Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- BORÇLAR HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Borcun Kaynakları:
  • Sözleşme
  • Haksız Fiil
  • Sebepsiz Zenginleşme
 2. Borç ve  Borç İlişkisi
 3. Borç ile Borç İlişkisi Arasındaki Faklar
 4. Borç İlişkisinin Nitelikleri​

02- NİSBİLİK İLKESİ

 1. Nisbilik İlkesinin Sonuçları
 2. Nisbilik İlkesinin İstisnaları
  • Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
  • Borçların Üçüncü Kişi Tarafından İfa Edilmesi
  • Halefiyet
  • Nisbi Hakların Tapu Siciline Şerh Ettirilmesi

03- BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI – SORUMLULUKLARI

 1. Unsurlar
  • Borçlu
  • Alacaklı
  • Edim
 2. Sorumluluklar
  • Şahıs ile Sorumluluk
  • Mal Varlığıyla Sorumluluk

04- BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR – YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Asli Haklar:
  • Alacak Hakkı
  • Talep Hakkı
 2. Fer’i Haklar:
  • Alacağı Güçlendiren Fer’i Haklar
  • Teminat Sağlayan Fer’i Haklar
 3. Tali Haklar:
  • Yenilik Doğuran İnşai Haklar
  • Def’i Hakları
 4. Yükümlülükler
  • Edim Yükümlülüğü
  • Yan Yükümlülükler
  • Külfet
  • Karma Yükümlülükler

05- EDİM ÇEŞİTLERİ – EKSİK BORÇ

 1. Edim Çeşitleri
  • Verme, Yapma, Yapmama
  • Cins Edimi, Parça Edimi (Misli Eşya, Gayrimisli Eşya)
  • Şahsi Edim, Maddi Edim
  • Ani Edimler, Devri Edimler, Sürekli Edimler
  • Bölünebilir Edim, Bölünemez Edim
 2. Eksik Borçlar
  • Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar
  • Evlenme Tellallığından Doğan Borçlar
  • Ahlaki Ödevin Yerine Getirilmesinden Doğan Borçlar
  • Zamanaşımına Uğrayan Borçlar
  • Organ ve Doku Naklinden Doğan Borçlar

06- HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR

 1. Hukuki Olay
 2. Hukuki Fiil:
  • Hukuka Aykırı Fiil
  • Hukuka Uygun Fiil
 3. İrade Açıklamaları:
  • Hukuki İşlem
  • Hukuki İşlem Benzeri Fiiller
  • Maddi Fiil Şeklinde İrade Açıklaması

07- HUKUKİ İŞLEM TÜRLERİ

 1. Taraf Sayıları Bakımından Hukuki İşlemler
  • Tek Taraflı (İlan Yoluyla Ödül Vaadi)
  • İki veya Çok Taraflı
 2. Mal Varlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler
  • Borçlandırıcı İşlem
  • Tasarruf İşlemi
  • Kazandırıcı İşlem
 3. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından Hukuki İşlemler
  • Sağlar Arası Hukuki İşlemler
  • Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler
 4. Sebebe Bağlı Olup Olmaması Açısından Hukuki İşlemler
  • Sebebe Bağlı (İlli)
  • Sebepten Soyut (Mücerret)

08- SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

 1. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları:
  • Yokluk
  • Kesin Hükümsüzlü – Butlan (Kısmi Kesin Hükümsüzlük, Değiştirilmiş Kısmi Kesin Hükümsüzlük)
  • İptal Edilebilirlik
  • Eksiklik-Noksanlık
 2. Sözleşme Yapma Mecburiyeti:
  • Hukuki Tekelin Bulunduğu Durumlar
  • Hukuki İşlemden Doğan Sözleşme Yapma Mecburiyeti

09- SÖZLEŞMENİN KURULMASI

 1. Sözleşmenin Temel Unsurları
  • Taraflar
  • Karşılıklı İrade Açıklaması
  • İrade Açıklamalarının Birbirine Uygun Olması (Açık Uyuşmazlık, Gizli Uyuşmazlık)
 2. Sözleşmenin Kurulabilmesi
  • Esaslı Noktalar (Objektif Esaslı Noktalar, Subjektif Esaslı Noktalar)
  • 2. Derecedeki Noktalar
  • Kanuni Şekil
 3. Sözleşmenin Kurulma Anı
  • Hazırlar Arasında Sözleşme
  • Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme
  • Örtülü Kabulle Kurulan Sözleşme
 4. Öneri, Öneriye Davet, Önerinin Bağlayıcılığı
 5. Kabul, Örtülü Kabul
 6. Önerinin ve Kabulün Geri Alınması

10- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 1

 1. Hukuka Aykırılık:
  • Sözleşmenin Kendisindeki Hukuka Aykırılık
  • Sözleşmenin Konusundaki Hukuka Aykırılık
  • Sözleşmenin Amacındaki Hukuka Aykırılık
 2. Ahlaka Aykırılık
 3. İmkansızlık
  • Başlangıçtaki – Objektif – İmkansızlık (Maddi İmkansızlık, Hukuki İmkansızlık)
  • Sonraki – Subjektif – İmkansızlık (Borçlunun Kusuruyla İmkansızlığın Gerçekleşmesi, Borçlunun Kusuru Dışında İmkansızlığın Gerçekleşmesi)
 4. Ehliyetsizlik
 5. Beyan ile İrade Arasındaki Bozukluğun Bilerek ve İstenerek Oluşturulması
  • Tek Tarafın İsteğiyle (Latife Beyanı, Zihni Kayıt)
  • İki Tarafın İsteğiyle – Muvazaa (Muvazaanın Çeşitleri – Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa -, Muvazaanın İspatı, Muvazaanın Yaptırımı)

11- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 2

 1. Şekil ve Şekle Aykırılık
 2. Sözleşmenin Tahvili (Dönüştürülmesi)
 3. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonucu
 4. Şekil Türleri:
  • Amaçlarına Göre (Geçerlilik Şekli, İspat Şekli)
  • Kaynaklarına Göre (Kanuni Şekil-Sözlü Şekil, Yazılı Şekil, Resmi Şekil, İradi Şekil)

12- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 3

 1. Yanılma – Hata
 2. Esaslı Yanılma ve Esaslı Yanılma Halleri
  • Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma
  • Sözleşmenin Konusunda Yanılma
  • Sözleşmenin Karşı Tarafında Yanılma
  • Karşı Tarafın Niteliğinde Yanılma
  • Miktarda Yanılma
 3. Esaslı Olmayan Yanılma ve Unsurları
 4. Aracın Yanılması (Culpa in Contrahendo – Sözleşme Öncesi Sorumluluğu)
 5. Aldatma – Hile:
  • Aldatmaya Üçüncü Kişinin Sebep Olması
  • Aldatmada Tazmina
 6. Korkutma, Unsurları ve Çeşitleri:
  • Hukuki Korkutma
  • Üçüncü Kişinin Korkutması
 7. İrade Sakatlığı Sebebiyle Sözleşmenin İptal Edilmesi
 8. Aşırı Yararlanma (Gabin)
  • Unsurları
  • Hukuki Sonuçları

13- TEMSİL

 1. Temsilin Özellikleri
 2. Temsil Çeşitleri
  • İradi Temsil
  • Kanuni Temsil
  • Doğrudan Temsil
  • Dolaylı Temsil
 3. Temsilin Şartları:
  • Temsil Yetkisinin Bulunması
  • Başkası Adına Hareket Etme
 4. Temsil Yetkisinin Kapsamı
 5. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
 6. Temsil Yetkisinin Kullanılması
 7. Temsil Yetkisinin Sona Erdirilmesi:
  • Azil
  • İstifa
  • Ölüm
  • Gaiplik
  • İflas
  • Ehliyetsizlik veya Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi
  • İşin Yapılması
  • Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi
  • Sürenin Sona Ermesi
 8. Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları
 9. Yetkisiz Temsil

14- SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI-TAMAMLANMASI-UYARLANMASI

 1. Yorum Teorileri
  • İrade Teorisi
  • Beyan Teorisi
  • Güven Teorisi
 2. Yorum Kuralları
 3. Sözleşmenin Tamamlanması
 4. Sözleşmenin Uyarlanması
 5. Sözleşmenin Uyarlanmasının İhtiyaç Olduğu Haller
 6. Genel İşlem Koşulları
  • Genel İşlem Koşullarının Özellikleri
  • Genel İşlem Koşullarının Denetimi (Yürürlük Denetimi, Yorum Denetimi, İçerik Denetimi)

15- HAKSIZ FİİL İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 1. Sorumluluk:
  • ile Sorumluluk
  • -den Sorumluluk
 2. Yaptırım
 3. Haksız Fiil ile Suç Kavramlarının Karşılaştırılması
 4. Haksız Fiil ile Borca Aykırılığın Karşılaştırılması

16- HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI

 1. Fiil:
  • Fiil Çeşitleri;
 2. Hukuka Aykırılık:
  • Hukuka Uygunluk Nedenleri (Meşru Müdafaa, Zorunluluk Hali, Kendiliğinden Hak Alma, Zarar Görenin Rızası, Üstün Nitelikte Yarar, Üstün Nitelikte Kamu Yararı, Kanundan Doğan Yetkinin Kullanılması)
 3. Kusur:
  • Kast
  • İhmal (Ağır İhmal, Hafif İhmal)
 4. Zarar:
  • Zarar Çeşitleri (Maddi – Manevi Zarar, Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kâr, Doğrudan – Dolaylı Zarar, Takip Eden Zarar, Menfi – Müspet Zarar)
 5. İlliyet Bağı:
  • İlliyet Bağı Teorileri (Şart Teorisi, Uygun İlliyet Bağı Teorisi)
  • Birden Fazla Sebebin Bulunduğu Durumlarda İlliyet (Ortak İlliyet, Yarışan İlliyet, Seçimlik İlliyet, Önüne Geçen İlliyet)
  • İlliyet Bağını Kesen Sebepler (Mücbir Sebep, Zarar Görenin Ağır Kusuru, Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru)

17- HAKSIZ FİİLDEKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 1. Maddi Tazminat:
  • Eşya Zararı (Eşya Zararının Hesaplanması) 
  • Kişiye İlişkin Zarar (Bedensel Zarar, Ölüm Sebebiyle Ortaya Çıkan Zarar)
  • Maddi Zararın Hesaplanması (Zarar Hesabının Dikkate Alınacağı An, Yararın Denkleştirilmesi)
  • Tazminatın Belirlenmesi
  • Tazminatta İndirim Sebepleri
 2. Manevi Tazminat:
  • Manevi Tazminatın Amacı Tartışması
  • Manevi Tazminatın Şartları
  • Manevi Tazminatın Hesaplanması

18- HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI – HAKSIZ FİİL YARGILAMASI

 1. Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları:
  • Sebeplerin Çokluğu
  • Müteselsil Sorumluluk (Çeşitleri, Sorumlu)
 2. Haksız Fiilde Yargılama:
  • Borçlar Hukuku – Ceza Hukuku İlişkisi
  • Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi
  • Geçici Ödemeye İlişkin Hüküm
  • Haksız Fiilde Zamanaşımı
  • Daimi Def’i Hakkı

19- KUSURSUZ SORUMLULUK

 1. Kusursuz Sorumlulukta İlkeler:
  • Hakkaniyet İlkesi
  • Özen ilkesi
  • Tehlike İlkesi
  • Munzam (Ek) Kusur
 2. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK/65) ve Şartları
 3. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK/66) ve Şartları,
 4. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK/116), Organizasyon Yükümlülüğü, Hüküm ve Sonuçları
 5. Hayvan Bulundurmanın Sorumluluğu (TBK/67-68)
 6. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK/69-70)
 7. Tehlike Sorumluluğu (TBK/71)

20- SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

 1. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılamayacak Haller
 2. Sebepsiz Zenginleşmenin Özellikleri
 3. Sebepsiz Zengileşme ile Diğer Kurum ve Davaların Karşılaştırılması
 4. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları
 5. Borçlanılmamış Edimin Yanlışlıkla İfası
 6. Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm ve Sonuçları
 7. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı

21- BORCUN İFASI – İFA MODALİTELERİ

 1. Tam İfa, Kısmi İfa, Aynen İfa ve İstisnaları:
  • İfa Yerine Edim
  • İfa Amacıyla Edim
 2. Seçimlik Borç ve Seçimlik Yetki
 3. İfa Yeri
 4. İfa Zamanı:
  • Derhal İfa Kuralı ve İstisnaları
  • Yorumlayıcı Hukuk Kurallar
  • Erken İfa
 5. İfanın Tarafları:
  • Alacaklı
  • Borçlu (Borçlunun Ölümü, Borçlunun İflası, İfanın Üçüncü Kişi Tarafından Yapılması, Rücû, Halefiyet);
 6. İfa Sırası:
  • Para Borçlarının İfası
  • Faiz
  • Alacaklının Temerrüdü
  • Ödemezlik Def’isi

22- BORCA AYKIRILIK

 1. Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları
 2. Borca Aykırılık Halinde Alacaklının Hakları:
  • Aynen İfa
  • Gecikme Tazminatı
  • Sözleşmeden Dönme Hakkı
 3. Borcun İfa Edilmemesi:
  • Borcun Hiç İfa Edilmemesi
  • Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa, Yan Yükümlülüklerin İhlali)
 4. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk
 5. İfa Yardımcısının Eylemlerinden Sorumluluk
 6. Borçlunun Temerrüdü:
  • İhtar
  • İhtarın Yerini Tutan Durumlar
  • Temerrüdün Sonuçları
 7. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt

23- BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ

 1. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme:
  • Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
  • Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
 2. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
 3. Üçüncü Kişinin Edimini Üstlenme

24- ALACAKLI VE BORÇLU ARASINDA TESELSÜL

 1. Alacaklılar Arasında Teselsül:
  • Kısmi Alacak
  • Müteselsil Alacak
 2. Borçlular Arasında Teselsül:
  • Kısmi Borç
  • Müteselsil Borç (Dış İlişki, İç İlişki)

25- BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR – BORÇLARIN SONA ERMESİ

 1. Koşul:
  • Özellikleri
  • Farkları
  • Türleri (Olumlu – Olumsuz, İradi – Tesadüfi – Karma, Geciktirici – Bozucu)
 2. Bağlanma Parası – Cayma Parası
 3. Ceza Koşulu:
  • Çeşitleri
  • Hüküm ve Sonuçları
 4. Üçüncü Kişinin Borç İlişkisine Dahil Olması:
  • Alacağın Devri (Temliki)
  • Borcun Üstlenilmesi (Nakli)
  • Borca Katılma
  • Sözleşmeye Katılma
  • Sözleşmenin Devri
 5. Borçların Sona Ermesi:
  • İkale (Bozma) Sözleşmesi
  • Fesih
  • Dönme
  • İptal
  • Geri Alma
  • İfa
  • İbra (Borçtan Kurtarma)
  • Yenileme
  • Birleşme
  • Takas
  • İmkansızlık
 6. Zamanaşımı:
  • Zamanaşımının Durması
  • Zamanaşımının Kesilmesi

01- BORÇLAR HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Borcun Kaynakları:
  • Sözleşme
  • Haksız Fiil
  • Sebepsiz Zenginleşme
 2. Borç ve  Borç İlişkisi
 3. Borç ile Borç İlişkisi Arasındaki Faklar
 4. Borç İlişkisinin Nitelikleri​

03- BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI – SORUMLULUKLARI

 1. Unsurlar
  • Borçlu
  • Alacaklı
  • Edim
 2. Sorumluluklar
  • Şahıs ile Sorumluluk
  • Mal Varlığıyla Sorumluluk

05- EDİM ÇEŞİTLERİ – EKSİK BORÇ

 1. Edim Çeşitleri
  • Verme, Yapma, Yapmama
  • Cins Edimi, Parça Edimi (Misli Eşya, Gayrimisli Eşya)
  • Şahsi Edim, Maddi Edim
  • Ani Edimler, Devri Edimler, Sürekli Edimler
  • Bölünebilir Edim, Bölünemez Edim
 2. Eksik Borçlar
  • Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar
  • Evlenme Tellallığından Doğan Borçlar
  • Ahlaki Ödevin Yerine Getirilmesinden Doğan Borçlar
  • Zamanaşımına Uğrayan Borçlar
  • Organ ve Doku Naklinden Doğan Borçlar

07- HUKUKİ İŞLEM TÜRLERİ

 1. Taraf Sayıları Bakımından Hukuki İşlemler
  • Tek Taraflı (İlan Yoluyla Ödül Vaadi)
  • İki veya Çok Taraflı
 2. Mal Varlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler
  • Borçlandırıcı İşlem
  • Tasarruf İşlemi
  • Kazandırıcı İşlem
 3. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından Hukuki İşlemler
  • Sağlar Arası Hukuki İşlemler
  • Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler
 4. Sebebe Bağlı Olup Olmaması Açısından Hukuki İşlemler
  • Sebebe Bağlı (İlli)
  • Sebepten Soyut (Mücerret)

10- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 1

 1. Hukuka Aykırılık:
  • Sözleşmenin Kendisindeki Hukuka Aykırılık
  • Sözleşmenin Konusundaki Hukuka Aykırılık
  • Sözleşmenin Amacındaki Hukuka Aykırılık
 2. Ahlaka Aykırılık
 3. İmkansızlık
  • Başlangıçtaki – Objektif – İmkansızlık (Maddi İmkansızlık, Hukuki İmkansızlık)
  • Sonraki – Subjektif – İmkansızlık (Borçlunun Kusuruyla İmkansızlığın Gerçekleşmesi, Borçlunun Kusuru Dışında İmkansızlığın Gerçekleşmesi)
 4. Ehliyetsizlik
 5. Beyan ile İrade Arasındaki Bozukluğun Bilerek ve İstenerek Oluşturulması
  • Tek Tarafın İsteğiyle (Latife Beyanı, Zihni Kayıt)
  • İki Tarafın İsteğiyle – Muvazaa (Muvazaanın Çeşitleri – Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa -, Muvazaanın İspatı, Muvazaanın Yaptırımı)

12- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 3

 1. Yanılma – Hata
 2. Esaslı Yanılma ve Esaslı Yanılma Halleri
  • Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma
  • Sözleşmenin Konusunda Yanılma
  • Sözleşmenin Karşı Tarafında Yanılma
  • Karşı Tarafın Niteliğinde Yanılma
  • Miktarda Yanılma
 3. Esaslı Olmayan Yanılma ve Unsurları
 4. Aracın Yanılması (Culpa in Contrahendo – Sözleşme Öncesi Sorumluluğu)
 5. Aldatma – Hile:
  • Aldatmaya Üçüncü Kişinin Sebep Olması
  • Aldatmada Tazmina
 6. Korkutma, Unsurları ve Çeşitleri:
  • Hukuki Korkutma
  • Üçüncü Kişinin Korkutması
 7. İrade Sakatlığı Sebebiyle Sözleşmenin İptal Edilmesi
 8. Aşırı Yararlanma (Gabin)
  • Unsurları
  • Hukuki Sonuçları

14- SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI-TAMAMLANMASI-UYARLANMASI

 1. Yorum Teorileri
  • İrade Teorisi
  • Beyan Teorisi
  • Güven Teorisi
 2. Yorum Kuralları
 3. Sözleşmenin Tamamlanması
 4. Sözleşmenin Uyarlanması
 5. Sözleşmenin Uyarlanmasının İhtiyaç Olduğu Haller
 6. Genel İşlem Koşulları
  • Genel İşlem Koşullarının Özellikleri
  • Genel İşlem Koşullarının Denetimi (Yürürlük Denetimi, Yorum Denetimi, İçerik Denetimi)

16- HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI

 1. Fiil:
  • Fiil Çeşitleri;
 2. Hukuka Aykırılık:
  • Hukuka Uygunluk Nedenleri (Meşru Müdafaa, Zorunluluk Hali, Kendiliğinden Hak Alma, Zarar Görenin Rızası, Üstün Nitelikte Yarar, Üstün Nitelikte Kamu Yararı, Kanundan Doğan Yetkinin Kullanılması)
 3. Kusur:
  • Kast
  • İhmal (Ağır İhmal, Hafif İhmal)
 4. Zarar:
  • Zarar Çeşitleri (Maddi – Manevi Zarar, Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kâr, Doğrudan – Dolaylı Zarar, Takip Eden Zarar, Menfi – Müspet Zarar)
 5. İlliyet Bağı:
  • İlliyet Bağı Teorileri (Şart Teorisi, Uygun İlliyet Bağı Teorisi)
  • Birden Fazla Sebebin Bulunduğu Durumlarda İlliyet (Ortak İlliyet, Yarışan İlliyet, Seçimlik İlliyet, Önüne Geçen İlliyet)
  • İlliyet Bağını Kesen Sebepler (Mücbir Sebep, Zarar Görenin Ağır Kusuru, Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru)

19- KUSURSUZ SORUMLULUK

 1. Kusursuz Sorumlulukta İlkeler:
  • Hakkaniyet İlkesi
  • Özen ilkesi
  • Tehlike İlkesi
  • Munzam (Ek) Kusur
 2. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK/65) ve Şartları
 3. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK/66) ve Şartları,
 4. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK/116), Organizasyon Yükümlülüğü, Hüküm ve Sonuçları
 5. Hayvan Bulundurmanın Sorumluluğu (TBK/67-68)
 6. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK/69-70)
 7. Tehlike Sorumluluğu (TBK/71)

22- BORCA AYKIRILIK

 1. Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları
 2. Borca Aykırılık Halinde Alacaklının Hakları:
  • Aynen İfa
  • Gecikme Tazminatı
  • Sözleşmeden Dönme Hakkı
 3. Borcun İfa Edilmemesi:
  • Borcun Hiç İfa Edilmemesi
  • Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa, Yan Yükümlülüklerin İhlali)
 4. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk
 5. İfa Yardımcısının Eylemlerinden Sorumluluk
 6. Borçlunun Temerrüdü:
  • İhtar
  • İhtarın Yerini Tutan Durumlar
  • Temerrüdün Sonuçları
 7. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt

23- BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ

 1. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme:
  • Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
  • Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
 2. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
 3. Üçüncü Kişinin Edimini Üstlenme

25- BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR – BORÇLARIN SONA ERMESİ

 1. Koşul:
  • Özellikleri
  • Farkları
  • Türleri (Olumlu – Olumsuz, İradi – Tesadüfi – Karma, Geciktirici – Bozucu)
 2. Bağlanma Parası – Cayma Parası
 3. Ceza Koşulu:
  • Çeşitleri
  • Hüküm ve Sonuçları
 4. Üçüncü Kişinin Borç İlişkisine Dahil Olması:
  • Alacağın Devri (Temliki)
  • Borcun Üstlenilmesi (Nakli)
  • Borca Katılma
  • Sözleşmeye Katılma
  • Sözleşmenin Devri
 5. Borçların Sona Ermesi:
  • İkale (Bozma) Sözleşmesi
  • Fesih
  • Dönme
  • İptal
  • Geri Alma
  • İfa
  • İbra (Borçtan Kurtarma)
  • Yenileme
  • Birleşme
  • Takas
  • İmkansızlık
 6. Zamanaşımı:
  • Zamanaşımının Durması
  • Zamanaşımının Kesilmesi

02- NİSBİLİK İLKESİ

 1. Nisbilik İlkesinin Sonuçları
 2. Nisbilik İlkesinin İstisnaları
  • Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
  • Borçların Üçüncü Kişi Tarafından İfa Edilmesi
  • Halefiyet
  • Nisbi Hakların Tapu Siciline Şerh Ettirilmesi

04- BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR – YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Asli Haklar:
  • Alacak Hakkı
  • Talep Hakkı
 2. Fer’i Haklar:
  • Alacağı Güçlendiren Fer’i Haklar
  • Teminat Sağlayan Fer’i Haklar
 3. Tali Haklar:
  • Yenilik Doğuran İnşai Haklar
  • Def’i Hakları
 4. Yükümlülükler
  • Edim Yükümlülüğü
  • Yan Yükümlülükler
  • Külfet
  • Karma Yükümlülükler

06- HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR

 1. Hukuki Olay
 2. Hukuki Fiil:
  • Hukuka Aykırı Fiil
  • Hukuka Uygun Fiil
 3. İrade Açıklamaları:
  • Hukuki İşlem
  • Hukuki İşlem Benzeri Fiiller
  • Maddi Fiil Şeklinde İrade Açıklaması

08- SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

 1. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları:
  • Yokluk
  • Kesin Hükümsüzlü – Butlan (Kısmi Kesin Hükümsüzlük, Değiştirilmiş Kısmi Kesin Hükümsüzlük)
  • İptal Edilebilirlik
  • Eksiklik-Noksanlık
 2. Sözleşme Yapma Mecburiyeti:
  • Hukuki Tekelin Bulunduğu Durumlar
  • Hukuki İşlemden Doğan Sözleşme Yapma Mecburiyeti

09- SÖZLEŞMENİN KURULMASI

 1. Sözleşmenin Temel Unsurları
  • Taraflar
  • Karşılıklı İrade Açıklaması
  • İrade Açıklamalarının Birbirine Uygun Olması (Açık Uyuşmazlık, Gizli Uyuşmazlık)
 2. Sözleşmenin Kurulabilmesi
  • Esaslı Noktalar (Objektif Esaslı Noktalar, Subjektif Esaslı Noktalar)
  • 2. Derecedeki Noktalar
  • Kanuni Şekil
 3. Sözleşmenin Kurulma Anı
  • Hazırlar Arasında Sözleşme
  • Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme
  • Örtülü Kabulle Kurulan Sözleşme
 4. Öneri, Öneriye Davet, Önerinin Bağlayıcılığı
 5. Kabul, Örtülü Kabul
 6. Önerinin ve Kabulün Geri Alınması

11- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 2

 1. Şekil ve Şekle Aykırılık
 2. Sözleşmenin Tahvili (Dönüştürülmesi)
 3. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonucu
 4. Şekil Türleri:
  • Amaçlarına Göre (Geçerlilik Şekli, İspat Şekli)
  • Kaynaklarına Göre (Kanuni Şekil-Sözlü Şekil, Yazılı Şekil, Resmi Şekil, İradi Şekil)

13- TEMSİL

 1. Temsilin Özellikleri
 2. Temsil Çeşitleri
  • İradi Temsil
  • Kanuni Temsil
  • Doğrudan Temsil
  • Dolaylı Temsil
 3. Temsilin Şartları:
  • Temsil Yetkisinin Bulunması
  • Başkası Adına Hareket Etme
 4. Temsil Yetkisinin Kapsamı
 5. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
 6. Temsil Yetkisinin Kullanılması
 7. Temsil Yetkisinin Sona Erdirilmesi:
  • Azil
  • İstifa
  • Ölüm
  • Gaiplik
  • İflas
  • Ehliyetsizlik veya Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi
  • İşin Yapılması
  • Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi
  • Sürenin Sona Ermesi
 8. Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları
 9. Yetkisiz Temsil

15- HAKSIZ FİİL İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 1. Sorumluluk:
  • ile Sorumluluk
  • -den Sorumluluk
 2. Yaptırım
 3. Haksız Fiil ile Suç Kavramlarının Karşılaştırılması
 4. Haksız Fiil ile Borca Aykırılığın Karşılaştırılması

17- HAKSIZ FİİLDEKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 1. Maddi Tazminat:
  • Eşya Zararı (Eşya Zararının Hesaplanması) 
  • Kişiye İlişkin Zarar (Bedensel Zarar, Ölüm Sebebiyle Ortaya Çıkan Zarar)
  • Maddi Zararın Hesaplanması (Zarar Hesabının Dikkate Alınacağı An, Yararın Denkleştirilmesi)
  • Tazminatın Belirlenmesi
  • Tazminatta İndirim Sebepleri
 2. Manevi Tazminat:
  • Manevi Tazminatın Amacı Tartışması
  • Manevi Tazminatın Şartları
  • Manevi Tazminatın Hesaplanması

18- HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI – HAKSIZ FİİL YARGILAMASI

 1. Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları:
  • Sebeplerin Çokluğu
  • Müteselsil Sorumluluk (Çeşitleri, Sorumlu)
 2. Haksız Fiilde Yargılama:
  • Borçlar Hukuku – Ceza Hukuku İlişkisi
  • Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi
  • Geçici Ödemeye İlişkin Hüküm
  • Haksız Fiilde Zamanaşımı
  • Daimi Def’i Hakkı

20- SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

 1. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılamayacak Haller
 2. Sebepsiz Zenginleşmenin Özellikleri
 3. Sebepsiz Zengileşme ile Diğer Kurum ve Davaların Karşılaştırılması
 4. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları
 5. Borçlanılmamış Edimin Yanlışlıkla İfası
 6. Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm ve Sonuçları
 7. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı

21- BORCUN İFASI – İFA MODALİTELERİ

 1. Tam İfa, Kısmi İfa, Aynen İfa ve İstisnaları:
  • İfa Yerine Edim
  • İfa Amacıyla Edim
 2. Seçimlik Borç ve Seçimlik Yetki
 3. İfa Yeri
 4. İfa Zamanı:
  • Derhal İfa Kuralı ve İstisnaları
  • Yorumlayıcı Hukuk Kurallar
  • Erken İfa
 5. İfanın Tarafları:
  • Alacaklı
  • Borçlu (Borçlunun Ölümü, Borçlunun İflası, İfanın Üçüncü Kişi Tarafından Yapılması, Rücû, Halefiyet);
 6. İfa Sırası:
  • Para Borçlarının İfası
  • Faiz
  • Alacaklının Temerrüdü
  • Ödemezlik Def’isi

24- ALACAKLI VE BORÇLU ARASINDA TESELSÜL

 1. Alacaklılar Arasında Teselsül:
  • Kısmi Alacak
  • Müteselsil Alacak
 2. Borçlular Arasında Teselsül:
  • Kısmi Borç
  • Müteselsil Borç (Dış İlişki, İç İlişki)
25 Yorumlar
 1. Esra

  Haksiz fiilden doğan borclarin şeması da olsa cok iyi olur:)

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Sonraki haritalar inşallah şubat mart aylarında yüklenecek. 🙂

   Yanıtla
 2. Ezgi

  Borçların ifası

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Borçların ifası konulu harita yüklenmiştir.

   Yanıtla
 3. Elif

  Notlarınız çok güzel. Nisanda ikinci dönem vizeleri başlıyor, yeni konuları ne zaman yükleyebilirsiniz acaba ?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Teşekkür ederim. Haritaları hazırlama konusunda çalışmalarıma devam ediyorum, mümkün olan en kısa zamanda haritaları yükleyeceğim. Belirli bir tarih vermem maalesef mümkün değil.

   Yanıtla
 4. bilgehan

  burak kardeş borçlar geneli tamamlasan çok müthiş olacak sınavlar geldi vallahi ellerine sağlık:)

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Bilgehan elimden geleni yapıyorum, umarım zamanında yüklenmiş olur.

   Yanıtla
 5. Mahmut

  Sadece senin haritalarınla giriyorum sınavlara şimdiye kadar iyi gitti ama galiba finallere kadar yüklenmeyecek. Beş altı gün kaldı çünkü. Emeğine sağlık

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Şimdiye kadar buradaki notları kullanırken bir teşekkürü çok gördüğünüzdendir belki. Başarılar

   Yanıtla
 6. Alper

  Koca koca kitapları nasıl sığdırdın böyle haritalara şaşılır doğrusu. Çok yararlı olmuş, emeğine sağlık.

  Yanıtla
 7. Tülay

  Müthiş bir kaynak oldu. Çookk teşekkür ederim emeğinize sağlık

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğiniz için çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

   Yanıtla
 8. kevser

  hazırladıgınız borçlar hukuku genel hükümleri güncel mi

  Yanıtla
 9. Hızır

  Eline emeğine yüreğine sağlık . Muhteşem bir ilk kaynak

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Teşekkürler Hızır, zor zamanda yetişirsin umarım.

   Yanıtla
 10. Kaan Pelçok

  Selamlar, öncelikle emeğinize sağlık; gerçektten çok güzel bir çalışma.

  Borçlar özel için bir çalışmanız olacak mı acaba?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğiniz için teşekkürler. Maalesef, zamanında hazırlanmış bütün haritaları platforma yükledik.

   Yanıtla
 11. semanur yörenç

  muhteşem

  Yanıtla
 12. sare

  Haritalar için çok teşekkür ederim

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğiniz için teşekkür ederim, başarılar.

   Yanıtla
 13. şeyma

  emeğinize sağlık..

  Yanıtla
 14. Saadet

  Emeğine sağlık gerçekten çok özverili bir çalışma olmuş 🙂

  Yanıtla
 15. Emre

  Ceza hukuku genel hükümlerin haritaları güncel doktrine göre mi yoksa yayın tarihindeki mevzuat ve doktrine göre mi?

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir