Anayasa Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- YEDİ TEMEL KAVRAM

 1. Sosyal Devlet
 2. Hukuk Devleti
 3. Dibace (Başlangıç)
 4. Monarşi (Mutlak Monarşi, Meşruti Monarşi) ve Diktatörlük
 5. Cumhuriyet
 6. Eşitlik
 7. Demokrasi:
  • Demokrasi Çeşitleri
  • Demokrasi İlkeleri
  • Demokrasi Tartışmaları
  • Demokrasi Teorileri

02- CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASACILIK

 1. 1921 Anayasası (Meclis Hükümeti Sistemi)
 2. 1924 Anayasası:
  • Meclis Hükümeti Sistemine Benzer Yanları
  • Parlamenter Sisteme Benzer Yanları
  • Kamu Hürriyetleri
  • Uygulanması
  • Anayasanın Sertliği ve Üstünlüğü
  • Laiklik
  • Çok Partili Hayat
 3. 1961 Anayasası:
  • 1971 Anayasa Değişikliği
  • Temel İlkeler
  • Uygulanması
 4. 1982 Anayasası:
  • Geçici 15. Madde
  • Milli Güvenlik Kurulu Rejimi
  • Anayasanın Temelleri
  • Kaynakları ve AİHS’ye Aykırı Yönleri
 5. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nın Karşılaştırılması
  • Kurdukları Sistem Açısından
  • Yapılış Yöntemi Açısından

03- DOĞUDA ANAYASACILIK

 1. Geleneksel Selçuklu-Osmanlı Anayasacılığı:
  • Osmanlı Öncesinde Ortadoğu’daki Devletlerin Anayasal Sistemleri
  • Selçuklu Devleti’nde Anayasal Sistem
  • Osmanlı’da Anayasal Sistem
  • Devlet Başkanı
  • Devlet Başkanı’nın Seçilmesi
  • Devlet Başkanının Görev ve Yetkileri
  • Yargının Yürütmeyle İlişkisi
  • Osmanlı Dönemi Normlar Hiyerarşisi
  • Yargı Bağımsızlığının Korunması
 2. Fatih Anayasası
 3. Osmanlı’nın Son Döneminde Anayasacılık:
  • Sened-i İttifak
  • Tanzimat Fermanı
  • Islahat Fermanı
 4. 1876 Anayasası – Kanuni Esasi:
  • Tanzimat Döneminde Kurulan Mahkemeler
  • Kuvvetler Ayrılığı
  • 1909 Değişikliği
  • Osmanlı’nın Yıkılış Nedenleri

04- İNSAN HAKLARI

 1. Hak
 2. Özgürlük
 3. İnsan Haklarının Gelişimi
  • İlk Çağlar
  • Ortaçağ
  • Yeniçağ
  • Tanzimat Döneminde Osmanlı
  • 20.yy
  • Yeniçağ
 4. İnsan Haklarının Sınıflandırılması:
  • Ortaya Çıkış Sırasına Göre (1. Kuşak Haklar, 2. Kuşak Haklar, 3. Kuşak Haklar)
  • Jelinek Sınıflandırması (Negatif Statü Hakları, Pozitif Statü Hakları, Aktif Statü Hakları)
 5. Temel Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi:
  • Anayasa
  • Uluslararası Kaynaklar
  • Hak ve Özgürlük Bildirgeleri
 6. Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması:
  • İzin Usulü ve Önleyici Sistem
  • Bildirim Usulü
  • Serbestlik Usulü

05- ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARI

 1. Uluslararası Kuruluşlar ve İnsan Hakları:
  • Birleşmiş Milletler Anlaşması
  • Birleşmiş Milletler Teşkilatı (Organları, BM’nin Restoresi)
  • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 2. BM Teşkilatı Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri:
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  • Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşmeleri
 3. Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri:
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
  • Avrupa Sosyal Şartı
  • İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 4. AİHS’de İnsan Haklarının Sınırlandırılması
 5. Supreme Court’un İnsan Hakları Kararları
 6. İnsan Haklarına İlişkin Diğer Sözleşmeler

06- İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DE UYGULANMASI

 1. Anayasacılık ve İnsan Hakları
 2. Anayasaüstülük:
  • Dış Anayasaüstülük
  • İç Anayasaüstülük
  • Hukukun Genel İlkelerinin Anayasaya Üstünlüğü
 3. Uluslararası Hukuk ile Anayasa’nın İlişkisi
 4. AİHS Normlarının Anayasaya Üstünlüğü Sorunu:
  • Anayasa Mahkemesi’nin Tercihi
  • Anayasa Mahkemesi Dışındaki Anayasal Mahkemelerin Tercihi

07- İNSAN HAKLARI VE TERÖR

 1. İnsan Hakları Doktrini
 2. Uluslararası Belgelerde Terör

08- VESAYET VE YARGISAL AKTİVİZM

 1. Vesayetin Oluşumu
 2. Yargısal Aktivizm
 3. Türkiye’deki Durum

01- YEDİ TEMEL KAVRAM

 1. Sosyal Devlet
 2. Hukuk Devleti
 3. Dibace (Başlangıç)
 4. Monarşi (Mutlak Monarşi, Meşruti Monarşi) ve Diktatörlük
 5. Cumhuriyet
 6. Eşitlik
 7. Demokrasi:
  • Demokrasi Çeşitleri
  • Demokrasi İlkeleri
  • Demokrasi Tartışmaları
  • Demokrasi Teorileri

03- DOĞUDA ANAYASACILIK

 1. Geleneksel Selçuklu-Osmanlı Anayasacılığı:
  • Osmanlı Öncesinde Ortadoğu’daki Devletlerin Anayasal Sistemleri
  • Selçuklu Devleti’nde Anayasal Sistem
  • Osmanlı’da Anayasal Sistem
  • Devlet Başkanı
  • Devlet Başkanı’nın Seçilmesi
  • Devlet Başkanının Görev ve Yetkileri
  • Yargının Yürütmeyle İlişkisi
  • Osmanlı Dönemi Normlar Hiyerarşisi
  • Yargı Bağımsızlığının Korunması
 2. Fatih Anayasası
 3. Osmanlı’nın Son Döneminde Anayasacılık:
  • Sened-i İttifak
  • Tanzimat Fermanı
  • Islahat Fermanı
 4. 1876 Anayasası – Kanuni Esasi:
  • Tanzimat Döneminde Kurulan Mahkemeler
  • Kuvvetler Ayrılığı
  • 1909 Değişikliği
  • Osmanlı’nın Yıkılış Nedenleri

05- ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARI

 1. Uluslararası Kuruluşlar ve İnsan Hakları:
  • Birleşmiş Milletler Anlaşması
  • Birleşmiş Milletler Teşkilatı (Organları, BM’nin Restoresi)
  • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 2. BM Teşkilatı Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri:
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  • Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşmeleri
 3. Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri:
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
  • Avrupa Sosyal Şartı
  • İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 4. AİHS’de İnsan Haklarının Sınırlandırılması
 5. Supreme Court’un İnsan Hakları Kararları
 6. İnsan Haklarına İlişkin Diğer Sözleşmeler

07- İNSAN HAKLARI VE TERÖR

 1. İnsan Hakları Doktrini
 2. Uluslararası Belgelerde Terör

08- VESAYET VE YARGISAL AKTİVİZM

 1. Vesayetin Oluşumu
 2. Yargısal Aktivizm
 3. Türkiye’deki Durum

02- CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASACILIK

 1. 1921 Anayasası (Meclis Hükümeti Sistemi)
 2. 1924 Anayasası:
  • Meclis Hükümeti Sistemine Benzer Yanları
  • Parlamenter Sisteme Benzer Yanları
  • Kamu Hürriyetleri
  • Uygulanması
  • Anayasanın Sertliği ve Üstünlüğü
  • Laiklik
  • Çok Partili Hayat
 3. 1961 Anayasası:
  • 1971 Anayasa Değişikliği
  • Temel İlkeler
  • Uygulanması
 4. 1982 Anayasası:
  • Geçici 15. Madde
  • Milli Güvenlik Kurulu Rejimi
  • Anayasanın Temelleri
  • Kaynakları ve AİHS’ye Aykırı Yönleri
 5. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nın Karşılaştırılması
  • Kurdukları Sistem Açısından
  • Yapılış Yöntemi Açısından

04- İNSAN HAKLARI

 1. Hak
 2. Özgürlük
 3. İnsan Haklarının Gelişimi
  • İlk Çağlar
  • Ortaçağ
  • Yeniçağ
  • Tanzimat Döneminde Osmanlı
  • 20.yy
  • Yeniçağ
 4. İnsan Haklarının Sınıflandırılması:
  • Ortaya Çıkış Sırasına Göre (1. Kuşak Haklar, 2. Kuşak Haklar, 3. Kuşak Haklar)
  • Jelinek Sınıflandırması (Negatif Statü Hakları, Pozitif Statü Hakları, Aktif Statü Hakları)
 5. Temel Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi:
  • Anayasa
  • Uluslararası Kaynaklar
  • Hak ve Özgürlük Bildirgeleri
 6. Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması:
  • İzin Usulü ve Önleyici Sistem
  • Bildirim Usulü
  • Serbestlik Usulü

06- İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DE UYGULANMASI

 1. Anayasacılık ve İnsan Hakları
 2. Anayasaüstülük:
  • Dış Anayasaüstülük
  • İç Anayasaüstülük
  • Hukukun Genel İlkelerinin Anayasaya Üstünlüğü
 3. Uluslararası Hukuk ile Anayasa’nın İlişkisi
 4. AİHS Normlarının Anayasaya Üstünlüğü Sorunu:
  • Anayasa Mahkemesi’nin Tercihi
  • Anayasa Mahkemesi Dışındaki Anayasal Mahkemelerin Tercihi
0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir