İdare Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır.

01 – İDARE KAVRAMI

 1. İdare
 2. İdari Fonksiyon ve Özellikleri
 3. Organik İdare – Fonksiyonel İdare
  • İdare Organı
  • İdari Fonksiyon

02 – İDARE HUKUKU

 1. İdare Hukuku Sistemleri
  • Anglo-Sakson Sistemi
  • Kara Avrupası Sistemi
 2. Geniş Anlamda İdare Hukuku
 3. Dar Anlamda İdare Hukuku
 4. İdare Hukukunun Doğumu ve Gelişimi
  • Fransa’da
  • Almanya’da
  • Türkiye’de
 5. İdare Hukukunun Özellikleri

03- İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ

 1. İdari Vesayet
  • İdari Vesayetin Özellikleri
  • Hiyerarşi ve İdari Vesayet Karşılaştırması
  • İdari Vesayet ve Medeni Vesayet Karşılaştırması
  • İdari Vesayet Yetkisinin Kapsamı
  • Hukukilik ve Yerindelik Açısından Vesayet Denetimi
  • Vesayet Makamının İşlemlerinin Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi (İptal kararı, Onama kararı, Onamama kararı, Erteleme kararı, Düzeltme kararı)
 2. Hiyerarşi
  • Hiyerarşik Amir
  • Hiyerarşik Gücün Kapsamı
  • Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri
  • Hiyerarşi Yetkisine Tabi Olmayanlar​

04- İDARİ TEŞKİLATA HAKİM OLAN DİĞER İLKELER

 1. Merkezden Yönetim İlkesi:
  • Merkezden Yönetimin Özellikleri
  • Merkezden Yönetimin Yararları-Zararları
  • Yetki Genişliği İlkesi
 2. Yerinden Yönetim İlkesi:
  • Yerinden Yönetimin Varlık Şartları
  • Yerinden Yönetimin Çeşitleri (Yer Yönünden, Hizmet Yönünden)
  • Yerinden Yönetimin Yarar ve Zararları​

05- KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ

 1. Gerçek Kişiler
 2. Tüzel Kişiler:
  • Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Kişi Toplulukları, Mal Toplulukları)
  • Kamu Hukuku Tüzel Kişileri (Kamu İdareleri, Kamu Kurumları)
 3. Kamu Tüzel Kişiliği Konusunda Uyarılar
 4. Kamu Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi (Anayasayla Belirleme, Kanunla Belirleme)
 5. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları

06- KAMU TÜZEL KİŞİLERİ

 1. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri
  • Kamu İdareleri ile Kamu Kurumlarının Farkları
 2. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan ve Olmayan Kuruluşlar
  • Merkezi İdare
  • Mahalli İdareler
  • Kamu Kurumları
 3. Kamu Tüzel Kişileri
  • Devlet
  • Diğer Kamu Tüzel Kişileri
 4. Kamu Tüzel Kişileri Arasındaki Karşılıklı Durumlar

07- BAŞKENT TEŞKİLATI 1: Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar

 1. Merkezi İdare (Devlet İdaresi)
 2. Danıştay:
  • İdari Görevleri
  • Görevleri Yaparken Verdiği Kararlar
  • İdari Görevlerini Yürüten Organları
 3. Milli Güvenlik Kurulu
 4. Sayıştay:
  • İnceleme ve Denetleme Görevi (Denetime Tabi Kurumlar, Denetime Tabi İşler, Denetimin Mahiyeti, Denetimin Çeşitleri)
  • Kesin Hükme Bağlama Görevi
 5. Ekonomik ve Sosyal Konsey
 6. Yüksek Planlama Kurulu
 7. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu

08- BAŞKENT TEŞKİLATI 2

 1. Bakanlar ve Bakanlıklar:
  • Bakanlık Teşkilatı
  • Bakan Yardımcılığı
  • Bakanların Birbirleri Karşısındaki Durumu
  • Bakanlıkların İdari Nitelikteki Görev ve Yetkileri
 2. Başbakan ve Başbakanlık:
  • Başbakanın İdari Nitelikteki Görev ve Yetkileri
  • Başbakan Yardımcıları
  • Başbakan ile Bakanlar Arasındaki İlişki
  • Başbakanlık Teşkilatı (Merkez Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar)
 3. Bakanlar Kurulu:
  • İdari Nitelikte Görev ve Yetkileri
  • Çalışma ve Karar Alma Usulleri

09- BAŞKENT TEŞKİLATI 3: Cumhurbaşkanı

 1. İdari Nitelikte Olmayan Görev ve Yetkileri
 2. İdari Nitelikte Olan Görev ve Yetkileri
 3. Cumhurbaşkanının Kararnameleri İmzalamak Görev ve Yetkisi:
  • Kanun Hükmünde Kararnameler
  • Bakanlar Kurulu Kararnameleri
  • Ortak/Müşterek/Üçlü Kararname
 4. Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir Mi?
 5. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yapacağı İşlemler Sorunu
 6. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği
 7. Devlet Denetleme Kurulu:
  • Görevleri
  • Çalışma Usulü
  • Kurul Raporlarının Hukuki Niteliği

10- TAŞRA TEŞKİLATI

 1. İl İdaresi:
  • Vali (Atanması ve Kişisel Statüsü, Görev ve Yetkileri)
  • İl İdare Şube Başkanlıkları
  • İl İdare Kurulu (İstişari Görevleri, İdari Görevleri)
 2. İlçe İdaresi:
  • Kaymakam (Atanması ve Kişisel Statüsü, Görev ve Yetkileri, Vali ile Kaymakamın Karşılaştırması)
  • İlçe İdare Şube Başkanlıkları
  • İlçe İdare Kurulu
 3. Bucak İdaresi:
  • Bucak Müdürü
  • Bucak Meclisi
  • Bucak Komisyonu;
 4. Bölge İdareleri:
  • Bölge Valiliği
  • OHAL Bölge Valiliği
  • Diğer Bölgesel Kuruluşlar
  • Bakanlıkların Bölge Teşkilatları
  • Bağlı Kuruluşların Bölge Teşkilatları

11- YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI: MAHALLİ İDARELER

 1. AY/72’ye Göre İlkeler
 2. İl Özel İdaresi:
  • Görev ve Yetkileri
  • Organları (İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Vali)
 3. Köy İdaresi:
  • Görev ve Yetkileri
  • Kaldırılması
 4. Mahalle
 5. Belediye:
  • Organları (Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı)
 6. Büyükşehir Belediyesi:
  • Organları
  • Görev-Yetki ve Sorumlulukları
 7. Büyükşehir İlçe Belediyesi:
  • Organları
  • Görev ve Yetkileri

12- HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

 1. Kavram ve Varlık Nedeni
 2. Kurulması ve Kaldırılması
 3. Kamu Kurumlarının Kamuya Yararlı Kurumlardan Ayrılması:
  • Kanun Koyucunun İradesi
  • Göstergeler Demeti
  • Kamu Hizmeti Kriterinin Belirleyici Olmayışı
 4. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri

13- KAMU KURUMLARI ÇEŞİTLERİ 1: Milli Kamu Kurumları

 1. İdari Kamu Kurumları
 2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri-KİTler:
  • İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)
  • Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)
  • Müesseseler
  • Bağlı Ortaklıklar
  • Kamu İştirakleri
 3. Sosyal Kamu Kurumları
 4. Bağımsız İdari Otoriteler (BTK, RTÜK, SPK, BDDK, EPDK, TAPDK)
 5. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları

14- KAMU KURUMLARI ÇEŞİTLERİ 2

 1. Mahalli Kamu Kurumları
 2. Bölgesel Kamu Kurumları
 3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  • Ortak Özellikleri
  • Görev ve Yetkileri

15- İDARİ İŞLEMLER

 1. İdari İşlemin Tanımı ve Kapsamı
 2. İdari İşlemin Yasama ve Yargı İşlemlerinden Ayrılması
 3. İdari İşlemlerin Türleri:
  • Tek Yanlı İdari İşlemler (Bireysel İdari İşlemler, Düzenleyici İdari İşlemler)
  • İki Yanlı İdari İşlemler
 4. İdari İşlemlerin Özellikleri:
  • İcrailik
  • Re’sen İcra Edilebilirlik
  • Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma

16- İDARİ KARARLARIN ÇEŞİTLERİ

 1. Maddi Açıdan Tasnif:
  • Şart İşlemler
  • Sübjektif İşlemler
 2. İçeriklerine Göre Tasnif:
  • Emredici İşlemler
  • İnşai İşlemler
  • Tespit Edici İşlemler
 3. Muhatapları Üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif:
  • Yararlandırıcı İşlemler
  • Yükümlendirici İşlemler
 4. Açıklanan İradenin Sayısı ve Usulüne Göre Tasnif:
  • Basit İşlemler
  • Kolektif İşlemler
  • Karma İşlemler
 5. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif
  • Sarih Kararlar
  • Zımni Kararlar
 6. İsteğe Bağlı Olup Olmadığına Göre Tasnif:
  • İsteğe Bağlı Olan İşlemler
  • İsteğe Bağlı Olmayan İşlemler
 7. İcrai Olup Olmamalarına Göre Tasnif:
  • İcrai İşlemler
  • İcrai Olmayan İşlemler (Hazırlık İşlemleri, Teyit Edici İşlemler, İç Düzen İşlemleri, Enformel İşlemler)

17- YETKİ UNSURU

 1. Yetki Kuralları (Yetki Unsurunun Ortak Özellikleri)
 2. Yetki Kurallarının İstisnaları (Yetkisizliği Gideren Haller):
  • Fiili Memur Teorisi
  • Yetkilerin Paralelliği İlkesi
  • Yetki Devri – İmza Devri
  • Vekalet
  • Cari İşlerin Yürütülmesi
 3. Yetki Çeşitleri:
  • Kişi Bakımından Yetki
  • Konu Bakımından Yetki
  • Yer Bakımından Yetki
  • Zaman Bakımından Yetki
 4. Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri:
  • Fonksiyon Gaspı
  • Yetki Gaspı
  • Yetki Tecavüzü
  • Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü

18- ŞEKİL, SEBEP, AMAÇ UNSURU

 1. Sebep Unsuru:
  • Sebep Unsurunun Kanunda Düzenlenme Biçimleri (Sebebin Açıkça Belirlenmesi, Sebebin Belirsiz Kavramlarla Belirtilmesi, Sebebin Hiç Belirtilmemesi)
  • Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri
 2. Şekil Unsuru:
  • Şekil Serbestisinin Yokluğu
  • Yazılılık Kuralının Kapsamı
 3. Amaç Unsuru
 4. Yetki Saptırması:
  • Yetki Saptırması Halleri (Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Yapılmış İşlemler, Özel Maksadı Aşan İşlemler, Mali Çıkar Amacıyla Yetki Saptırması)
  • Yetki Saptırmasının Sınırları (Gölgelenmiş Bağlı Yetki Hali, Maksatların Çokluğu Hali)
  • Yetki Saptırmasının Özel Bir Türü Olarak Usul Saptırması

19- USUL UNSURU

 1. Usul Kurallarının Yararları ve Zararları
 2. İdari İşlemlerin Usulü:
  • Teklif Usulü
  • Danışma Usulü (İhtiyari Danışma, Zorunlu Danışma, Uygun Görüş Danışması)
  • Çelişme Usulü
 3. İdari İşlemlerin Usulünde İlkeler:
  • Her Bir Durumun Özel Olarak İncelenmesi İlkesi
  • Usulde Paralellik İlkesi (ve Uygulanmadığı Haller)
 4. Usul Kurallarına Aykırılığın Müeyyidesi (Usul Sakatlığı):
  • Asli Usul Sakatlıkları
  • Tali Usul Sakatlıkları

20- KONU UNSURU

 1. Konu Unsurunda Sakatlık Halleri:
  • Konunun İmkansız Olması
  • Konunun Kanuna Aykırı Olması
  • Sebep ile Konu Arasındaki Kanunun Öngördüğü İlliyet Bağının Yokluğu
  • Sebep ile Konu Arasında Ölçüsüzlük Bulunması
 2. Bağlı Yetki
 3. Takdir Yetkisi:
  • Takdir Yetkisinin Varlık Nedeni Olarak Yerindelik Meselesi
  • Takdir Yetkisinin Kullanılabileceği İdari İşlemin Unsurları
  • Bağlı Yetki – Takdir Yetkisi – Değerlendirme Marjı Karşılaştırması
  • İdarenin Takdir Yetkisine Sahip Olduğunun Anlaşılması
  • Takdir Yetkisinin Niteliği
  • Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi

21- İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRILIĞININ MÜEYYİDELERİ

 1. Hukuka Aykırılığın Müeyyidesi:
  • İptal
  • Yokluk: Maddi Yokluk (Hayali İşlemler, Yetki Gaspıyla Yapılmış İşlemler)
 2. Yok Hükmünde Sayma:
  • Yok Hükmünde Sayılan İşlemler
  • Yok Hükmünde Saymanın Sonuçları
 3. Yok Hükmünde Sayma ile İptalin Karşılaştırması

22- İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 1. Yürürlüğe Girme
 2. Yayın
 3. Yürürlüğe Giriş Tarihi
 4. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmes
  • İmza
  • Tebliğ
 5. İdari İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının ve Duyurulmamasının Sonuçları
 6. İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi, Kapsamı ve Müeyyidesi

23- İDARİ İŞLEMLERİN İCRASI

 1. İdari Kararların İcrası:
  • Muhatapları Tarafından
  • Adli Makamlar Tarafından
  • İdare Tarafından (Cebir Kullanmaksızın Re’sen İcra, Cebir Kullanarak Re’sen İcra)
 2. Müeyyideleri:
  • Cezai Müeyyideleri
  • İdari Müeyyideler
  • İdari Müeyyide ile Cezai Müeyyidenin Karşılaştırması

24- İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ

 1. İdarenin Dışındaki Sebepler ile Sona Erme
  • İptal
  • Sürenin Dolması
  • İnfisahi Şartların Gerçekleşmesi
  • Maddi Sebepler
 2. İdarenin İradesine Bağlı Sebepler ile Sona Erme
  • İlga
  • Geri Alma

25- İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ

 1. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kaynağı
 2. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Niteliği:
  • İntra Legem Nitelik
  • Secundum Legem Nitelik
 3. Hiyerarşi:
  • Düzenleyici İdari İşlemler Arasında Hiyerarşi Sorunu
  • Düzenleyici İşlemler ile Bireysel İşlemler Arasındaki Hiyerarşi
 4. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri (Adsız Düzenleyici İşlemler)

26- DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER

 1. Tüzükler (Yetki, Sebep, Konu, Usul, Şekil, Yargısal Denetim)
 2. Yönetmelikler (Yetki, Sebep, Konu, Usul, Şekil, Yargısal Denetim)
 3. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri (Yetki, Konu, Şekil, Usul, Yargısal Denetim)
 4. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri (Yetki, Sebep, Şekil, Usul, Konu, Süre, Yer, Yargısal Denetim)

27- İDARİ SÖZLEŞMELER

 1. Sözleşme Kavramı
 2. Sözleşme ve Tek-Yanlı İşlem Ayrımı
 3. İdari Sözleşmelerin Kriterleri:
  • Teşri Kriter (Kanunla Nitelendirme)
  • İçtihadi Kriterler
  • Hukuk Sözleşmeleri Kabul Edilenler
 4. İdari Sözleşmelerin Biçimi:
  • Anlaşma
  • Şartnameler
 5. İdari Sözleşmelerin Türleri:
  • Klasik Türler (İmtiyaz Sözleşmeleri, İltizam Sözleşmeleri, İstikraz Sözleşmeleri, Yeraltı ve Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler, Orman Hizmet Sözleşmeleri, İdari Hizmet Sözleşmeleri)
  • Yeni Türler (Görevlendirme Sözleşmesi, Kamu-Özel Ortaklığı Sözleşmesi)
  • İsimsiz Sözleşmeler

28- İDARİ SÖZLEŞMELERİN AKDEDİLMESİ

 1. Kamu İhalesi Kavramı
 2. Kamu İhalesini Düzenleyen Kanunlar:
  • Genel İhale Usulü Kanunu (Yoktur)
  • Özel İhale Usulleri (2886-Devlet İhale Kanunu, 4734-Kamu İhale Kanunu)
  • En Özel İhale Usulleri
 3. Kamu İhalelerine Hakim Olan İlkeler:
  • Saydamlık (Aleniyet) İlkesi
  • Rekabet İlkesi
  • Yeterlilik İlkesi
  • Eşit Muamele İlkesi
  • Güvenilirlik İlkesi
  • Gizlilik İlkesi
  • Kamuoyu Denetimi İlkesi
 4. İhale Usulleri:
  • 2886 Sayılı Kanunun Öngördüğü Haller (Kapalı Teklif Usulü, Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü, Açık Teklif Usulü, Pazarlık Usulü, Yarışma Usulü)
  • 4734 Sayılı Kanunun Öngördüğü Usuller (Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü, Doğrudan Temin Usulü, Tasarım Yarışmaları)
 5. Kamu İhale Sözleşmeleri:
  • İçeriklerinin Düzenlenmesi
  • Türleri
  • Hukuki Niteliği
 6. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü:
  • İdari Çözüm
  • Yargısal Çözüm

29- İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI

 1. Sözleşmecinin Borçları
 2. Sözleşmecinin Hakları
  • Ücret Hakkı
  • Tazminat Hakkı
 3. İdarenin Borçları
 4. İdarenin Hakları:
  • Denetim ve Yönlendirme Yetkisi
  • Müeyyide Uygulama Yetkisi
  • Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi
  • Fesih Yetkisi
 5. Yeni Olayların Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi:
  • Mücbir Sebep
  • Fedüprens (Fait du Prince) Teorisi
  • Öngörülemezlik Teorisi
  • Öngörülmemiş Güçlükler Teorisi

30- İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

 1. İdari Sözleşmelerin Normal (Eceliyle) Sona Ermesi:
  • Sürenin Dolması
  • Tahhüdün Yerine Getirilmesi
 2. İdari Sözleşmelerin Zamanından (Vadeden) Önce Sona Ermesi:
  • Tarafların Anlaşması ile (Dostane Fesih)
  • İdare Tarafından (Sözleşmecinin Kusuru Nedeniyle Fesih, Hizmet Yararına Fesih)
  • Mahkeme Kararı ile (İdarenin Talebiyle, Sözleşmecinin Talebiyle, Mücbir Sebep Halinde Taraflardan Birinin Talebiyle)
 3. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

31- KAMU HİZMETİ

 1. Kamu Hizmeti Kavramı
 2. Kamu Hizmetinin Unsurları:
  • Maddi Şart (Amaç Şartı)
  • Organik Şart (İki Şart)
 3. İdari Kamu Hizmetleri – Sınai ve Ticari Kamu Hizmetleri Ayrımı:
  • Teşri Kriter (Kanunla Nitelendirme)
  • İçtihadi Kriterler
 4. Kamu Hizmetlerinin Hukuki Rejimi
 5. Kamu Hizmetlerinin Kurulması:
  • Milli Kamu Hizmetleri (Kanunla Kurma)
  • Mahalli Kamu Hizmetleri
 6. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması

32- KAMU HİZMETİ İLKELERİ

 1. Devamlılık (Süreklilik) İlkesi:
  • Grev Yasağı
  • Öngörülemezlik Teorisi
  • Cari İşlerin Yürütülmesi
  • Görevi Sona Eren Memurun Görevde Kalması
 2. Değişebilirlik (Uyum) İlkesi:
  • İmtiyazcı Üzerinde Etkiler
  • Kullanıcılar Üzerinde Etkiler
  • Personel Üzerinde Etkiler
 3. Eşitlik İlkesi:
  • Kullanıcı Adayları Açısından
  • Kullanıcılar Açısından
 4. Tarafsızlık İlkesi
 5. Laiklik İlkesi:
  • Personel Bakımından Laiklik
  • Kullanıcılar Bakımından Laiklik
 6. Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı/Ücretliliği Sorunu:
  • Sınai ve Ticari Kamu Hizmetleri
  • İdari Kamu Hizmetleri (İhtiyari İdari Kamu Hizmetleri, Mecburi İdari Kamu Hizmetleri)

33- KAMU HİZMETİNİN İŞLETİLMESİ USULLERİ

 1. İşletme Usullerinin Serbestçe Belirlenmesi İlkesi
 2. Yerindelik Sorunu
 3. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilmesi Usulleri:
  • Emanet Usulü ve Özellikleri
  • Kamu Kurumu Usulü ve Özellikleri
 4. İmtiyaz Sözleşmesi Saplantısı
 5. Kamu Hizmetinin Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usulleri:
  • Sözleşmeyle Yetkilendirme (İmtiyaz Usulü, İltizam Usulü, Müşterek Emanet Usulü, Vekalet Usulü, Yeni Usuller, Diğer Usuller)
  • Tek Taraflı Yetkilendirme (Kurma Usulü, Ruhsat veya Lisans Usulü, Kamuya Yararlı Dernek Sayma, Hukuki Rejimleri)

34- KOLLUK

 1. Kamu Düzeni Kavramı:
  • Klasik Anlayış – Geleneksel Üçlü (Kamu Güvenliği, Kamu Huzuru, Kamu Sağlığı)
  • Modern Anlayış (Genel Ahlak, Kamusal Estetik, İnsan Onuru, Bireylerin Kendilerin Karşı Korunması)
 2. İdari Kolluk – Adli Kolluk Ayrımı:
  • Ayrımın Kriterleri (Önleme-Bastırma Kriterleri, Belirli Suçla İlgili Olup Olmama Kriteri, Mevzuatımızdaki Ayrım)
  • Ayrımın Sonuçları
  • İdari Kolluğun Özellikleri
 3. Genel İdari Kolluk:
  • Merkezi İdare Kolluğu
  • Mahalli İdare Kollukları
 4. Özel İdari Kolluk Ayrımı
 5. Kolluk Makamı, Amir ve Personeli (Merkezi İdare Kolluk Personeli)
 6. 5188 – Özel Güvenlik Meselesi

35- KOLLUK YETKİLERİ

 1. Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması:
  • Merkezi İdare Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma
  • Merkezi İdare Kolluğu vs Mahalli İdare Kollukları (Karşılaştırma)
  • Mahalli İdare Kolluklarının Kendi İçinde Çatışması ve Yarışması
  • Genel Kolluk Yetkileri vs Özel Kolluk Yetkileri (Karşılaştırma)
  • Özel Kolluk Yetkilerinin Kendi Arasında Çatışma ve Yarışması
 2. Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi:
  • Zor Kullanmada Ölçülülük
  • Silah Kullanma
  • Acil Durumlar
  • Kolluğun Hukuka Aykırı Olarak Cebir Kullanmasının Müeyyidesi
 3. Kolluk Yetkisinin Genişlemesi (Olağanüstü Yönetim Usullerinde Kolluk Yetkisinin Sınırları):
  • Olağanüstü Yönetim Usulleri (Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim)
  • Olağanüstü Yönetim Usullerinde Kolluk Yetkilerinin Sınırları
  • Olağanüstü Yönetim Usullerinde Yargısal Denetim

36- KOLLUK USULLERİ VE İŞLEMLERİ

 1. Kolluk Usulleri:
  • Serbestlik Usulü (Düzeltici Sistem)
  • İzin Usulü (Önleyici Sistem)
  • Bildirim Usulü
 2. Kolluk Tedbirleri (Eylem ve İşlemleri):
  • Düzenleyici Kolluk İşlemleri
  • Bireysel Kolluk İşlemleri (Kolluk Eylem ve İşlemlerinin Hukuka Uygunluğunun Şartları – Kolluk Yetkisinin Sınırları, Kolluk Tedbirlerinin Müeyyideleri)
  • Kolluk Eylemleri

37- KAMU GÖREVLİLERİ

 1. Kamu Görevlisi Nedir:
  • Kamu Görevlisinin Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması (Pozitif Hukuk, Dotkrinde)
 2. Kamu Görevlilerinin Hukuki Rejimi:
  • Memurların Hukuki Durumu
  • Diğer Kamu Görevlilerinin Hukuki Durumu
 3. Türkiye’de Kamu Görevlisi Türleri:
  • Memurları (Şartları)
  • Diğer Kamu Görevlileri (Sözleşmeli Personel, Geçici Personel)

38- MEMURLARIN TABİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM

 1. Kanunun Kapsamı
 2. Memurluk Mesleği, Sınıfları ve Kadrolar:
  • Memurluk Mesleği
  • Memurluk Sınıfları
  • Kadrolar
  • Memurluğa Giriş (Memurluğa Girişte İlkeler, Memur Olma Koşulları)
 3. Memurların Değerlendirilmesi ve İlerlemesi
 4. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Haller:
  • Kadro Açığı
  • Görevden Uzaklaştırma
 5. Memurluğun Sona Ermesi
 6. Memurların Yükümlülükleri
 7. Memurların Tabi Oldukları Yasaklar
 8. Memurların Hakları

39- MEMURLARIN SORUMLULUĞU

 1. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması:
  • Genel Kurallara Göre Memurların Yargılanması Usulü
  • Özel Soruşturma ve İzin Usullerine Tabi Suçlar
  • 4483’e Göre Memurların Yargılanması Usulü
 2. Memurların Hukuki Sorumluluğu:
  • Memurun İdareye Karşı Hukuki Sorumluluğu
  • Memurun İdare Edilenlere Karşı Hukuki Sorumluluğu

40- KAMU MALLARI

 1. Maddi Mallar – Gayrimaddi Mallar
 2. Kamu Mallarının Tasnifi:
  • Tahsis Amaçlarına Göre
  • Maddi İçeriklerine Göre
  • Oluşum Tarzlarına Göre
  • Taşınır Olup Olmamalarına Göre
 3. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakkının Niteliği
 4. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması
 5. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi
 6. Kamu Mallarıyla İlgili Dönüşümler
 7. Kamu Mallarının Sınırlarının Tespiti

41- KAMU MALLARININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

 1. Kamu Mallarının Korunması Rejimi:
  • Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi
  • Kamu Mallarını Koruma Kolluğu
 2. Kamu Mallarının Kullanılması:
  • Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı
  • Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı (Kollektif Kullanımlar, Özel Kullanımlar)

42- KAMULAŞTIRMA

 1. İdarenin Mal Edinme Usulleri:
  • Kamulaştırma – İstimlak (Taşınmaz)
  • Devletleştirme (Özel Teşebbüs)
  • İstimval (Taşınır)
  • Geçici İşgal (Binasız Arazi)
 2. Kamulaştırma:
  • Kamulaştırma İşleminin Unsurları
  • Kamulaştırma Aşamaları
  • Malikin Geri Alma Hakkı
  • İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi
  • Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurulması
  • Kamulaştırmasız El Atma

01 – İDARE KAVRAMI

 1. İdare
 2. İdari Fonksiyon ve Özellikleri
 3. Organik İdare – Fonksiyonel İdare
  • İdare Organı
  • İdari Fonksiyon

03- İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ

 1. İdari Vesayet
  • İdari Vesayetin Özellikleri
  • Hiyerarşi ve İdari Vesayet Karşılaştırması
  • İdari Vesayet ve Medeni Vesayet Karşılaştırması
  • İdari Vesayet Yetkisinin Kapsamı
  • Hukukilik ve Yerindelik Açısından Vesayet Denetimi
  • Vesayet Makamının İşlemlerinin Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi (İptal kararı, Onama kararı, Onamama kararı, Erteleme kararı, Düzeltme kararı)
 2. Hiyerarşi
  • Hiyerarşik Amir
  • Hiyerarşik Gücün Kapsamı
  • Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri
  • Hiyerarşi Yetkisine Tabi Olmayanlar​

06- KAMU TÜZEL KİŞİLERİ

 1. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri
  • Kamu İdareleri ile Kamu Kurumlarının Farkları
 2. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan ve Olmayan Kuruluşlar
  • Merkezi İdare
  • Mahalli İdareler
  • Kamu Kurumları
 3. Kamu Tüzel Kişileri
  • Devlet
  • Diğer Kamu Tüzel Kişileri
 4. Kamu Tüzel Kişileri Arasındaki Karşılıklı Durumlar

08- BAŞKENT TEŞKİLATI 2

 1. Bakanlar ve Bakanlıklar:
  • Bakanlık Teşkilatı
  • Bakan Yardımcılığı
  • Bakanların Birbirleri Karşısındaki Durumu
  • Bakanlıkların İdari Nitelikteki Görev ve Yetkileri
 2. Başbakan ve Başbakanlık:
  • Başbakanın İdari Nitelikteki Görev ve Yetkileri
  • Başbakan Yardımcıları
  • Başbakan ile Bakanlar Arasındaki İlişki
  • Başbakanlık Teşkilatı (Merkez Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar)
 3. Bakanlar Kurulu:
  • İdari Nitelikte Görev ve Yetkileri
  • Çalışma ve Karar Alma Usulleri

10- TAŞRA TEŞKİLATI

 1. İl İdaresi:
  • Vali (Atanması ve Kişisel Statüsü, Görev ve Yetkileri)
  • İl İdare Şube Başkanlıkları
  • İl İdare Kurulu (İstişari Görevleri, İdari Görevleri)
 2. İlçe İdaresi:
  • Kaymakam (Atanması ve Kişisel Statüsü, Görev ve Yetkileri, Vali ile Kaymakamın Karşılaştırması)
  • İlçe İdare Şube Başkanlıkları
  • İlçe İdare Kurulu
 3. Bucak İdaresi:
  • Bucak Müdürü
  • Bucak Meclisi
  • Bucak Komisyonu;
 4. Bölge İdareleri:
  • Bölge Valiliği
  • OHAL Bölge Valiliği
  • Diğer Bölgesel Kuruluşlar
  • Bakanlıkların Bölge Teşkilatları
  • Bağlı Kuruluşların Bölge Teşkilatları

12- HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

 1. Kavram ve Varlık Nedeni
 2. Kurulması ve Kaldırılması
 3. Kamu Kurumlarının Kamuya Yararlı Kurumlardan Ayrılması:
  • Kanun Koyucunun İradesi
  • Göstergeler Demeti
  • Kamu Hizmeti Kriterinin Belirleyici Olmayışı
 4. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri

13- KAMU KURUMLARI ÇEŞİTLERİ 1: Milli Kamu Kurumları

 1. İdari Kamu Kurumları
 2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri-KİTler:
  • İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)
  • Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)
  • Müesseseler
  • Bağlı Ortaklıklar
  • Kamu İştirakleri
 3. Sosyal Kamu Kurumları
 4. Bağımsız İdari Otoriteler (BTK, RTÜK, SPK, BDDK, EPDK, TAPDK)
 5. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları

16- İDARİ KARARLARIN ÇEŞİTLERİ

 1. Maddi Açıdan Tasnif:
  • Şart İşlemler
  • Sübjektif İşlemler
 2. İçeriklerine Göre Tasnif:
  • Emredici İşlemler
  • İnşai İşlemler
  • Tespit Edici İşlemler
 3. Muhatapları Üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif:
  • Yararlandırıcı İşlemler
  • Yükümlendirici İşlemler
 4. Açıklanan İradenin Sayısı ve Usulüne Göre Tasnif:
  • Basit İşlemler
  • Kolektif İşlemler
  • Karma İşlemler
 5. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif
  • Sarih Kararlar
  • Zımni Kararlar
 6. İsteğe Bağlı Olup Olmadığına Göre Tasnif:
  • İsteğe Bağlı Olan İşlemler
  • İsteğe Bağlı Olmayan İşlemler
 7. İcrai Olup Olmamalarına Göre Tasnif:
  • İcrai İşlemler
  • İcrai Olmayan İşlemler (Hazırlık İşlemleri, Teyit Edici İşlemler, İç Düzen İşlemleri, Enformel İşlemler)

18- ŞEKİL, SEBEP, AMAÇ UNSURU

 1. Sebep Unsuru:
  • Sebep Unsurunun Kanunda Düzenlenme Biçimleri (Sebebin Açıkça Belirlenmesi, Sebebin Belirsiz Kavramlarla Belirtilmesi, Sebebin Hiç Belirtilmemesi)
  • Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri
 2. Şekil Unsuru:
  • Şekil Serbestisinin Yokluğu
  • Yazılılık Kuralının Kapsamı
 3. Amaç Unsuru
 4. Yetki Saptırması:
  • Yetki Saptırması Halleri (Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Yapılmış İşlemler, Özel Maksadı Aşan İşlemler, Mali Çıkar Amacıyla Yetki Saptırması)
  • Yetki Saptırmasının Sınırları (Gölgelenmiş Bağlı Yetki Hali, Maksatların Çokluğu Hali)
  • Yetki Saptırmasının Özel Bir Türü Olarak Usul Saptırması

20- KONU UNSURU

 1. Konu Unsurunda Sakatlık Halleri:
  • Konunun İmkansız Olması
  • Konunun Kanuna Aykırı Olması
  • Sebep ile Konu Arasındaki Kanunun Öngördüğü İlliyet Bağının Yokluğu
  • Sebep ile Konu Arasında Ölçüsüzlük Bulunması
 2. Bağlı Yetki
 3. Takdir Yetkisi:
  • Takdir Yetkisinin Varlık Nedeni Olarak Yerindelik Meselesi
  • Takdir Yetkisinin Kullanılabileceği İdari İşlemin Unsurları
  • Bağlı Yetki – Takdir Yetkisi – Değerlendirme Marjı Karşılaştırması
  • İdarenin Takdir Yetkisine Sahip Olduğunun Anlaşılması
  • Takdir Yetkisinin Niteliği
  • Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi

23- İDARİ İŞLEMLERİN İCRASI

 1. İdari Kararların İcrası:
  • Muhatapları Tarafından
  • Adli Makamlar Tarafından
  • İdare Tarafından (Cebir Kullanmaksızın Re’sen İcra, Cebir Kullanarak Re’sen İcra)
 2. Müeyyideleri:
  • Cezai Müeyyideleri
  • İdari Müeyyideler
  • İdari Müeyyide ile Cezai Müeyyidenin Karşılaştırması

25- İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ

 1. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kaynağı
 2. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Niteliği:
  • İntra Legem Nitelik
  • Secundum Legem Nitelik
 3. Hiyerarşi:
  • Düzenleyici İdari İşlemler Arasında Hiyerarşi Sorunu
  • Düzenleyici İşlemler ile Bireysel İşlemler Arasındaki Hiyerarşi
 4. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri (Adsız Düzenleyici İşlemler)

27- İDARİ SÖZLEŞMELER

 1. Sözleşme Kavramı
 2. Sözleşme ve Tek-Yanlı İşlem Ayrımı
 3. İdari Sözleşmelerin Kriterleri:
  • Teşri Kriter (Kanunla Nitelendirme)
  • İçtihadi Kriterler
  • Hukuk Sözleşmeleri Kabul Edilenler
 4. İdari Sözleşmelerin Biçimi:
  • Anlaşma
  • Şartnameler
 5. İdari Sözleşmelerin Türleri:
  • Klasik Türler (İmtiyaz Sözleşmeleri, İltizam Sözleşmeleri, İstikraz Sözleşmeleri, Yeraltı ve Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler, Orman Hizmet Sözleşmeleri, İdari Hizmet Sözleşmeleri)
  • Yeni Türler (Görevlendirme Sözleşmesi, Kamu-Özel Ortaklığı Sözleşmesi)
  • İsimsiz Sözleşmeler

29- İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI

 1. Sözleşmecinin Borçları
 2. Sözleşmecinin Hakları
  • Ücret Hakkı
  • Tazminat Hakkı
 3. İdarenin Borçları
 4. İdarenin Hakları:
  • Denetim ve Yönlendirme Yetkisi
  • Müeyyide Uygulama Yetkisi
  • Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi
  • Fesih Yetkisi
 5. Yeni Olayların Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi:
  • Mücbir Sebep
  • Fedüprens (Fait du Prince) Teorisi
  • Öngörülemezlik Teorisi
  • Öngörülmemiş Güçlükler Teorisi

31- KAMU HİZMETİ

 1. Kamu Hizmeti Kavramı
 2. Kamu Hizmetinin Unsurları:
  • Maddi Şart (Amaç Şartı)
  • Organik Şart (İki Şart)
 3. İdari Kamu Hizmetleri – Sınai ve Ticari Kamu Hizmetleri Ayrımı:
  • Teşri Kriter (Kanunla Nitelendirme)
  • İçtihadi Kriterler
 4. Kamu Hizmetlerinin Hukuki Rejimi
 5. Kamu Hizmetlerinin Kurulması:
  • Milli Kamu Hizmetleri (Kanunla Kurma)
  • Mahalli Kamu Hizmetleri
 6. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması

33- KAMU HİZMETİNİN İŞLETİLMESİ USULLERİ

 1. İşletme Usullerinin Serbestçe Belirlenmesi İlkesi
 2. Yerindelik Sorunu
 3. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilmesi Usulleri:
  • Emanet Usulü ve Özellikleri
  • Kamu Kurumu Usulü ve Özellikleri
 4. İmtiyaz Sözleşmesi Saplantısı
 5. Kamu Hizmetinin Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usulleri:
  • Sözleşmeyle Yetkilendirme (İmtiyaz Usulü, İltizam Usulü, Müşterek Emanet Usulü, Vekalet Usulü, Yeni Usuller, Diğer Usuller)
  • Tek Taraflı Yetkilendirme (Kurma Usulü, Ruhsat veya Lisans Usulü, Kamuya Yararlı Dernek Sayma, Hukuki Rejimleri)

34- KOLLUK

 1. Kamu Düzeni Kavramı:
  • Klasik Anlayış – Geleneksel Üçlü (Kamu Güvenliği, Kamu Huzuru, Kamu Sağlığı)
  • Modern Anlayış (Genel Ahlak, Kamusal Estetik, İnsan Onuru, Bireylerin Kendilerin Karşı Korunması)
 2. İdari Kolluk – Adli Kolluk Ayrımı:
  • Ayrımın Kriterleri (Önleme-Bastırma Kriterleri, Belirli Suçla İlgili Olup Olmama Kriteri, Mevzuatımızdaki Ayrım)
  • Ayrımın Sonuçları
  • İdari Kolluğun Özellikleri
 3. Genel İdari Kolluk:
  • Merkezi İdare Kolluğu
  • Mahalli İdare Kollukları
 4. Özel İdari Kolluk Ayrımı
 5. Kolluk Makamı, Amir ve Personeli (Merkezi İdare Kolluk Personeli)
 6. 5188 – Özel Güvenlik Meselesi

36- KOLLUK USULLERİ VE İŞLEMLERİ

 1. Kolluk Usulleri:
  • Serbestlik Usulü (Düzeltici Sistem)
  • İzin Usulü (Önleyici Sistem)
  • Bildirim Usulü
 2. Kolluk Tedbirleri (Eylem ve İşlemleri):
  • Düzenleyici Kolluk İşlemleri
  • Bireysel Kolluk İşlemleri (Kolluk Eylem ve İşlemlerinin Hukuka Uygunluğunun Şartları – Kolluk Yetkisinin Sınırları, Kolluk Tedbirlerinin Müeyyideleri)
  • Kolluk Eylemleri

38- MEMURLARIN TABİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM

 1. Kanunun Kapsamı
 2. Memurluk Mesleği, Sınıfları ve Kadrolar:
  • Memurluk Mesleği
  • Memurluk Sınıfları
  • Kadrolar
  • Memurluğa Giriş (Memurluğa Girişte İlkeler, Memur Olma Koşulları)
 3. Memurların Değerlendirilmesi ve İlerlemesi
 4. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Haller:
  • Kadro Açığı
  • Görevden Uzaklaştırma
 5. Memurluğun Sona Ermesi
 6. Memurların Yükümlülükleri
 7. Memurların Tabi Oldukları Yasaklar
 8. Memurların Hakları

40- KAMU MALLARI

 1. Maddi Mallar – Gayrimaddi Mallar
 2. Kamu Mallarının Tasnifi:
  • Tahsis Amaçlarına Göre
  • Maddi İçeriklerine Göre
  • Oluşum Tarzlarına Göre
  • Taşınır Olup Olmamalarına Göre
 3. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakkının Niteliği
 4. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması
 5. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi
 6. Kamu Mallarıyla İlgili Dönüşümler
 7. Kamu Mallarının Sınırlarının Tespiti

42- KAMULAŞTIRMA

 1. İdarenin Mal Edinme Usulleri:
  • Kamulaştırma – İstimlak (Taşınmaz)
  • Devletleştirme (Özel Teşebbüs)
  • İstimval (Taşınır)
  • Geçici İşgal (Binasız Arazi)
 2. Kamulaştırma:
  • Kamulaştırma İşleminin Unsurları
  • Kamulaştırma Aşamaları
  • Malikin Geri Alma Hakkı
  • İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi
  • Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurulması
  • Kamulaştırmasız El Atma

02 – İDARE HUKUKU

 1. İdare Hukuku Sistemleri
  • Anglo-Sakson Sistemi
  • Kara Avrupası Sistemi
 2. Geniş Anlamda İdare Hukuku
 3. Dar Anlamda İdare Hukuku
 4. İdare Hukukunun Doğumu ve Gelişimi
  • Fransa’da
  • Almanya’da
  • Türkiye’de
 5. İdare Hukukunun Özellikleri

04- İDARİ TEŞKİLATA HAKİM OLAN DİĞER İLKELER

 1. Merkezden Yönetim İlkesi:
  • Merkezden Yönetimin Özellikleri
  • Merkezden Yönetimin Yararları-Zararları
  • Yetki Genişliği İlkesi
 2. Yerinden Yönetim İlkesi:
  • Yerinden Yönetimin Varlık Şartları
  • Yerinden Yönetimin Çeşitleri (Yer Yönünden, Hizmet Yönünden)
  • Yerinden Yönetimin Yarar ve Zararları​

05- KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ

 1. Gerçek Kişiler
 2. Tüzel Kişiler:
  • Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Kişi Toplulukları, Mal Toplulukları)
  • Kamu Hukuku Tüzel Kişileri (Kamu İdareleri, Kamu Kurumları)
 3. Kamu Tüzel Kişiliği Konusunda Uyarılar
 4. Kamu Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi (Anayasayla Belirleme, Kanunla Belirleme)
 5. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları

07- BAŞKENT TEŞKİLATI 1: Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar

 1. Merkezi İdare (Devlet İdaresi)
 2. Danıştay:
  • İdari Görevleri
  • Görevleri Yaparken Verdiği Kararlar
  • İdari Görevlerini Yürüten Organları
 3. Milli Güvenlik Kurulu
 4. Sayıştay:
  • İnceleme ve Denetleme Görevi (Denetime Tabi Kurumlar, Denetime Tabi İşler, Denetimin Mahiyeti, Denetimin Çeşitleri)
  • Kesin Hükme Bağlama Görevi
 5. Ekonomik ve Sosyal Konsey
 6. Yüksek Planlama Kurulu
 7. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu

09- BAŞKENT TEŞKİLATI 3: Cumhurbaşkanı

 1. İdari Nitelikte Olmayan Görev ve Yetkileri
 2. İdari Nitelikte Olan Görev ve Yetkileri
 3. Cumhurbaşkanının Kararnameleri İmzalamak Görev ve Yetkisi:
  • Kanun Hükmünde Kararnameler
  • Bakanlar Kurulu Kararnameleri
  • Ortak/Müşterek/Üçlü Kararname
 4. Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir Mi?
 5. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yapacağı İşlemler Sorunu
 6. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği
 7. Devlet Denetleme Kurulu:
  • Görevleri
  • Çalışma Usulü
  • Kurul Raporlarının Hukuki Niteliği

11- YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI: MAHALLİ İDARELER

 1. AY/72’ye Göre İlkeler
 2. İl Özel İdaresi:
  • Görev ve Yetkileri
  • Organları (İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Vali)
 3. Köy İdaresi:
  • Görev ve Yetkileri
  • Kaldırılması
 4. Mahalle
 5. Belediye:
  • Organları (Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı)
 6. Büyükşehir Belediyesi:
  • Organları
  • Görev-Yetki ve Sorumlulukları
 7. Büyükşehir İlçe Belediyesi:
  • Organları
  • Görev ve Yetkileri

14- KAMU KURUMLARI ÇEŞİTLERİ 2

 1. Mahalli Kamu Kurumları
 2. Bölgesel Kamu Kurumları
 3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  • Ortak Özellikleri
  • Görev ve Yetkileri

15- İDARİ İŞLEMLER

 1. İdari İşlemin Tanımı ve Kapsamı
 2. İdari İşlemin Yasama ve Yargı İşlemlerinden Ayrılması
 3. İdari İşlemlerin Türleri:
  • Tek Yanlı İdari İşlemler (Bireysel İdari İşlemler, Düzenleyici İdari İşlemler)
  • İki Yanlı İdari İşlemler
 4. İdari İşlemlerin Özellikleri:
  • İcrailik
  • Re’sen İcra Edilebilirlik
  • Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma

17- YETKİ UNSURU

 1. Yetki Kuralları (Yetki Unsurunun Ortak Özellikleri)
 2. Yetki Kurallarının İstisnaları (Yetkisizliği Gideren Haller):
  • Fiili Memur Teorisi
  • Yetkilerin Paralelliği İlkesi
  • Yetki Devri – İmza Devri
  • Vekalet
  • Cari İşlerin Yürütülmesi
 3. Yetki Çeşitleri:
  • Kişi Bakımından Yetki
  • Konu Bakımından Yetki
  • Yer Bakımından Yetki
  • Zaman Bakımından Yetki
 4. Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri:
  • Fonksiyon Gaspı
  • Yetki Gaspı
  • Yetki Tecavüzü
  • Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü

19- USUL UNSURU

 1. Usul Kurallarının Yararları ve Zararları
 2. İdari İşlemlerin Usulü:
  • Teklif Usulü
  • Danışma Usulü (İhtiyari Danışma, Zorunlu Danışma, Uygun Görüş Danışması)
  • Çelişme Usulü
 3. İdari İşlemlerin Usulünde İlkeler:
  • Her Bir Durumun Özel Olarak İncelenmesi İlkesi
  • Usulde Paralellik İlkesi (ve Uygulanmadığı Haller)
 4. Usul Kurallarına Aykırılığın Müeyyidesi (Usul Sakatlığı):
  • Asli Usul Sakatlıkları
  • Tali Usul Sakatlıkları

21- İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRILIĞININ MÜEYYİDELERİ

 1. Hukuka Aykırılığın Müeyyidesi:
  • İptal
  • Yokluk: Maddi Yokluk (Hayali İşlemler, Yetki Gaspıyla Yapılmış İşlemler)
 2. Yok Hükmünde Sayma:
  • Yok Hükmünde Sayılan İşlemler
  • Yok Hükmünde Saymanın Sonuçları
 3. Yok Hükmünde Sayma ile İptalin Karşılaştırması

22- İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 1. Yürürlüğe Girme
 2. Yayın
 3. Yürürlüğe Giriş Tarihi
 4. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmes
  • İmza
  • Tebliğ
 5. İdari İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının ve Duyurulmamasının Sonuçları
 6. İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi, Kapsamı ve Müeyyidesi

24- İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ

 1. İdarenin Dışındaki Sebepler ile Sona Erme
  • İptal
  • Sürenin Dolması
  • İnfisahi Şartların Gerçekleşmesi
  • Maddi Sebepler
 2. İdarenin İradesine Bağlı Sebepler ile Sona Erme
  • İlga
  • Geri Alma

26- DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER

 1. Tüzükler (Yetki, Sebep, Konu, Usul, Şekil, Yargısal Denetim)
 2. Yönetmelikler (Yetki, Sebep, Konu, Usul, Şekil, Yargısal Denetim)
 3. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri (Yetki, Konu, Şekil, Usul, Yargısal Denetim)
 4. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri (Yetki, Sebep, Şekil, Usul, Konu, Süre, Yer, Yargısal Denetim)

28- İDARİ SÖZLEŞMELERİN AKDEDİLMESİ

 1. Kamu İhalesi Kavramı
 2. Kamu İhalesini Düzenleyen Kanunlar:
  • Genel İhale Usulü Kanunu (Yoktur)
  • Özel İhale Usulleri (2886-Devlet İhale Kanunu, 4734-Kamu İhale Kanunu)
  • En Özel İhale Usulleri
 3. Kamu İhalelerine Hakim Olan İlkeler:
  • Saydamlık (Aleniyet) İlkesi
  • Rekabet İlkesi
  • Yeterlilik İlkesi
  • Eşit Muamele İlkesi
  • Güvenilirlik İlkesi
  • Gizlilik İlkesi
  • Kamuoyu Denetimi İlkesi
 4. İhale Usulleri:
  • 2886 Sayılı Kanunun Öngördüğü Haller (Kapalı Teklif Usulü, Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü, Açık Teklif Usulü, Pazarlık Usulü, Yarışma Usulü)
  • 4734 Sayılı Kanunun Öngördüğü Usuller (Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü, Doğrudan Temin Usulü, Tasarım Yarışmaları)
 5. Kamu İhale Sözleşmeleri:
  • İçeriklerinin Düzenlenmesi
  • Türleri
  • Hukuki Niteliği
 6. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü:
  • İdari Çözüm
  • Yargısal Çözüm

30- İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

 1. İdari Sözleşmelerin Normal (Eceliyle) Sona Ermesi:
  • Sürenin Dolması
  • Tahhüdün Yerine Getirilmesi
 2. İdari Sözleşmelerin Zamanından (Vadeden) Önce Sona Ermesi:
  • Tarafların Anlaşması ile (Dostane Fesih)
  • İdare Tarafından (Sözleşmecinin Kusuru Nedeniyle Fesih, Hizmet Yararına Fesih)
  • Mahkeme Kararı ile (İdarenin Talebiyle, Sözleşmecinin Talebiyle, Mücbir Sebep Halinde Taraflardan Birinin Talebiyle)
 3. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

32- KAMU HİZMETİ İLKELERİ

 1. Devamlılık (Süreklilik) İlkesi:
  • Grev Yasağı
  • Öngörülemezlik Teorisi
  • Cari İşlerin Yürütülmesi
  • Görevi Sona Eren Memurun Görevde Kalması
 2. Değişebilirlik (Uyum) İlkesi:
  • İmtiyazcı Üzerinde Etkiler
  • Kullanıcılar Üzerinde Etkiler
  • Personel Üzerinde Etkiler
 3. Eşitlik İlkesi:
  • Kullanıcı Adayları Açısından
  • Kullanıcılar Açısından
 4. Tarafsızlık İlkesi
 5. Laiklik İlkesi:
  • Personel Bakımından Laiklik
  • Kullanıcılar Bakımından Laiklik
 6. Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı/Ücretliliği Sorunu:
  • Sınai ve Ticari Kamu Hizmetleri
  • İdari Kamu Hizmetleri (İhtiyari İdari Kamu Hizmetleri, Mecburi İdari Kamu Hizmetleri)

35- KOLLUK YETKİLERİ

 1. Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması:
  • Merkezi İdare Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma
  • Merkezi İdare Kolluğu vs Mahalli İdare Kollukları (Karşılaştırma)
  • Mahalli İdare Kolluklarının Kendi İçinde Çatışması ve Yarışması
  • Genel Kolluk Yetkileri vs Özel Kolluk Yetkileri (Karşılaştırma)
  • Özel Kolluk Yetkilerinin Kendi Arasında Çatışma ve Yarışması
 2. Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi:
  • Zor Kullanmada Ölçülülük
  • Silah Kullanma
  • Acil Durumlar
  • Kolluğun Hukuka Aykırı Olarak Cebir Kullanmasının Müeyyidesi
 3. Kolluk Yetkisinin Genişlemesi (Olağanüstü Yönetim Usullerinde Kolluk Yetkisinin Sınırları):
  • Olağanüstü Yönetim Usulleri (Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim)
  • Olağanüstü Yönetim Usullerinde Kolluk Yetkilerinin Sınırları
  • Olağanüstü Yönetim Usullerinde Yargısal Denetim

37- KAMU GÖREVLİLERİ

 1. Kamu Görevlisi Nedir:
  • Kamu Görevlisinin Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması (Pozitif Hukuk, Dotkrinde)
 2. Kamu Görevlilerinin Hukuki Rejimi:
  • Memurların Hukuki Durumu
  • Diğer Kamu Görevlilerinin Hukuki Durumu
 3. Türkiye’de Kamu Görevlisi Türleri:
  • Memurları (Şartları)
  • Diğer Kamu Görevlileri (Sözleşmeli Personel, Geçici Personel)

39- MEMURLARIN SORUMLULUĞU

 1. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması:
  • Genel Kurallara Göre Memurların Yargılanması Usulü
  • Özel Soruşturma ve İzin Usullerine Tabi Suçlar
  • 4483’e Göre Memurların Yargılanması Usulü
 2. Memurların Hukuki Sorumluluğu:
  • Memurun İdareye Karşı Hukuki Sorumluluğu
  • Memurun İdare Edilenlere Karşı Hukuki Sorumluluğu

41- KAMU MALLARININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

 1. Kamu Mallarının Korunması Rejimi:
  • Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi
  • Kamu Mallarını Koruma Kolluğu
 2. Kamu Mallarının Kullanılması:
  • Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı
  • Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı (Kollektif Kullanımlar, Özel Kullanımlar)
23 Yorumlar
 1. Tarik Kisli

  İyi akşamlar… Öncelikle emeğinize sağlık. Çok başarılı bir çalışma olmuş. Fakat dosyaları A4 boyutuna aktarmada sıkıntı yaşıyoruz. Yardımcı olabilirseniz çok sevirim.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Tarık bey merhaba, güzel yorumunuz için teşekkür ederim. Dosyaları A4 veya başka bir boyutta baskı almanızı tavsiye etmem, zira haritaları hazırlarken de çalışırken de tablet bilgisayar kullandığımdan baskı almaya yönelik bir düzenleme yapmadım. Peki neyle çalışacağım diye soracak olursanız da daha önce çalışma araçlarına yönelik olarak yayımladığım şu yazıyı inceleyebilirsiniz: https://burakseyman.com/zihin-haritasi-calisma-rehberi

   Yanıtla
 2. ap

  merhabalar, sitenizi ve konuları böyle şemaya dökmenizi çok sevdim ve tam da ihtiyacım olan şey bu şemalar. fakat büyük şemalarda yakınlaştırdıkça bulanıklaşıyor ve okunmaz hale geliyor. yardımcı olabilir misiniz?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, güzel yorumunuz için teşekkür ederim. Ben dosyaları Google Drive platformu üzerinden paylaşıyorum, bu platform da dosyayı görüntülediğinizde tam boyutuyla göstermek yerine bir önizleme gösteriyor, bundan dolayı bulanık görünebilir. Ancak bu dosyayı kendi cihazınıza indirdiğinizde dosya tam boyutuyla ineceğinden sorun kalmayacaktır. İsterseniz bir de dosyayı indirdikten sonra görüntülemeyi deneyin.

   Yanıtla
 3. Hüseyin

  Merhabalar emeğinize sağlık gerçekten çok iyi semalariniz. İdari sözleşmeler konusunu ne zaman yayinlayacaksiniz

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba Hüseyin, teşekkür ederim güzel yorumun için. Hacettepe hukuktaki eğitime göre birinci dönem haritalarının tamamını yayımladım, ikinci dönem haritalarını da bir süre sonra hazırlamaya başlayacağım, ancak ikinci dönem haritalarının tamamı en geç Mart ayında yayımlanmış olacak inşallah.

   Yanıtla
 4. Harun

  gerçekten çok başarılı çalışmalarının inşallah ilerki yaşamında sonuçlarını görürsün..

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim, amin inşallah.

   Yanıtla
 5. mehmet

  emeğinize sağlık gerçekten çok değerli çalışma olmuş

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğin için çok teşekkür ederim Mehmet, başarılar dilerim ?

   Yanıtla
 6. Merve

  Merhaba öncelikle böyle bir calisma yaptiginiz icin cok tesekkür ederim
  Yeni anayasa degisikligi oldugu icin idare alaninda da degisiklik oldu bu degisikler haritara yansitildi mi? Bu haritalari cikti olarak alma imkanim olabilir mi?
  Tekrar tesekkür ederim 🙂

  Yanıtla
 7. Hüseyin FUrkan Orakçı

  Hocam iyi günler. Kamulaştırma kısmında yetki unsurunu incelerken ‘vakıf üniversiteleri kamulaştırma yapabilir demişsiniz’ ancak bu yanlış bir bilgi. Çalışmalarını için ayrıca tebrikler ve teşekkürler.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Teşekkürler Hüseyin, bir yanlışlık olmuş, yakın zamanda düzeltilir.

   Yanıtla
 8. Ayça

  Merhaba. Zihin haritalarınızı hazırlarken hangi kitaptan yararlandınız?

  Yanıtla
 9. Bilge

  Merhaba, çok teşekkür ederim bu haritalar çok işime yarıyor. Bu notlar yeni yapılan anayasa değişikliğine uygun mudur? İyi çalışmalar dilerim.

  Yanıtla
 10. mehmet

  ıyı gunler ,ıdare hukuku haıtaları guncellendı mı yoksa halen degısıklıkler kaydedılmedı mı

  Yanıtla
 11. Merve

  zihin haritalarını pdf olarak indirme şansımız var mı?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Maalesef yok, ama istediğiniz zaman buradan görüntüleyebilirsiniz.

   Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğiniz için çok teşekkür ederim, başarılar dilerim.

   Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir