Ticari İşletme Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Ticaret ve Ticaret Hukuku
 2. Ticaret Hukuku vs. Ekonomi Hukuku
 3. Türkiye’de Ticaret Hukuku
 4. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
 5. Ticari Yargı:
  • Ticari Dava Çeşitleri (Mutlak Ticari Davalar, Nisbi Ticari Davalar)
  • Ticaret Mahkemeleri

02- TİCARİ İŞLETME

 1. Ticari İşletme ve Unsurları:
  • Esnaf İşletmesini Aşan Düzeyde Gelir Sağlamayı Hedef Tutma
  • Devamlılık
  • Bağımsızlık
 2. Ticari İşletmenin Yapısı ve Hukuki Niteliği
 3. Ticari İşletmelerde Merkez ve Şube:
  • Bir Yerin Şube Sayılması için Gerekli Unsurlar
  • Şube Olmanın Sonuçları
 4. Ticari İşletme ile İlgili İşlemler:
  • Devir
  • Rehin

03- TİCARİ İŞLER VE TABİ OLDUKLARI HÜKÜMLER

 1. Ticari İş:
  • Kanunda Düzenlenmiş Hususlar
  • Ticari İşletmeyi İlgilendiren Hususlar
  • Ticari İş Karinesi
  • Taraflardan Biri İçin Ticari İş Olan İş
 2. Ticari Hükümler
 3. Ticari İşlere Bağlanan Hukuki Sonuçlar:
  • Müteselsil Sorumluluk
  • Faiz
  • En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti
  • Ticari İşlerde Zamanaşımı

04- TACİRLİK VE HÜKÜMLERİ

 1. Tacir Sıfatı:
  • Gerçek Kişilerde
  • Tüzel Kişilerde
  • Hakim Teşebbüs
  • Donatma İştiraki
 2. Tacir Sıfatının Kaybı
 3. Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları:
  • İflasa Tabi Olma
  • Ticaret Siciline Tescil
  • Odalara Kaydolma
  • Ticaret Unvanını Seçme ve Kullanma
  • Ticari İş Karinesine Tabi Olma
  • Ticari Örf Adete Tabi Olma
  • Ticari Defter Tutma
  • Basiretli İş Adamı Gibi Davranma
  • Ücret ve Faiz İsteme
  • Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe
  • Fatura Verme
  • Fatura ve Teyit Mektubuna 8 Gün İçinde İtiraz Etme
  • İhbar ve İhtarları Belirli Şekilde Yapma
  • Hapis Hakkı Kullanmada Kolaylıktan Yararlanma
  • Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olmak

05- BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI

 1. Ticari Temsilci:
  • Atanması
  • Temsil Yetkisinin Kapsamı
  • Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
  • Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
 2. Ticari Vekil
 3. Pazarlamacı

06- BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI

 1. Simsar:
  • Unsurları
  • Borçları
  • Hakları
  • Sona Ermesi
 2. Komisyoncu:
  • Alım Satım Komisyonculuğu
  • Taşıma İşleri Komisyonculuğu
 3. Acente:
  • Unsurları
  • Hakları
  • Borçları
  • Temsil Yetkisi
  • Son Bulması

07- SİCİL – UNVAN – İŞLETME ADI

 1. Ticaret Sicili:
  • Sicil İşlemleri
  • Sicil Müdürünün İnceleme Görevi
  • İlan
  • Tescil ve İlanın Etkisi
  • Sicile Güven İlkesi
 2. İşletme Adı:
  • İşletme Adının Oluşturulması
  • İşletme Adının Devri
  • İşletme Adının Korunması
 3. Ticaret Unvanı:
  • Oluşturulması
  • Tescil Ettirme ve Kullanma Yükümlülüğü
  • Sonradan Meydana Gelen Değişikliğin Unvana Etkisi
  • Unvanın Korunması

08- MARKA

 1. Markanın Tanımı ve Türleri
 2. Markanın Tescili:
  • Marka Olarak Tescil Edilemeyecek işaretler (Mutlak Red Nedenleri, Nisbi Red Nedenleri)
  • Tescilin Yapılışı
  • Tescilin Hüküm ve Sonuçları
 3. Marka Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri
 4. Markayla İlgili Hukuki İşlemler
  • Devir
  • Rehin
  • Haciz
  • Lisans
 5. Marka Hakkının Korunması
  • Marka Hakkına Tecavüz
  • Marka Hakkına Tecavüzün Sonuçları
 6. Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi

09- HAKSIZ REKABET – TİCARİ DEFTERLER

 1. Başlıca Haksız Rekabet Halleri
 2. Haksız Rekabetin Sonucu:
  • Açılabilecek Davalar (Tespit Davası, Men Davası, Tazminat Davası…)
 3. Ticari Defterler:
  • Defter Tutma Yükümüne Tabi Olanlar
  • Tutulması Gereken Ticari Defterler
  • Defter Tutma Usulü
  • Defter ve Belgelerin İncelenmesi
  • Ticari Defterlerin Kanıt Olması

01- TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Ticaret ve Ticaret Hukuku
 2. Ticaret Hukuku vs. Ekonomi Hukuku
 3. Türkiye’de Ticaret Hukuku
 4. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
 5. Ticari Yargı:
  • Ticari Dava Çeşitleri (Mutlak Ticari Davalar, Nisbi Ticari Davalar)
  • Ticaret Mahkemeleri

03- TİCARİ İŞLER VE TABİ OLDUKLARI HÜKÜMLER

 1. Ticari İş:
  • Kanunda Düzenlenmiş Hususlar
  • Ticari İşletmeyi İlgilendiren Hususlar
  • Ticari İş Karinesi
  • Taraflardan Biri İçin Ticari İş Olan İş
 2. Ticari Hükümler
 3. Ticari İşlere Bağlanan Hukuki Sonuçlar:
  • Müteselsil Sorumluluk
  • Faiz
  • En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti
  • Ticari İşlerde Zamanaşımı

05- BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI

 1. Ticari Temsilci:
  • Atanması
  • Temsil Yetkisinin Kapsamı
  • Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
  • Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
 2. Ticari Vekil
 3. Pazarlamacı

06- BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI

 1. Simsar:
  • Unsurları
  • Borçları
  • Hakları
  • Sona Ermesi
 2. Komisyoncu:
  • Alım Satım Komisyonculuğu
  • Taşıma İşleri Komisyonculuğu
 3. Acente:
  • Unsurları
  • Hakları
  • Borçları
  • Temsil Yetkisi
  • Son Bulması

08- MARKA

 1. Markanın Tanımı ve Türleri
 2. Markanın Tescili:
  • Marka Olarak Tescil Edilemeyecek işaretler (Mutlak Red Nedenleri, Nisbi Red Nedenleri)
  • Tescilin Yapılışı
  • Tescilin Hüküm ve Sonuçları
 3. Marka Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri
 4. Markayla İlgili Hukuki İşlemler
  • Devir
  • Rehin
  • Haciz
  • Lisans
 5. Marka Hakkının Korunması
  • Marka Hakkına Tecavüz
  • Marka Hakkına Tecavüzün Sonuçları
 6. Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi

02- TİCARİ İŞLETME

 1. Ticari İşletme ve Unsurları:
  • Esnaf İşletmesini Aşan Düzeyde Gelir Sağlamayı Hedef Tutma
  • Devamlılık
  • Bağımsızlık
 2. Ticari İşletmenin Yapısı ve Hukuki Niteliği
 3. Ticari İşletmelerde Merkez ve Şube:
  • Bir Yerin Şube Sayılması için Gerekli Unsurlar
  • Şube Olmanın Sonuçları
 4. Ticari İşletme ile İlgili İşlemler:
  • Devir
  • Rehin

04- TACİRLİK VE HÜKÜMLERİ

 1. Tacir Sıfatı:
  • Gerçek Kişilerde
  • Tüzel Kişilerde
  • Hakim Teşebbüs
  • Donatma İştiraki
 2. Tacir Sıfatının Kaybı
 3. Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları:
  • İflasa Tabi Olma
  • Ticaret Siciline Tescil
  • Odalara Kaydolma
  • Ticaret Unvanını Seçme ve Kullanma
  • Ticari İş Karinesine Tabi Olma
  • Ticari Örf Adete Tabi Olma
  • Ticari Defter Tutma
  • Basiretli İş Adamı Gibi Davranma
  • Ücret ve Faiz İsteme
  • Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe
  • Fatura Verme
  • Fatura ve Teyit Mektubuna 8 Gün İçinde İtiraz Etme
  • İhbar ve İhtarları Belirli Şekilde Yapma
  • Hapis Hakkı Kullanmada Kolaylıktan Yararlanma
  • Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olmak

07- SİCİL – UNVAN – İŞLETME ADI

 1. Ticaret Sicili:
  • Sicil İşlemleri
  • Sicil Müdürünün İnceleme Görevi
  • İlan
  • Tescil ve İlanın Etkisi
  • Sicile Güven İlkesi
 2. İşletme Adı:
  • İşletme Adının Oluşturulması
  • İşletme Adının Devri
  • İşletme Adının Korunması
 3. Ticaret Unvanı:
  • Oluşturulması
  • Tescil Ettirme ve Kullanma Yükümlülüğü
  • Sonradan Meydana Gelen Değişikliğin Unvana Etkisi
  • Unvanın Korunması

09- HAKSIZ REKABET – TİCARİ DEFTERLER

 1. Başlıca Haksız Rekabet Halleri
 2. Haksız Rekabetin Sonucu:
  • Açılabilecek Davalar (Tespit Davası, Men Davası, Tazminat Davası…)
 3. Ticari Defterler:
  • Defter Tutma Yükümüne Tabi Olanlar
  • Tutulması Gereken Ticari Defterler
  • Defter Tutma Usulü
  • Defter ve Belgelerin İncelenmesi
  • Ticari Defterlerin Kanıt Olması
17 Yorumlar
 1. ayşe

  Merhaba, ellerinize sağlık oldukça faydalı bir çalışma olmuş ancak çıktısını almakta zorlanıyoruz başka bir formatta yükleme imkanınız var mıdır ?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Ayşe merhaba, yorumun için çok teşekkür ederim. Haritaları hazırlamak için iMindMap adındaki programı kullanıyorum ve yalnız .imx .png .pdf .txt formatlarına çıkış alabiliyorum. Denemelerime binaen bunların arasından en kaliteli görüntüyü sunanın .pdf formatı olduğuna karar verdim ve bu şekilde yükledim. .txt formatına çıkış alabiliyorum ancak orada da yazılar kategorize edilmemiş bir halde oluyor, istersen sana o şekilde de gönderebilirim.

   Yanıtla
 2. sevda

  çok teşekkür ederim emeğiniz için

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Ne demek Sevda rica ederim , iyi çalışmalar.

   Yanıtla
 3. Gülcan TKN

  Öncelikle çok güzel ve bunun yanında çok faydalı olan bu notlar için çok sağolun . Emeğinize sağlık.. Fakat en son işlemiş olduğumuz cari hesap konusuna değinmemişsiniz. devamı gelecek mi yoksa bu kadar mı??

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Güzel yorumunuz için çok teşekkür ederim. Haritaların tamamı şahsi çalışmalarım sonucu ortaya çıktı, ayrıca bir çalışma yaparak bütün konuları haritalamaya çalışmadım ve dolayısıyla buradaki haritalardan başka harita yüklenmeyecek maalesef. İyi çalışmalar ve başarılar dilerim.

   Yanıtla
 4. Gülcan TKN

  Anladım çok sağolun. Kaynak olarak Prof. Sabih Arkan’ın kitabından yararlanmışsınız. En konu da o, o yüzden merak ettim.Tekrardan teşekkür ederim. Size de kolay gelsin..

  Yanıtla
 5. necati

  Hocam ticari işletme hukuku notlarını indirmeye çalışıyorum fakat dosya sahibi tarafından cop kutusuna gonderildi diyor. Bi kac gune sınavım var yardımcı olur musunuz ?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Necati merhaba, dosyaların bağlantılarındaki sorunları giderdim, şimdi ulabilirsiniz.

   Yanıtla
 6. Orkun

  Emeğine sağlık kardeşim.

  Yanıtla
 7. İDRİS

  Harika olmuş Eline sağlık…

  Yanıtla
 8. Yüksel Berkay Öztürk

  Harika bir çalışma olmuş, çok teşekkürler.

  Yanıtla
 9. Hasan Ali Tufan

  Sevgili Burak bey;
  Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku notlarına ilişkin haritaların “txt” formatında çıktılarını mail olarak gönderebilirmisiniz?
  İyi günler kolaylıklar

  Yanıtla
 10. Eren

  Merhabalar çok faydalaniyorun harika beyin hatıralari oluşturmuşsunuz, bunları indirmek için seçeneğimiz yok anladığım kadarıyla ücret dahilinde indirme linki veriyor musunuz?

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir