Medeni Hukuk

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- YERLEŞİM YERİ – İKAMETGAH

 1. İkametgahın Unsurları
 2. İkametgahın Varlık Nedenleri
 3. İkametgahın İlkeleri:
  • Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi
  • Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi
 4. İkametgah Türleri:
  • İradi Yerleşim Yeri
  • İtibari Yerleşim Yeri
  • Yasal Yerleşim Yeri

02- HISIMLIK

 1. Kan Hısımlığı:
  • Üst Soy – Alt Soy (Usul – Füruu) Hısımlığı
  • Hısımlık Derecesinin Belirlenmesi
  • Yan Soy Hısımlığı
 2. Kayın Hısımlığı
 3. Evlat Edinme Hısımlığı
 4. Hısımlığın Önemi:
  • Miras Hukuku Bakımından
  • Evlenme Yasağı Bakımından
  • Nafaka Yükümlülüğü Bakımından

03- TÜZEL KİŞİLER

 1. Tüzel Kişiliğin Unsurları:
  • Ortak Amaç
  • Bağımsızlık
  • Örgütlenme
 2. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri
 3. Özel Hukuk Tüzel Kişileri:
  • Kazanç Paylaşma Amacı Güden
  • Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen
 4. Tüzel Kişiliğin Kazanılmasına İlişkin İşlemler:
  • Serbest Kuruluş Sistemi
  • Bildirim Sistemi
  • İzin Sistemi
  • Tescil Sistemi
 5. Tüzel Kişilerde Hak Ehliyeti
 6. Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyeti
 7. Tüzel Kişilerin İkametgahı
 8. Tüzel Kişilerin Organları:
  • Zorunlu – İhtiyari Tasnifi
  • Karar – Yürütme Tasnifi
 9. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi:
  • İnfisah
  • Fesih
  • Mahkeme Kararıyla Sona Erme
 10. Malvarlığının Tasfiyesi

04- DERNEKLER

 1. Derneğin Unsurları
 2. Derneğin Kurulması (Şartları, Faaliyetleri)
 3. Tüzük
 4. Derneğin Organları:
  • Genel Kurul (Genel Kurulun Toplanması, Toplantı Yeter Sayısı, Karar Yeter Sayısı, Olağan Toplantı, Olağanüstü Toplantı)
  • Yönetim Kurulu
  • Denetim Kurulu
 5. Dernek Çeşitleri:
  • Ticari İşletme İşleten – İşletmeyen Dernek
  • Alelade Dernek – Kamuya Yararlı Dernek
 6. Dernek Birlikleri:
  • Federasyon
  • Konfederasyon
  • Platform
 7. Derneklerde Üyelik:
  • Üyelik Hakları
  • Üyelik Yükümlülükleri
  • Üyeliğin Sona Ermesi
 8. Derneklerin Sona Ermesi:
  • Fesih
  • İnfisah
  • Mahkeme Kararıyla Sona Erme

05- VAKIFLAR

 1. Vakfın Tanımı
 2. Vakfın Organları
  • Vakfın Kuruluşu:
  • Maddi Koşullar (Malvarlığı, Amaç, Tahsis)
  • Şekli Koşullar (Vakıf Senedinin Oluşturulması, Vakıf Kurma Ehliyeti, Tescil)
 3. Vakıf Çeşitleri:
  • Alelade Vakıflar
  • Özel Vakıflar
 4. Vakfın Denetimi
 5. Vakfın Sona Ermesi:
  • İnfisah
  • Vakfedenin İradesiyle Sona Erme
  • Mahkeme Kararıyla Sona Erme

06- AİLE HUKUKU – NİŞANLANMA

 1. Aile Hukukunun İlkeleri
 2. Nişanlanma:
  • Nişanlanmanın Kurucu Unsurları
  • Nişanlanmanın Şartları
 3. Nişanlanmanın Vadeye Bağlanması:
  • Bozucu Şart
  • Geciktirici Şart
  • Vadeye Bağlamak
 4. Nişanlanmanın Yükümlülükleri:
  • Evlenme Yükümlülüğü
  • Sadakat Yükümlülüğü
  • Yardımlaşma ve Dayanışma Yükümlülüğü;
 5. Nişanlananların Hakları
 6. Nişanlılığın Sona Ermesi:
  • Kendiliğinden
  • Taraflarca (Tarafların Anlaşmasıyla, Tek Taraflı Olarak)
 7. Nişanlılığın Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları:
  • Maddi Tazminat
  • Manevi Tazminat
  • Hediyelerin Geri Verilmesi

07- EVLENME

 1. Maddi Şartlar:
  • Evlenme Ehliyeti
  • Evlenme Engelinin Bulunmaması (Hısımlık, Mevcut Evlilik, Akıl Hastalığı, Ayırt Etme Gücünün Yoksunluğu, Kadın için İddet, Bulaşıcı Hastalıklar)
 2. Şekli Şartlar:
  • Evlenme Törenine Hazırlık (Evlenme Başvurusu, Başvurunun İncelenmesi ve Reddi, Redde İtiraz ve Yargılama Usulü)
  • Evlenme Töreni (Evlenme İzin Belgesi, Törenin Yapılması)
  • Evlenmeden Sonraki İşlemler

08- EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

 1. Evlenmenin Yokluğu (Yokluk Nedenleri)
 2. Evlenmenin Butlanı:
  • Mutlak Butlan ile Nisbi Butlan Ayrımı
  • Mutlak Butlan (Sebepleri, Dava Açma Görevi ve Hakkı, Dava Hakkının Sınırlandırılması veya Kalkması)
  • Nisbi Butlan (Sebepleri, Dava Açma Görevi ve Hakkı, Dava Hakkının Kalkması)
  • Butlan Gerektirmeyen Durumlar
  • Butlan Kararı ve Sonuçlar
  • Mirasçıların Dava Hakkı

09- EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EŞLERİN HAKLARI

 1. Evlenmenin Yükümlülükleri
 2. Eşlerin Hakları:
  • Eşlerin Hukuki İşlem Ehliyeti
  • Aile Konutu
  • Kadının Soyadı
  • Vatandaşlık
  • Ailenin Bakım Yükümlülüğü
  • Eşlerin Meslek Seçimi
  • Evlilik Birliğinin Temsili (Olağan Temsil, Olağanüstü Temsil, Sorumluluk)

10- EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI

 1. Genel Koruma
 2. Evlilik Birliği Giderlerine Parasal Katkının Belirlenmesi
 3. Ortak Yaşama Ara Verilmesi
 4. Borçlulara Yönelik Önlemler
 5. Eşin Belirli Bir Malvarlığı Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması
 6. Eşlerin Temsil Yetkisini Kaldırılması

11- MAL REJİMLERİ

 1. Mal Rejimlerinin Çeşitleri
 2. Mal Rejimi Sözleşmesi
 3. Olağanüstü Mal Rejimi
 4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi:
  • Edinilmiş Mallar
  • Kişisel Mallar
  • Sözleşmesel Kişisel Mallar
  • İspat (TMK/222)
  • Yönetim – Yararlanma ve Tasarruf
  • Mal Rejiminin Sona Ermesi
  • Tasfiye

12- TASFİYENİN AŞAMALARI

 1. Bir Eşin Zilyetliğinde Bulunan Diğer Eşe Ait Mallar Geri Verilir (TMK/226)
 2. Eşlerin Mal Varlığı Kesimleri Birbirinden Ayrılır (TMK/228)
 3. Değer Artış Payı Alacağı Hesaplanır
 4. Denkleştirme Alacağı Hesaplanır
 5. Eklenecek Değerler Belirlenir
 6. Değer Tespiti Yapılır (Değerleme)
 7. Artık Değer Hesaplanır
 8. (Artık Değere) Katılma Alacağı Hesaplanır

13- EVLİLİĞİN SONA ERMESİ

 1. Evliliğin Sona Ermesinin Çeşitleri:
  • Ölüm
  • Ölüm Karinesinin Bulunması
  • Gaiplik
  • Cinsiyetin Değiştirilmesi
  • Boşanma
 2. Özel Sebepler (TMK/161):
  • Zina
  • Hayata Kast
  • Pek Kötü Muamele
  • Onur Kırıcı Davranış
  • Suç İşleme
  • Haysiyetsiz Yaşam Sürme
  • Terk
  • Akıl Hastalığı
 3. Genel Sebepler:
  • Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik)
  • Anlaşmalı Boşanma
  • Müşterek Hayatın Kurulamaması
 4. Boşanma Davası:
  • Davada Uygulanan Usul
  • Dava Devam Ederken
  • Boşanma ve Ayrılık Kararı
 5. Boşanmanın Hukuki Sonuçları:
  • Kendiliğinden Ortaya Çıkan Sonuçlar
  • Düzenlenmesi Gereken Hususlar
  • Talep Üzerine Düzenlenen Hususlar (Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Yoksulluk Nafakası)

14- KAN BAĞINA DAYALI SOYBAĞI

 1. Çocuk ile Ana Arasında Soybağının Kurulması
 2. Çocuk ile Baba Arasında Soybağının Kurulması:
  • Ana ile Evlilik (Çocuğun Doğumundan Önce, Çocuğun Doğumundan Sonra, Soybağının Reddi)
  • Tanıma (Geçerlilik Şartları, Tanımanın İptali Davası)
  • Babalık Hükmü (Babalığın İspatı, Hak Düşürücü Süreler, Babalık Davasının Sonucu ve Ananın Mali Hakları)

15- EVLAT EDİNMEYE DAYALI SOYBAĞI

 1. Küçüklerin Evlat Edinilmesi:
  • Genel Şartlar
  • Özel Şartlar
 2. Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi:
  • Evlat Edinmenin Şekli ve Usulü
  • Şartları
  • Sonuçları
  • Evlat Edinme İlişkisinin Sona Erdirilmesi

16- SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

 1. Velayet Hakkına Bağlı Olan Hükümler:
  • Çocuğun Şahsı Bakımından
  • Çocuğun Malları Bakımından
 2. Velayetin Kaldırılması
 3. Velayet Hakkına Bağlı Olmayan Hükümler:
  • Soyadı
  • Karşılıklı Yükümlülükler
  • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
  • Ana-Babanın Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü
 4. Nafaka Yükümlülüğü
 5. Ev Düzeni:
  • Ev Başkanı
  • Ev Başkanının Sorumluluğu

17- VESAYET VE VASİLİK

 1. Vesayet Altında Olanlar:
  • Vesayet Altında Bulunmayan Küçükler
  • Hakkında Kısıtlama Kararı Verilen Erginler
 2. Yetkili Mahkeme
 3. Vasi Atanması
 4. Vasiliğe Engel Olan Sebepler
 5. Vasilikten Kaçınma ve İtiraz
 6. Vesayetin Yürütülmesi:
  • Vasinin Göreve Başladığında Yapacakları
  • Vasiliğin Devamı Sürecindeki Görevler
 7. Vesayet Altındaki Kişinin Fiil Ehliyeti:
  • Hukuki İşlem Ehliyeti
  • Hak Ehliyeti
 8. Vasiyet Dairelerinin Görevleri:
  • Şikayet ve İtirazları İncelemek
  • İzin Vermek
  • Rapor ve Hesapları İncelemek
 9. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları
 10. Vasilik Görevinin Sona Ermesi

18- VESAYET ORGANLARI

 1. Vesayet Organlarının Sorumluluğu:
  • Özen Yükümlülüğü
  • Vasinin Sorumluluğu
  • Devletin Sorumluluğu
  • Sorumluluk Davasında Zamanaşımı
 2. Geniş Anlamda Vesayet (Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması):
  • Yetkili Mahkeme
  • Bildirim Yükümlülüğü
  • İtiraz
  • Vesayet Altındaki Kişiler Bakımından Özel Düzenleme
 3. Yasal Danışmanlık:
  • Atama Usûlü
  • Çeşitleri
  • Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi
 4. Kayyımlık:
  • Atama Usûlü
  • Çeşitleri
  • Kayyımlığın Sona Ermesi

01- YERLEŞİM YERİ – İKAMETGAH

 1. İkametgahın Unsurları
 2. İkametgahın Varlık Nedenleri
 3. İkametgahın İlkeleri:
  • Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi
  • Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi
 4. İkametgah Türleri:
  • İradi Yerleşim Yeri
  • İtibari Yerleşim Yeri
  • Yasal Yerleşim Yeri

03- TÜZEL KİŞİLER

 1. Tüzel Kişiliğin Unsurları:
  • Ortak Amaç
  • Bağımsızlık
  • Örgütlenme
 2. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri
 3. Özel Hukuk Tüzel Kişileri:
  • Kazanç Paylaşma Amacı Güden
  • Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen
 4. Tüzel Kişiliğin Kazanılmasına İlişkin İşlemler:
  • Serbest Kuruluş Sistemi
  • Bildirim Sistemi
  • İzin Sistemi
  • Tescil Sistemi
 5. Tüzel Kişilerde Hak Ehliyeti
 6. Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyeti
 7. Tüzel Kişilerin İkametgahı
 8. Tüzel Kişilerin Organları:
  • Zorunlu – İhtiyari Tasnifi
  • Karar – Yürütme Tasnifi
 9. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi:
  • İnfisah
  • Fesih
  • Mahkeme Kararıyla Sona Erme
 10. Malvarlığının Tasfiyesi

05- VAKIFLAR

 1. Vakfın Tanımı
 2. Vakfın Organları
  • Vakfın Kuruluşu:
  • Maddi Koşullar (Malvarlığı, Amaç, Tahsis)
  • Şekli Koşullar (Vakıf Senedinin Oluşturulması, Vakıf Kurma Ehliyeti, Tescil)
 3. Vakıf Çeşitleri:
  • Alelade Vakıflar
  • Özel Vakıflar
 4. Vakfın Denetimi
 5. Vakfın Sona Ermesi:
  • İnfisah
  • Vakfedenin İradesiyle Sona Erme
  • Mahkeme Kararıyla Sona Erme

07- EVLENME

 1. Maddi Şartlar:
  • Evlenme Ehliyeti
  • Evlenme Engelinin Bulunmaması (Hısımlık, Mevcut Evlilik, Akıl Hastalığı, Ayırt Etme Gücünün Yoksunluğu, Kadın için İddet, Bulaşıcı Hastalıklar)
 2. Şekli Şartlar:
  • Evlenme Törenine Hazırlık (Evlenme Başvurusu, Başvurunun İncelenmesi ve Reddi, Redde İtiraz ve Yargılama Usulü)
  • Evlenme Töreni (Evlenme İzin Belgesi, Törenin Yapılması)
  • Evlenmeden Sonraki İşlemler

09- EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EŞLERİN HAKLARI

 1. Evlenmenin Yükümlülükleri
 2. Eşlerin Hakları:
  • Eşlerin Hukuki İşlem Ehliyeti
  • Aile Konutu
  • Kadının Soyadı
  • Vatandaşlık
  • Ailenin Bakım Yükümlülüğü
  • Eşlerin Meslek Seçimi
  • Evlilik Birliğinin Temsili (Olağan Temsil, Olağanüstü Temsil, Sorumluluk)

11- MAL REJİMLERİ

 1. Mal Rejimlerinin Çeşitleri
 2. Mal Rejimi Sözleşmesi
 3. Olağanüstü Mal Rejimi
 4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi:
  • Edinilmiş Mallar
  • Kişisel Mallar
  • Sözleşmesel Kişisel Mallar
  • İspat (TMK/222)
  • Yönetim – Yararlanma ve Tasarruf
  • Mal Rejiminin Sona Ermesi
  • Tasfiye

13- EVLİLİĞİN SONA ERMESİ

 1. Evliliğin Sona Ermesinin Çeşitleri:
  • Ölüm
  • Ölüm Karinesinin Bulunması
  • Gaiplik
  • Cinsiyetin Değiştirilmesi
  • Boşanma
 2. Özel Sebepler (TMK/161):
  • Zina
  • Hayata Kast
  • Pek Kötü Muamele
  • Onur Kırıcı Davranış
  • Suç İşleme
  • Haysiyetsiz Yaşam Sürme
  • Terk
  • Akıl Hastalığı
 3. Genel Sebepler:
  • Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik)
  • Anlaşmalı Boşanma
  • Müşterek Hayatın Kurulamaması
 4. Boşanma Davası:
  • Davada Uygulanan Usul
  • Dava Devam Ederken
  • Boşanma ve Ayrılık Kararı
 5. Boşanmanın Hukuki Sonuçları:
  • Kendiliğinden Ortaya Çıkan Sonuçlar
  • Düzenlenmesi Gereken Hususlar
  • Talep Üzerine Düzenlenen Hususlar (Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Yoksulluk Nafakası)

17- VESAYET VE VASİLİK

 1. Vesayet Altında Olanlar:
  • Vesayet Altında Bulunmayan Küçükler
  • Hakkında Kısıtlama Kararı Verilen Erginler
 2. Yetkili Mahkeme
 3. Vasi Atanması
 4. Vasiliğe Engel Olan Sebepler
 5. Vasilikten Kaçınma ve İtiraz
 6. Vesayetin Yürütülmesi:
  • Vasinin Göreve Başladığında Yapacakları
  • Vasiliğin Devamı Sürecindeki Görevler
 7. Vesayet Altındaki Kişinin Fiil Ehliyeti:
  • Hukuki İşlem Ehliyeti
  • Hak Ehliyeti
 8. Vasiyet Dairelerinin Görevleri:
  • Şikayet ve İtirazları İncelemek
  • İzin Vermek
  • Rapor ve Hesapları İncelemek
 9. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları
 10. Vasilik Görevinin Sona Ermesi

02- HISIMLIK

 1. Kan Hısımlığı:
  • Üst Soy – Alt Soy (Usul – Füruu) Hısımlığı
  • Hısımlık Derecesinin Belirlenmesi
  • Yan Soy Hısımlığı
 2. Kayın Hısımlığı
 3. Evlat Edinme Hısımlığı
 4. Hısımlığın Önemi:
  • Miras Hukuku Bakımından
  • Evlenme Yasağı Bakımından
  • Nafaka Yükümlülüğü Bakımından

04- DERNEKLER

 1. Derneğin Unsurları
 2. Derneğin Kurulması (Şartları, Faaliyetleri)
 3. Tüzük
 4. Derneğin Organları:
  • Genel Kurul (Genel Kurulun Toplanması, Toplantı Yeter Sayısı, Karar Yeter Sayısı, Olağan Toplantı, Olağanüstü Toplantı)
  • Yönetim Kurulu
  • Denetim Kurulu
 5. Dernek Çeşitleri:
  • Ticari İşletme İşleten – İşletmeyen Dernek
  • Alelade Dernek – Kamuya Yararlı Dernek
 6. Dernek Birlikleri:
  • Federasyon
  • Konfederasyon
  • Platform
 7. Derneklerde Üyelik:
  • Üyelik Hakları
  • Üyelik Yükümlülükleri
  • Üyeliğin Sona Ermesi
 8. Derneklerin Sona Ermesi:
  • Fesih
  • İnfisah
  • Mahkeme Kararıyla Sona Erme

06- AİLE HUKUKU – NİŞANLANMA

 1. Aile Hukukunun İlkeleri
 2. Nişanlanma:
  • Nişanlanmanın Kurucu Unsurları
  • Nişanlanmanın Şartları
 3. Nişanlanmanın Vadeye Bağlanması:
  • Bozucu Şart
  • Geciktirici Şart
  • Vadeye Bağlamak
 4. Nişanlanmanın Yükümlülükleri:
  • Evlenme Yükümlülüğü
  • Sadakat Yükümlülüğü
  • Yardımlaşma ve Dayanışma Yükümlülüğü;
 5. Nişanlananların Hakları
 6. Nişanlılığın Sona Ermesi:
  • Kendiliğinden
  • Taraflarca (Tarafların Anlaşmasıyla, Tek Taraflı Olarak)
 7. Nişanlılığın Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları:
  • Maddi Tazminat
  • Manevi Tazminat
  • Hediyelerin Geri Verilmesi

08- EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

 1. Evlenmenin Yokluğu (Yokluk Nedenleri)
 2. Evlenmenin Butlanı:
  • Mutlak Butlan ile Nisbi Butlan Ayrımı
  • Mutlak Butlan (Sebepleri, Dava Açma Görevi ve Hakkı, Dava Hakkının Sınırlandırılması veya Kalkması)
  • Nisbi Butlan (Sebepleri, Dava Açma Görevi ve Hakkı, Dava Hakkının Kalkması)
  • Butlan Gerektirmeyen Durumlar
  • Butlan Kararı ve Sonuçlar
  • Mirasçıların Dava Hakkı

10- EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI

 1. Genel Koruma
 2. Evlilik Birliği Giderlerine Parasal Katkının Belirlenmesi
 3. Ortak Yaşama Ara Verilmesi
 4. Borçlulara Yönelik Önlemler
 5. Eşin Belirli Bir Malvarlığı Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması
 6. Eşlerin Temsil Yetkisini Kaldırılması

12- TASFİYENİN AŞAMALARI

 1. Bir Eşin Zilyetliğinde Bulunan Diğer Eşe Ait Mallar Geri Verilir (TMK/226)
 2. Eşlerin Mal Varlığı Kesimleri Birbirinden Ayrılır (TMK/228)
 3. Değer Artış Payı Alacağı Hesaplanır
 4. Denkleştirme Alacağı Hesaplanır
 5. Eklenecek Değerler Belirlenir
 6. Değer Tespiti Yapılır (Değerleme)
 7. Artık Değer Hesaplanır
 8. (Artık Değere) Katılma Alacağı Hesaplanır

14- KAN BAĞINA DAYALI SOYBAĞI

 1. Çocuk ile Ana Arasında Soybağının Kurulması
 2. Çocuk ile Baba Arasında Soybağının Kurulması:
  • Ana ile Evlilik (Çocuğun Doğumundan Önce, Çocuğun Doğumundan Sonra, Soybağının Reddi)
  • Tanıma (Geçerlilik Şartları, Tanımanın İptali Davası)
  • Babalık Hükmü (Babalığın İspatı, Hak Düşürücü Süreler, Babalık Davasının Sonucu ve Ananın Mali Hakları)

15- EVLAT EDİNMEYE DAYALI SOYBAĞI

 1. Küçüklerin Evlat Edinilmesi:
  • Genel Şartlar
  • Özel Şartlar
 2. Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi:
  • Evlat Edinmenin Şekli ve Usulü
  • Şartları
  • Sonuçları
  • Evlat Edinme İlişkisinin Sona Erdirilmesi

16- SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

 1. Velayet Hakkına Bağlı Olan Hükümler:
  • Çocuğun Şahsı Bakımından
  • Çocuğun Malları Bakımından
 2. Velayetin Kaldırılması
 3. Velayet Hakkına Bağlı Olmayan Hükümler:
  • Soyadı
  • Karşılıklı Yükümlülükler
  • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
  • Ana-Babanın Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü
 4. Nafaka Yükümlülüğü
 5. Ev Düzeni:
  • Ev Başkanı
  • Ev Başkanının Sorumluluğu

18- VESAYET ORGANLARI

 1. Vesayet Organlarının Sorumluluğu:
  • Özen Yükümlülüğü
  • Vasinin Sorumluluğu
  • Devletin Sorumluluğu
  • Sorumluluk Davasında Zamanaşımı
 2. Geniş Anlamda Vesayet (Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması):
  • Yetkili Mahkeme
  • Bildirim Yükümlülüğü
  • İtiraz
  • Vesayet Altındaki Kişiler Bakımından Özel Düzenleme
 3. Yasal Danışmanlık:
  • Atama Usûlü
  • Çeşitleri
  • Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi
 4. Kayyımlık:
  • Atama Usûlü
  • Çeşitleri
  • Kayyımlığın Sona Ermesi
11 Yorumlar
 1. Lawyer

  Bu adam harika. Teşekkürler Burak Seyman

  Yanıtla
  • Nuran

   Kesinlikle harika biri banka sınavına hazırlanıyorum bu bilgiler çok işime yaradı çok teşekkürler

   Yanıtla
   • Sultan

    Ziraat bankası sınavı mı acaba? Bende o sınava hazırlanıyorum. Medeni hukuk konusu için burada yazılanların hepsine çalışmak yeterli olur mu?

    Yanıtla
 2. Tuğçe

  ‘Aile hukuku – Evlenme’ konusunu da yayınlarsanız çok sevinirim emeğinize sağlık harika bir düşünce ve çalışma olmuş.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğiniz için teşekkür ederim. Haritaları hazırlama konusunda çalışmalarıma devam ediyorum, mümkün olan en kısa zamanda haritaları yükleyeceğim.

   Yanıtla
  • Burak Seyman

   Evlenme konulu bir kısım haritayı henüz yükleyebildim, iyi çalışmalar dilerim.

   Yanıtla
  • Sıla

   Kişiler hukukunu da yüklerseniz çok iyi olur akıl haritaları çok işime yarıyor teşekkürler

   Yanıtla
 3. Mehtap

  Merhaba.Öncelikle haritalarınız için emeğinize sağlık.Aslımda ben araştırırken üzerinde  tam net bir fikir sahibi olamadığım  bir konuyu danışmak istiyorum size.MK 336/3 madde boşanma sonrasinda velayetin eşlerden birine verilmesini düzenlemiş fakat AIHM ek protokolü 7 madde 5te boşanmadan sonra dahi velayet hakki konusunda velayetin eşlerden ikisine eşit verilmesi öngörülmüş.Burada bir çatışma soz konusu oluyor ve Anayasa md 90i göz  önünde  bulundurdum fakat velayetin temel hak ve özgürlük  olup olmadığı  noktasinda bir karara varamadim.Yardımcı olabilir misiniz? İyi günler.

  Yanıtla
 4. Mustafa SAHIN

  Ellerinize sağlık.
  Kişiler hukuku konuları yok galiba. Fiil ehliyeti vb.

  Yanıtla
 5. Y.Emre

  Dersleri güncellemeyi düşünüyor musunuz? Eğer böyle bir çalışmanız varsa ne zaman biter? Zira Hacettepe üniversitesi öğrencisi olmama rağmen öğretmenlerimin anlattıkları ile burada verilen konular aynı konular değil. Ama her şeye rağmen yaptığınız iş çok güzel, çok teşekkürler.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir