Ceza Hukuku Genel Hükümler

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır.

01 – CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ

 1. Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku
 2. Ceza Hukukunun Bölümleri
 3. Türk Ceza Hukuku Reformu
 4. Ceza Hukukunun Temel Kavramları
 5. Ceza Hukukunun Kaynakları
 6. Suç Politikasının Temel İlkeleri
  • Kusur İlkesi
  • Hukuk Devleti İlkesi
  • İnsanilik İlkesi

02 – CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU

 1. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
 2. Kanunilik İlkesinin Sonuçları
  • Belirlilik İlkesi
  • Örf ve Adet Hukukuyla Suç Yaratma ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı
  • Kıyas Yasağı ve Yorum
  • İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı
  • Geçmişe Yürüme Yasağı
 3. Geçmişe Yürüme Yasağının Yansımaları

03- SUÇ TEORİSİ

 1. Haksızlığın Esası Olarak Fiil
 2. Hareketin Sınırlama Fonksiyonu
 3. Hareket Teorileri
  • Ontolojik Teoriler (Doğal-Nedensel Hareket Teorisi, Gai Hareket Teorisi, Sosyal Hareket Teorisi)
  • Normativist Hareket Teorisi

04- TİPİKLİK

 1. Tipiklik Kavramı, Fonksiyonu ve Hukuka Aykırılık ile İlişkisi
 2. Tipiklikte Yer Alan Unsurların Türleri

05- MADDİ UNSURLAR 1

 1. Fail:
  • Genel Suçlar
  • Özgü Suçlar
 2. Mağdur
 3. Hareketin Konusu:
  • Zarar Suçları
  • Tehlike Suçları (Soyut Tehlike Suçları, Somut Tehlike Suçları)
 4. Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar
  • Tek Hareketli Suçlar
  • Çok Hareketli Suçlar
  • Serbest Hareketli Suçlar
  • Bağlı Hareketli Suçlar
  • Seçimlik Hareketli Suçlar
  • Kesintisiz Mütemadi Suçlar

06- MADDİ UNSURLAR 2

 1. Netice:
  • Sırf Hareket Suçları
  • Neticeli Suçlar
 2. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet
 3. Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları
 4. Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi
  • Şart Teorisi
  • Uygun Sebep Teorisi
  • Objektif İsnadiyet Teorisi

07- MANEVİ UNSURLAR: Kast

 1. Manevi (Sübjektif) Unsur
 2. Kastın Suç Sistematiği İçindeki Yeri ve Kusurlulukla İlişkisi
 3. Kastın Tanımı ve Unsurları
 4. Kastın Kapsamı
 5. Kastın Aranacağı Zaman
 6. Kastın Türleri:
  • Doğrudan Kast
  • Olası Kast (Olası Kastın Unsurları, Olası Kast ile Bilinçli Taksirin Kıyaslaması, Olası Kastın Sonuçları)

08- MANEVİ UNSURLAR: Taksir

 1. Taksir Kavramı
 2. Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir
 3. Taksirli Suçların Yapısı
 4. Taksir – Kusur İlişkisi
 5. Taksirin Türleri:
  • Bilinçsiz Taksir
  • Bilinçli Taksir
 6. Hukuka Aykırılık Unsuru
 7. Taksirli Suçlarda Kusur
 8. Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep

09- TAKSİRLİ SUÇUN HAKSIZLIK UNSURLARI

 1. Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali
 2. Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt
  • Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Sınırları
  • İzin Verilen Risk
  • Güven Prensibi
 3. Neticeye Sebebiyet Verme
 4. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği, Neticenin Objektif Öngörülebilirliği
 5. Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler:
  • Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar
  • Normun Koruma Amacı
  • Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi
  • Taksirli Hareketin Birleşmesi / Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması

10- MANEVİ UNSURLARDAKİ DİĞER HUSUSLAR

 1. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
  • Kast-Kast Kombinasyonu
  • Kast-Taksir Kombinasyonu
  • Taksir-Taksir Kombinasyonu
 2. Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları:
  • Maksat
  • Saik
 3. Tipiklikte Yer Alan Unsurlarda Hata
 4. Kastı Kaldıran Hata Halleri:
  • Suçun Maddi Unsurunda Hata
  • Suçun Nitelikli Hallerinde Hata
  • Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata

11- HUKUKA AYKIRILIK

 1. Hukuka Aykırılığın Anlamı ve Tipiklikle İlişkis
 2. Hukuka Aykırılığa Suç Tipinde Yer Verilmiş Olması
 3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sübjektif Unsuru
 4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Ortak Özellikleri
 5. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata
 6. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması (Şartları)

12- HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

 1. Görevin İfası
 2. Meşru Savunma:
  • Saldırıya İlişkin Şartlar
  • Savunmaya İlişkin Şartlar
 3. Hakkın Kullanılması (Şartları)
 4. İlgilinin Rızası (Şartları)

13- KUSURLULUK

 1. Kusurun Konusu
 2. Kusurun Unsurları:
  • Algılama Yeteneği
  • İrade Yeteneği

14- KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER

 1. Yaş Küçüklüğü
 2. Sağırlık ve Dilsizlik
 3. Akıl Hastalığı (Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi)
 4. Geçici Nedenler
 5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma
  • İrade Dışı Alkol ve Uyuşturucu Madde Alma
  • İradi Alkol ve Uyuşturucu Madde Alma
 6. Hukuka Aykırı ve fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi
 7. Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi:
  • Tehlikeye İlişkin Şartlar
  • Korunmaya İlişkin Şartlar
 8. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması
 9. Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi
 10. Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi (Şartları, Özel Durumlar, Sonuçları)
 11. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri:
  • Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası)
  • Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata

15- CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI

 1. Objektif Cezalandırılabilme Şartları
 2. Şahsi Cezasızlık Sebepleri
 3. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler
 4. Soruşturma ve Kovuşturma Şartları:
  • Şikayet
  • İzin
  • Talep
  • Karar

16- İHMALİ SUÇLAR

 1. Gerçek -Saf- İhmali Suçlar
  • Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları
 2. Gerçek Olmayan -Görünüşte-Garantörsel- İhmali Suçlar:
  • Unsurları (Maddi Unsurlar, Manevi Unsurlar, İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık)
 3. İhmali Suçlarda Kusur

17- TEŞEBBÜS

 1. Teşebbüsün Tanımı ve Kapsamı
 2. Teşebbüsün Cezalandırılmasının Nedenini Açıklayan Görüşler
  • Objektif Teori
  • Sübjektif Teori
  • Karma Teori
  • TCK’nın Benimsediği Teori
 3. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi
 4. Teşebbüsün Şartları
 5. Teşebbüste Özel Durumlar

18- GÖNÜLLÜ VAZGEÇME – ETKİN PİŞMANLIK

 1. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasını Açıklayan Teoriler
 2. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları
 3. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu
 4. Etkin Pişmanlık

19- İŞTİRAK

 1. İştirakin Tanımı ve Kapsamı:
  • Geniş Fail Anlayışı
  • Dar Fail Anlayışı
 2. Faillik ve Şeriklik Ayrımı
 3. Faillik Türleri
  • Doğrudan Faillik
  • Müşterek Faillik
  • Dolaylı Faillik
  • Yan (Yan Yana) Faillik
 4. Şeriklik:
  • Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası
  • Bağlılık Kuralı
  • Azmettirme (Azmettirmenin Şartları, Azmettirmede Özel Haller, Azmettirenin Cezası)
  • Yardım Etme (Yardım Etmenin Şartları ve Türleri);
 5. İştirakte Özel Durumlar:
  • Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak
  • İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs
  • İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

20- SUÇLARIN İÇTİMAI

 1. Fiil Tekliği ile Fiil Çokluğu Ayrımı:
  • Doğal Anlamda Hareket Tekliği
  • Hukuki Anlamda Hareket Tekliği
 2. Zincirleme Suç (Şartlar ve Sonucu)
 3. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmayacağı Yerler

21- İÇTİMA ÇEŞİTLERİ

 1. Fikri İçtima:
  • Fikri İçtimanın Şartları
  • Fikri İçtimada Özel Haller
  • Fikri İçtimanın Sonuçları
 2. Görünüşte İçtima:
  • Özel Normun Önceliği İlkesi
  • Bir Normun Diğer Norm Tarafından Tüketilmesi İlkesi
  • Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi

22- TÜRK CEZA HUKUKUNUN YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI

 1. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi:
  • Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi
  • Ülke Kavramı ve Sınırları (Gerçek Anlamda Ülke, Farazi Anlamda Ülke)
  • Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması
 2. Şahsilik İlkesi:
  • Faile Göre Şahsilik İlkesi
  • Mağdura Göre Şahsilik İlkesi
 3. Devleti Koruma ve Evrensellik İlkeleri
  • Şartları
  • Görev Suçları (Koruma İlkesi)
  • Evrensellik İlkesinin Özel Bir Şekli Olarak İkame Yargı İlkesi
 4. Yurtdışında Verilmiş Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları
 5. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması

23- TÜRK CEZA HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI

 1. Cumhurbaşkanı
 2. Asker Kişiler
  • Mutlak Yargı Yetkisinin Olduğu Haller
  • Öncelikli Yargı Yetkisinin Olduğu Haller
 3. Milletvekilleri
  • Yasama Sorumsuzluğu
  • Yasama Dokunulmazlığı
  • Diplomatlar

24- ULUSLARARASI CEZA HUKUKU BAKIMINDAN GERİ VERME

 1. Geri Vermede Hususilik
 2. Geri Vermede Usul
 3. Koşulları:
  • Fiile İlişkin Koşullar
  • Faile İlişkin Koşullar

01 – CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ

 1. Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku
 2. Ceza Hukukunun Bölümleri
 3. Türk Ceza Hukuku Reformu
 4. Ceza Hukukunun Temel Kavramları
 5. Ceza Hukukunun Kaynakları
 6. Suç Politikasının Temel İlkeleri
  • Kusur İlkesi
  • Hukuk Devleti İlkesi
  • İnsanilik İlkesi

03- SUÇ TEORİSİ

 1. Haksızlığın Esası Olarak Fiil
 2. Hareketin Sınırlama Fonksiyonu
 3. Hareket Teorileri
  • Ontolojik Teoriler (Doğal-Nedensel Hareket Teorisi, Gai Hareket Teorisi, Sosyal Hareket Teorisi)
  • Normativist Hareket Teorisi

06- MADDİ UNSURLAR 2

 1. Netice:
  • Sırf Hareket Suçları
  • Neticeli Suçlar
 2. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet
 3. Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları
 4. Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi
  • Şart Teorisi
  • Uygun Sebep Teorisi
  • Objektif İsnadiyet Teorisi

07- MANEVİ UNSURLAR: Kast

 1. Manevi (Sübjektif) Unsur
 2. Kastın Suç Sistematiği İçindeki Yeri ve Kusurlulukla İlişkisi
 3. Kastın Tanımı ve Unsurları
 4. Kastın Kapsamı
 5. Kastın Aranacağı Zaman
 6. Kastın Türleri:
  • Doğrudan Kast
  • Olası Kast (Olası Kastın Unsurları, Olası Kast ile Bilinçli Taksirin Kıyaslaması, Olası Kastın Sonuçları)

09- TAKSİRLİ SUÇUN HAKSIZLIK UNSURLARI

 1. Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali
 2. Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt
  • Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Sınırları
  • İzin Verilen Risk
  • Güven Prensibi
 3. Neticeye Sebebiyet Verme
 4. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği, Neticenin Objektif Öngörülebilirliği
 5. Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler:
  • Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar
  • Normun Koruma Amacı
  • Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi
  • Taksirli Hareketin Birleşmesi / Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması

11- HUKUKA AYKIRILIK

 1. Hukuka Aykırılığın Anlamı ve Tipiklikle İlişkis
 2. Hukuka Aykırılığa Suç Tipinde Yer Verilmiş Olması
 3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sübjektif Unsuru
 4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Ortak Özellikleri
 5. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata
 6. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması (Şartları)

14- KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER

 1. Yaş Küçüklüğü
 2. Sağırlık ve Dilsizlik
 3. Akıl Hastalığı (Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi)
 4. Geçici Nedenler
 5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma
  • İrade Dışı Alkol ve Uyuşturucu Madde Alma
  • İradi Alkol ve Uyuşturucu Madde Alma
 6. Hukuka Aykırı ve fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi
 7. Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi:
  • Tehlikeye İlişkin Şartlar
  • Korunmaya İlişkin Şartlar
 8. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması
 9. Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi
 10. Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi (Şartları, Özel Durumlar, Sonuçları)
 11. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri:
  • Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası)
  • Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata

17- TEŞEBBÜS

 1. Teşebbüsün Tanımı ve Kapsamı
 2. Teşebbüsün Cezalandırılmasının Nedenini Açıklayan Görüşler
  • Objektif Teori
  • Sübjektif Teori
  • Karma Teori
  • TCK’nın Benimsediği Teori
 3. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi
 4. Teşebbüsün Şartları
 5. Teşebbüste Özel Durumlar

20- SUÇLARIN İÇTİMAI

 1. Fiil Tekliği ile Fiil Çokluğu Ayrımı:
  • Doğal Anlamda Hareket Tekliği
  • Hukuki Anlamda Hareket Tekliği
 2. Zincirleme Suç (Şartlar ve Sonucu)
 3. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmayacağı Yerler

21- İÇTİMA ÇEŞİTLERİ

 1. Fikri İçtima:
  • Fikri İçtimanın Şartları
  • Fikri İçtimada Özel Haller
  • Fikri İçtimanın Sonuçları
 2. Görünüşte İçtima:
  • Özel Normun Önceliği İlkesi
  • Bir Normun Diğer Norm Tarafından Tüketilmesi İlkesi
  • Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi

23- TÜRK CEZA HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI

 1. Cumhurbaşkanı
 2. Asker Kişiler
  • Mutlak Yargı Yetkisinin Olduğu Haller
  • Öncelikli Yargı Yetkisinin Olduğu Haller
 3. Milletvekilleri
  • Yasama Sorumsuzluğu
  • Yasama Dokunulmazlığı
  • Diplomatlar

24- ULUSLARARASI CEZA HUKUKU BAKIMINDAN GERİ VERME

 1. Geri Vermede Hususilik
 2. Geri Vermede Usul
 3. Koşulları:
  • Fiile İlişkin Koşullar
  • Faile İlişkin Koşullar

02 – CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU

 1. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
 2. Kanunilik İlkesinin Sonuçları
  • Belirlilik İlkesi
  • Örf ve Adet Hukukuyla Suç Yaratma ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı
  • Kıyas Yasağı ve Yorum
  • İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı
  • Geçmişe Yürüme Yasağı
 3. Geçmişe Yürüme Yasağının Yansımaları

04- TİPİKLİK

 1. Tipiklik Kavramı, Fonksiyonu ve Hukuka Aykırılık ile İlişkisi
 2. Tipiklikte Yer Alan Unsurların Türleri

05- MADDİ UNSURLAR 1

 1. Fail:
  • Genel Suçlar
  • Özgü Suçlar
 2. Mağdur
 3. Hareketin Konusu:
  • Zarar Suçları
  • Tehlike Suçları (Soyut Tehlike Suçları, Somut Tehlike Suçları)
 4. Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar
  • Tek Hareketli Suçlar
  • Çok Hareketli Suçlar
  • Serbest Hareketli Suçlar
  • Bağlı Hareketli Suçlar
  • Seçimlik Hareketli Suçlar
  • Kesintisiz Mütemadi Suçlar

08- MANEVİ UNSURLAR: Taksir

 1. Taksir Kavramı
 2. Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir
 3. Taksirli Suçların Yapısı
 4. Taksir – Kusur İlişkisi
 5. Taksirin Türleri:
  • Bilinçsiz Taksir
  • Bilinçli Taksir
 6. Hukuka Aykırılık Unsuru
 7. Taksirli Suçlarda Kusur
 8. Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep

10- MANEVİ UNSURLARDAKİ DİĞER HUSUSLAR

 1. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
  • Kast-Kast Kombinasyonu
  • Kast-Taksir Kombinasyonu
  • Taksir-Taksir Kombinasyonu
 2. Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları:
  • Maksat
  • Saik
 3. Tipiklikte Yer Alan Unsurlarda Hata
 4. Kastı Kaldıran Hata Halleri:
  • Suçun Maddi Unsurunda Hata
  • Suçun Nitelikli Hallerinde Hata
  • Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata

12- HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

 1. Görevin İfası
 2. Meşru Savunma:
  • Saldırıya İlişkin Şartlar
  • Savunmaya İlişkin Şartlar
 3. Hakkın Kullanılması (Şartları)
 4. İlgilinin Rızası (Şartları)

13- KUSURLULUK

 1. Kusurun Konusu
 2. Kusurun Unsurları:
  • Algılama Yeteneği
  • İrade Yeteneği

15- CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI

 1. Objektif Cezalandırılabilme Şartları
 2. Şahsi Cezasızlık Sebepleri
 3. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler
 4. Soruşturma ve Kovuşturma Şartları:
  • Şikayet
  • İzin
  • Talep
  • Karar

16- İHMALİ SUÇLAR

 1. Gerçek -Saf- İhmali Suçlar
  • Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları
 2. Gerçek Olmayan -Görünüşte-Garantörsel- İhmali Suçlar:
  • Unsurları (Maddi Unsurlar, Manevi Unsurlar, İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık)
 3. İhmali Suçlarda Kusur

18- GÖNÜLLÜ VAZGEÇME – ETKİN PİŞMANLIK

 1. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasını Açıklayan Teoriler
 2. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları
 3. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu
 4. Etkin Pişmanlık

19- İŞTİRAK

 1. İştirakin Tanımı ve Kapsamı:
  • Geniş Fail Anlayışı
  • Dar Fail Anlayışı
 2. Faillik ve Şeriklik Ayrımı
 3. Faillik Türleri
  • Doğrudan Faillik
  • Müşterek Faillik
  • Dolaylı Faillik
  • Yan (Yan Yana) Faillik
 4. Şeriklik:
  • Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası
  • Bağlılık Kuralı
  • Azmettirme (Azmettirmenin Şartları, Azmettirmede Özel Haller, Azmettirenin Cezası)
  • Yardım Etme (Yardım Etmenin Şartları ve Türleri);
 5. İştirakte Özel Durumlar:
  • Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak
  • İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs
  • İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

22- TÜRK CEZA HUKUKUNUN YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI

 1. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi:
  • Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi
  • Ülke Kavramı ve Sınırları (Gerçek Anlamda Ülke, Farazi Anlamda Ülke)
  • Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması
 2. Şahsilik İlkesi:
  • Faile Göre Şahsilik İlkesi
  • Mağdura Göre Şahsilik İlkesi
 3. Devleti Koruma ve Evrensellik İlkeleri
  • Şartları
  • Görev Suçları (Koruma İlkesi)
  • Evrensellik İlkesinin Özel Bir Şekli Olarak İkame Yargı İlkesi
 4. Yurtdışında Verilmiş Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları
 5. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması
17 Yorumlar
 1. elif

  Merhaba.Notlar gerçekten büyük ölçüde yararlı oluyor.Ceza genelin devamını ne zaman yayınlarsınız acaba ikinci döneme hazırlık için soruyorum da..

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Elif, yorumun için teşekkür ederim. İkinci dönem için hazırlanacak yaklaşık 160 tane harita var, eğer bir aksilik çıkmazsa da önümüzdeki Mart ayı içerisinde tamamını yayımlamış olacağım.

   Yanıtla
   • Elif

    Tamamdır teşekkürler

    Yanıtla
 2. Nur

  Merhaba bu ay tamamlanmış olur mu ikinci dönem konuları?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, hayır olmaz, Mayıs başına kadar ancak biter.

   Yanıtla
 3. isimsiz hukukçu

  mükemmelsinnnnnnn

  Yanıtla
 4. Ezgi

  Merhaba, teşebbüs konusu ne zaman hazır olur?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, haritaları hazırlama konusunda çalışmalarıma devam ediyorum, mümkün olan en kısa zamanda haritaları yükleyeceğim. Belirli bir tarih vermem maalesef mümkün değil.

   Yanıtla
 5. hacer

  merhabalar ellerinize sağlık öncelikle. ben ceza genel’de cidden zorlanıyorum da acaba teşebbüs ve devamını bu aralar atmanız mümkün olur mu? kolay gelsin 🙂

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Hacer, desteğin için teşekkür ederim. Haritaları hazırlama konusunda çalışmalarıma devam ediyorum, mümkün olan en kısa zamanda haritaları yükleyeceğim. Belirli bir tarih vermem maalesef mümkün değil.

   Yanıtla
 6. Asu

  Harikasiniz. Çok teşekkür ederiz , her şey gönlünüzce olsun inşallah ?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğiniz için çok teşekkür ederim, başarılar dilerim ?

   Yanıtla
 7. mert

  merhaballar ceza ve tüm zihin haritalları tammı birde ben hukuk fakültesine yeni başladım bunlardan çalışsam olurmu ?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Bilmiyorum olur mu, bir deneyin bakalım.

   Yanıtla
 8. berf

  merhaba ben açtığım zaman çok küçük yazılar okuyamıyorum

  Yanıtla
 9. Seda

  Çok faydalı zihin haritaları olduğunu düşünüyorum çok teşekkürler. Şunu sormak istiyorum ceza hukukundaki zihin haritalarını oluştururken kullandığınız ceza kitabı hangisi ?? Cevap verirseniz çok mutlu olurum.

  Yanıtla
 10. asena

  merhabalar yaptırım teorisi yok mu acaba ceza genel için. notlar harıka bu arada

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir