bakmaya çalışıyorum fakat net değil yazıları okuamıyorum bir öneriniz var mı?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba. Dosyaları sağ üst taraftaki “aşağı dönük ok işareti”ne tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz, indirdiğiniz dosyada yakınlaştırma yaptığınızda bulanıklık sorunu olmayacaktır.

   Yanıtla
 5. Gizem

  Merhabalar, öncelikle bu kadar kaliteli bir çalışma oluşturabildiğiniz için sizi tebrik ederim ve herkesin kullanımına açtığınız için de çok teşekkür ederim. Geçen sene son sınıf öğrencisi iken blogunuzu keşfettim ve vize final dönemlerinde yardımcı kaynak olarak zihin haritalarınızdan faydalandım.
  Bu yıl da hakimlik sınavlarına hazırlanırken iş hukuku haritalarınıza bakmayı düşünüyorum malum geçtiğimiz hafta iş hukuku dersi sınav kapsamına ilk defa alındı. İş hukuku çalışmanızın hangi yıllara ait olduğunu ve güncel olmayan başlıkları söyleyebilirseniz çok memnun olurum, teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, güzel yorumunuz için ben teşekkür ederim.

   İş hukuku haritalarını 2016-2017 yıllarında derste tuttuğum notlardan oluşturdum. Ancak mezun olduktan sonra iş hukuku alanındaki güncel gelişmeleri takip etmedim ve bu yüzden hangileri eskidi hangileri halen geçerli bilmiyorum maalesef.

   Yanıtla
 6. Meryem

  Merhabalar öncelikle emeğini için sizi kutluyorum çok verimli bir çalışma olmuş fakat ben çıktı alamıyorum çünkü yazılar çok küçük bunun için bir Öner’iniz var mı kutuları nasıl büyütebiliriz

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, desteğiniz için teşekkür ederim. Haritaları çıktı almaya uygun şekilde hazırlamadım, mümkünse bir tablet üzerinden çalışmanızı öneriyorum. Detaylı açıklamalar için Zihin Haritası Çalışma Rehberi‘ni okumanız faydalı olacaktır.

   Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir