Eşya Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- EŞYA HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Eşya Hukukunun Konusu:
  • Ayni Haklar
  • Zilyetlik
  • Taşınmazlar
 2. Eşya Hukukunun Önemi
 3. Eşya Hukukunun Medeni Kanun Sistematiği İçindeki Yeri
 4. Eşyanın Tanımı (Eşya Olmadığı Halde Ayni Haklara Konu Olabilen Varlıklar)
 5. Eşya Çeşitleri
  • Taşınır-Taşınmaz Eşya
  • Basit-Birleşik Eşya & Eşya Birliği
  • Misli-Gayrimisli Eşya
  • Tüketilebilen-Tüketilemeyen Eşya
  • Bölünebilen-Bölünemeyen Eşya
  • Özel Mülkiyete Konu Olabilen-Olamayan Eşya
  • Sahipli-Sahipsiz Eşya

02- AYNİ HAKLAR

 1. Ayni Hakların Mal Varlığındaki Yeri
 2. Ayni Hakkı Açıklamaya Çalışan Görüşler:
  • Klasik Görüş
  • Şahısçı Görüş
  • Telifçi Görüş
 3. Ayni Hakkın Unsurları:
  • Ayni Hakkın Konusu Eşya Olabilir
  • Ayni Hak Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hakimiyet Sağlar
  • Ayni Hak Herkese Karşı İleri Sürülebilir
 4. Eşyanın Unsurları:
  • Maddi Varlığa Sahip Olma Unsuru
  • Varlığın Belirli Olması ve Ekonomik Bütünlüğe Sahip Olma Unsuru
  • Üzerinde Kişisel Hakimiyet Sağlanabilme Unsuru
  • Şahsi Olmama Unsuru
 5. Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler:
  • Muayyenlik/Belirlilik İlkesi
  • Aleniyet/Kamuya Açıklık İlkesi
  • Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi
  • Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Tabi Olmaması İlkesi
  • Zaman İtibarıyla Öncelik İlkesi
 6. Ayni Hakların Diğer Haklarla Kıyaslanması:
  • Mutlak Haklardan Farkları
  • Nisbi Haklardan Fakları
  • Eşyaya Dayalı Borçlardan Farkları

03- ZİLYETLİK 1

 1. Zilyetliğin Tanımı
 2. Zilyetliğin Hukuki Niteliği
 3. Zilyetliğin Fonksiyonları:
  • Aleniyet ve Karine Fonksiyonu
  • İktisap Fonksiyonu
  • Koruma Fonksiyonu
 4. Zilyetliğin Konusu:
  • Taşınır Eşya ve Temellükte Sahih Tabii Kuvvetler
  • Taşınmaz Eşya
  • Bütünleyici Parça
  • Haklar
 5. Zilyetliğin Çeşitleri:
  • Tek/Yalın Zilyetlik
  • Dereceli Zilyetlik (Asli Zilyetlik, Fer’i Zilyetlik)
  • Dolaysız Zilyet, Dolaylı Zilyet
  • Tek Başına Zilyet, Birlikte Zilyet
  • Kendisi İçin Zilyet, Başkası İçin Zilyet, Zilyet Yardımcısı, Organ Zilyetliği
  • Haklı Zilyetlik, Haksız Zilyetlik

04- ZİLYETLİK 2

 1. Zilyetliğin Kazanılması:
  • Aslen Kazanma
  • Devren Kazanma
  • Tesisen Kazanma
  • Miras Yoluyla Kazanma
 2. Zilyetliğin Korunması Yolları:
  • Kuvvet Kullanma
  • Zilyetlik Davaları (Yed’in İadesi veya Geri Verme Davası, Saldırının Önlenmesi veya Tecavüzün Men’i Davası)
  • Taşınmaz Zilyetliğini İdari Yoldan Kazanma
 3. Zilyetliğin Devri Yolları:
  • Zilyetliğin Teslim Yoluyla Devri (Aynının Teslimi, Eşya Üzerinden Fiili Hakimiyet Kurmayı Sağlayacak Araçların Teslimi)
  • Anlaşma ile Zilyetliğin Devri
 4. Zilyetliğin Teslimsiz Devir Yolları:
  • Temsilci Aracılığıyla
  • Hükmen Teslim
  • Kısa Elden Teslim
  • Havale Yoluyla Teslim
  • Emtia Senetlerinin Devri Yoluyla Teslim

05- ZİLYETLİK 3

 1. Zilyetlik Karineleri:
  • Mülkiyet Hakkı Karinesi
  • Sınırlı Ayni Hak veya Şahsi Hak Karinesi
 2. Karinelerin Fonksiyonları:
  • Üstün Hak
  • İyiniyet (İyiniyetle Kazanımın Şartları)
  • Taşınır Davası Açabilme Hakkı
 3. Taşınır Davası:
  • Davanın Şartları
  • Taşınır Davasının Zilyet Olan Üçüncü Kişi Lehine Sınırlandırıldığı Durumlar
  • Taşınır Davasının İstihkak Davası ile Kıyaslanması
 4. Zilyedin İadesi:
  • İyiniyetli Zilyedin İade Yükümlülüğünün Kapsamı
  • Kötüniyetli Zilyedin İade Yükümlülüğünün Kapsamı

06- TAPU SİCİLİ 1

 1. Tapu Sicilinin Ortaya Çıkış Nedeni
 2. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler:
  • Ayni Kayıt İlkesi
  • Aleniyet İlkesi
  • Tescil İlkesi
  • Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi
  • Tapuya İtimat/Güven İlkesi
 3. Tapu Sicilinin Unsurları:
  • Asli Siciller (Tapu Kütüğü, Kat Mülkiyeti Kütüğü, Tamamlayıcı Resmi Belgeler, Yevmiye Defteri)
  • Fer’i Siciller (Mal Sahipleri Sicili, Aziller Sicili, Düzeltmeler, Kamu Ortak Malları Sicili, Yazışma Defteri Sicili, Alacaklılar Sicili)
 4. Tapulama/Kadastro (Amaçları ve Yapılışı)

07- TAPU SİCİLİ 2: Tapu Sicili İşlemleri

 1. Tescil
 2. Terkin
 3. Tadil
 4. Tapu Kütüğünün Düzeltilmesi/Tashihi
  • Yolsuz Tescil
  • Yolsuz Tescilin Sebepleri
  • Yolsuz Tescilin Hukuki Sonuçları
 5. Şerh
 6. Şerh Verilebilecek Haller:
  • Şahsi Hakların Şerhi
  • Tasarruf Sınırlamalarının Şerhi (Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararları – Haciz, İflas Kararı ve Konkordato ile Verilen Süre – Aile Yurdu Kurulması veya Art Mirasçı Atanması)
  • Geçici Tescillerin Şerhi (Ayni Hak Değişikliği – Belgelerin Eksikliği – İnşaatçı İpoteği – Kamulaştırma)
 7. Beyanlar

08- TAPU SİCİLİ 3

 1. Tapu Sicilinde Kaydın Düzeltilmesi:
  • Tapu Müdürü Tarafından Re’sen Yapılan Düzeltmeler
  • İlgililerin Anlaşması ile Yapılan Düzeltmeler
  • Mahkeme Kararı ile Yapılan Düzeltmeler
 2. Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu (Sorumluluğun Şartları)
 3. Tescilin Hükmü:
  • Olumsuz/Menfi Hükmü
  • Olumlu/Müspet Hükmü
 4. Tapuya Güvenerek İyiniyetle İktisabın Şartları

09- MÜLKİYET – MÜLKİYETİN KONUSU

 1. Mülkiyetin Sağladığı Yetkiler:
  • Olumlu Yetkiler
  • Olumsuz Yetkiler
 2. Mülkiyetin Yükümlülükleri
 3. Mülkiyetin Konusu;
  • Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz): Unsurları (İç Bağlılık Unsuru, Dış Bağlılık Unsuru, Dış ve İç Bağlılığın Yerel Adetlerle Doğrulanmış Olması), Hükümleri, Kanun Gereği Bütünleyici Parça Sayılan Şeyler
  • Eklenti (Teferruat): Unsurları (Taşınır Mal Olma Unsuru, Dış Bağlılık Unsuru, Özgüleme -Tahsis- Unsuru), Kanun Gereği Eklenti Sayılmayan Şeyler, Hüküm ve Sonuçları

10- MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI

 1. Kamu Hukuku Alanında
 2. Özel Hukuk Alanında:
  • Doğrudan Koruma Yolları
  • Dolaylı Koruma Yolları
 3. Haksız Elatmanın Önlenmesi Davası (Özellikleri, Tarafları)
 4. İstihkak Davası (Özellikleri, Tarafları)

11- MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ

 1. Mülkiyetin Çeşitleri
 2. Elbirliği Mülkiyeti:
  • Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması (Hukuki Olay ile, Hukuki İşlem ile)
  • Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi
 3. Paylı (Müşterek) Mülkiyet:
  • Hükümleri
  • Yönetimi
  • Eşyayı Kullanma ve Yararlanma Yetkisi
  • Paylı Mülkiyete Konu Olan Eşyanın Korunması
  • Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi

12- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

 1. Taşınmaz Mülkiyetini Tescil ile Kazanma:
  • Taşınmazın Devri Borcu Taahhüdünü İçeren Sözleşmelerin Şekli (Resmi Şeklin Kapsamı, Resmi Şekle Uymamanın Sonuçları, Nam-ı Müstear)
  • Tapusuz Taşınmazlar Bakımından Mülkiyetin Devri
  • Taşınmaz Satış Vaadi
  • Taşınmaz Bağışlama Vaadi
 2. Taşınmaz Mülkiyetini Tescilsiz Kazanma:
  • Medeni Kanunda Tescilsiz Kazanma Halleri (Miras, İşgal, Kamulaştırma, Cebri İcra, Mahkeme İlamı)
  • Medeni Kanunda Tek Tek Sayılma Dışında Tescilsiz Kazanma Halleri

13- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİ ZAMANAŞIMIYLA KAZANMA

 1. Olağan – Adi – Alelade Zamanaşımı:
  • Şartları
  • Hüküm ve Sonuçları
 2. Olağanüstü – Fevkalade Zamanaşımı ve Şartları:
  • Taşınmaza İlişkin Şartlar
  • Zilyetliğe İlişkin Şartlar
  • Usuli Şartlar

14- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI VE KISITLAMALARI

 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı
 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı
 3. Taşınmaz Mülkiyetinin Madde İtibariyle Kapsamı:
  • Arazi Üzerine İnşa Edilen Yapılar
  • Dikilen Bitkiler
  • Kaynaklar
 4. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları:
  • Kanundan Doğan Kısıtlamalar
  • Malikin Hukuki İşlemlerinden Doğan Kısıtlamalar (İştira Hakkı, Vefa Hakkı, Şufa Hakkı)
 5. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu:
  • Eski Hale Getirme Davası
  • Tazminat Davası
  • Önleme Davası
 6. Kat Mülkiyetinin Kapsamı

01- EŞYA HUKUKUNA GİRİŞ

 1. Eşya Hukukunun Konusu:
  • Ayni Haklar
  • Zilyetlik
  • Taşınmazlar
 2. Eşya Hukukunun Önemi
 3. Eşya Hukukunun Medeni Kanun Sistematiği İçindeki Yeri
 4. Eşyanın Tanımı (Eşya Olmadığı Halde Ayni Haklara Konu Olabilen Varlıklar)
 5. Eşya Çeşitleri
  • Taşınır-Taşınmaz Eşya
  • Basit-Birleşik Eşya & Eşya Birliği
  • Misli-Gayrimisli Eşya
  • Tüketilebilen-Tüketilemeyen Eşya
  • Bölünebilen-Bölünemeyen Eşya
  • Özel Mülkiyete Konu Olabilen-Olamayan Eşya
  • Sahipli-Sahipsiz Eşya

03- ZİLYETLİK 1

 1. Zilyetliğin Tanımı
 2. Zilyetliğin Hukuki Niteliği
 3. Zilyetliğin Fonksiyonları:
  • Aleniyet ve Karine Fonksiyonu
  • İktisap Fonksiyonu
  • Koruma Fonksiyonu
 4. Zilyetliğin Konusu:
  • Taşınır Eşya ve Temellükte Sahih Tabii Kuvvetler
  • Taşınmaz Eşya
  • Bütünleyici Parça
  • Haklar
 5. Zilyetliğin Çeşitleri:
  • Tek/Yalın Zilyetlik
  • Dereceli Zilyetlik (Asli Zilyetlik, Fer’i Zilyetlik)
  • Dolaysız Zilyet, Dolaylı Zilyet
  • Tek Başına Zilyet, Birlikte Zilyet
  • Kendisi İçin Zilyet, Başkası İçin Zilyet, Zilyet Yardımcısı, Organ Zilyetliği
  • Haklı Zilyetlik, Haksız Zilyetlik

05- ZİLYETLİK 3

 1. Zilyetlik Karineleri:
  • Mülkiyet Hakkı Karinesi
  • Sınırlı Ayni Hak veya Şahsi Hak Karinesi
 2. Karinelerin Fonksiyonları:
  • Üstün Hak
  • İyiniyet (İyiniyetle Kazanımın Şartları)
  • Taşınır Davası Açabilme Hakkı
 3. Taşınır Davası:
  • Davanın Şartları
  • Taşınır Davasının Zilyet Olan Üçüncü Kişi Lehine Sınırlandırıldığı Durumlar
  • Taşınır Davasının İstihkak Davası ile Kıyaslanması
 4. Zilyedin İadesi:
  • İyiniyetli Zilyedin İade Yükümlülüğünün Kapsamı
  • Kötüniyetli Zilyedin İade Yükümlülüğünün Kapsamı

07- TAPU SİCİLİ 2: Tapu Sicili İşlemleri

 1. Tescil
 2. Terkin
 3. Tadil
 4. Tapu Kütüğünün Düzeltilmesi/Tashihi
  • Yolsuz Tescil
  • Yolsuz Tescilin Sebepleri
  • Yolsuz Tescilin Hukuki Sonuçları
 5. Şerh
 6. Şerh Verilebilecek Haller:
  • Şahsi Hakların Şerhi
  • Tasarruf Sınırlamalarının Şerhi (Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararları – Haciz, İflas Kararı ve Konkordato ile Verilen Süre – Aile Yurdu Kurulması veya Art Mirasçı Atanması)
  • Geçici Tescillerin Şerhi (Ayni Hak Değişikliği – Belgelerin Eksikliği – İnşaatçı İpoteği – Kamulaştırma)
 7. Beyanlar

09- MÜLKİYET – MÜLKİYETİN KONUSU

 1. Mülkiyetin Sağladığı Yetkiler:
  • Olumlu Yetkiler
  • Olumsuz Yetkiler
 2. Mülkiyetin Yükümlülükleri
 3. Mülkiyetin Konusu;
  • Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz): Unsurları (İç Bağlılık Unsuru, Dış Bağlılık Unsuru, Dış ve İç Bağlılığın Yerel Adetlerle Doğrulanmış Olması), Hükümleri, Kanun Gereği Bütünleyici Parça Sayılan Şeyler
  • Eklenti (Teferruat): Unsurları (Taşınır Mal Olma Unsuru, Dış Bağlılık Unsuru, Özgüleme -Tahsis- Unsuru), Kanun Gereği Eklenti Sayılmayan Şeyler, Hüküm ve Sonuçları

12- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

 1. Taşınmaz Mülkiyetini Tescil ile Kazanma:
  • Taşınmazın Devri Borcu Taahhüdünü İçeren Sözleşmelerin Şekli (Resmi Şeklin Kapsamı, Resmi Şekle Uymamanın Sonuçları, Nam-ı Müstear)
  • Tapusuz Taşınmazlar Bakımından Mülkiyetin Devri
  • Taşınmaz Satış Vaadi
  • Taşınmaz Bağışlama Vaadi
 2. Taşınmaz Mülkiyetini Tescilsiz Kazanma:
  • Medeni Kanunda Tescilsiz Kazanma Halleri (Miras, İşgal, Kamulaştırma, Cebri İcra, Mahkeme İlamı)
  • Medeni Kanunda Tek Tek Sayılma Dışında Tescilsiz Kazanma Halleri

14- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI VE KISITLAMALARI

 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı
 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı
 3. Taşınmaz Mülkiyetinin Madde İtibariyle Kapsamı:
  • Arazi Üzerine İnşa Edilen Yapılar
  • Dikilen Bitkiler
  • Kaynaklar
 4. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları:
  • Kanundan Doğan Kısıtlamalar
  • Malikin Hukuki İşlemlerinden Doğan Kısıtlamalar (İştira Hakkı, Vefa Hakkı, Şufa Hakkı)
 5. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu:
  • Eski Hale Getirme Davası
  • Tazminat Davası
  • Önleme Davası
 6. Kat Mülkiyetinin Kapsamı

02- AYNİ HAKLAR

 1. Ayni Hakların Mal Varlığındaki Yeri
 2. Ayni Hakkı Açıklamaya Çalışan Görüşler:
  • Klasik Görüş
  • Şahısçı Görüş
  • Telifçi Görüş
 3. Ayni Hakkın Unsurları:
  • Ayni Hakkın Konusu Eşya Olabilir
  • Ayni Hak Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hakimiyet Sağlar
  • Ayni Hak Herkese Karşı İleri Sürülebilir
 4. Eşyanın Unsurları:
  • Maddi Varlığa Sahip Olma Unsuru
  • Varlığın Belirli Olması ve Ekonomik Bütünlüğe Sahip Olma Unsuru
  • Üzerinde Kişisel Hakimiyet Sağlanabilme Unsuru
  • Şahsi Olmama Unsuru
 5. Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler:
  • Muayyenlik/Belirlilik İlkesi
  • Aleniyet/Kamuya Açıklık İlkesi
  • Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi
  • Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Tabi Olmaması İlkesi
  • Zaman İtibarıyla Öncelik İlkesi
 6. Ayni Hakların Diğer Haklarla Kıyaslanması:
  • Mutlak Haklardan Farkları
  • Nisbi Haklardan Fakları
  • Eşyaya Dayalı Borçlardan Farkları

04- ZİLYETLİK 2

 1. Zilyetliğin Kazanılması:
  • Aslen Kazanma
  • Devren Kazanma
  • Tesisen Kazanma
  • Miras Yoluyla Kazanma
 2. Zilyetliğin Korunması Yolları:
  • Kuvvet Kullanma
  • Zilyetlik Davaları (Yed’in İadesi veya Geri Verme Davası, Saldırının Önlenmesi veya Tecavüzün Men’i Davası)
  • Taşınmaz Zilyetliğini İdari Yoldan Kazanma
 3. Zilyetliğin Devri Yolları:
  • Zilyetliğin Teslim Yoluyla Devri (Aynının Teslimi, Eşya Üzerinden Fiili Hakimiyet Kurmayı Sağlayacak Araçların Teslimi)
  • Anlaşma ile Zilyetliğin Devri
 4. Zilyetliğin Teslimsiz Devir Yolları:
  • Temsilci Aracılığıyla
  • Hükmen Teslim
  • Kısa Elden Teslim
  • Havale Yoluyla Teslim
  • Emtia Senetlerinin Devri Yoluyla Teslim

06- TAPU SİCİLİ 1

 1. Tapu Sicilinin Ortaya Çıkış Nedeni
 2. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler:
  • Ayni Kayıt İlkesi
  • Aleniyet İlkesi
  • Tescil İlkesi
  • Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi
  • Tapuya İtimat/Güven İlkesi
 3. Tapu Sicilinin Unsurları:
  • Asli Siciller (Tapu Kütüğü, Kat Mülkiyeti Kütüğü, Tamamlayıcı Resmi Belgeler, Yevmiye Defteri)
  • Fer’i Siciller (Mal Sahipleri Sicili, Aziller Sicili, Düzeltmeler, Kamu Ortak Malları Sicili, Yazışma Defteri Sicili, Alacaklılar Sicili)
 4. Tapulama/Kadastro (Amaçları ve Yapılışı)

08- TAPU SİCİLİ 3

 1. Tapu Sicilinde Kaydın Düzeltilmesi:
  • Tapu Müdürü Tarafından Re’sen Yapılan Düzeltmeler
  • İlgililerin Anlaşması ile Yapılan Düzeltmeler
  • Mahkeme Kararı ile Yapılan Düzeltmeler
 2. Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu (Sorumluluğun Şartları)
 3. Tescilin Hükmü:
  • Olumsuz/Menfi Hükmü
  • Olumlu/Müspet Hükmü
 4. Tapuya Güvenerek İyiniyetle İktisabın Şartları

10- MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI

 1. Kamu Hukuku Alanında
 2. Özel Hukuk Alanında:
  • Doğrudan Koruma Yolları
  • Dolaylı Koruma Yolları
 3. Haksız Elatmanın Önlenmesi Davası (Özellikleri, Tarafları)
 4. İstihkak Davası (Özellikleri, Tarafları)

11- MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ

 1. Mülkiyetin Çeşitleri
 2. Elbirliği Mülkiyeti:
  • Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması (Hukuki Olay ile, Hukuki İşlem ile)
  • Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi
 3. Paylı (Müşterek) Mülkiyet:
  • Hükümleri
  • Yönetimi
  • Eşyayı Kullanma ve Yararlanma Yetkisi
  • Paylı Mülkiyete Konu Olan Eşyanın Korunması
  • Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi

13- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİ ZAMANAŞIMIYLA KAZANMA

 1. Olağan – Adi – Alelade Zamanaşımı:
  • Şartları
  • Hüküm ve Sonuçları
 2. Olağanüstü – Fevkalade Zamanaşımı ve Şartları:
  • Taşınmaza İlişkin Şartlar
  • Zilyetliğe İlişkin Şartlar
  • Usuli Şartlar
26 Yorumlar
 1. Sümeyye

  Bu notları nasıl çıktı olarak alabiliriz?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Dosyaları A4 veya başka bir boyutta baskı almanızı tavsiye etmem, zira haritaları hazırlarken de çalışırken de tablet bilgisayar kullandığımdan baskı almaya yönelik bir düzenleme yapmadım. Peki neyle çalışacağım diye soracak olursanız da daha önce çalışma araçlarına yönelik olarak yayımladığım şu yazıyı inceleyebilirsiniz: https://burakseyman.com/zihin-haritasi-calisma-rehberi

   Yanıtla
 2. Özgü

  Merhaba çok teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle harikasınız.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Güzel düşüncelerin ve yorumun için teşekkür ederim Özgü. Rica ederim, iyi çalışmalar diliyorum.

   Yanıtla
 3. Hacer

  Harika gerçekten de! Mülkiyet Genel Hükümlerde olsa keşke yarına kadar 🙁

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Teşekkür ederim Hacer. Bundan sonraki haritalar birkaç ay sonra yüklenecek maalesef, iyi çalışmalar dilerim.

   Yanıtla
 4. Devrim

  ADAMSIN ADAM!!!

  Yanıtla
 5. Musa

  Notlarınız çok güzel, çok çok teşekkürler…Acaba Eşya hukuku ne zaman tamamlanır?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Güzel düşünceleriniz için teşekkürler.
   Geriye kalan haritaları bizzat kendim düzenleyeceğim ve yaklaşık 150 tane harita var, henüz başladım, her gün birkaç saatimi bu iş için ayırıyorum. İnşallah sizin sınavlarınızdan önce sizin sorumlu olduğunuz konulara kadar haritalar hazır olur, bir güvence veremiyorum maalesef.
   Düzenlediğim haritaları eklediğimde haberdar olmak isterseniz şu formu doldurabilirsiniz: Takip Formu

   Yanıtla
 6. Cem

  Taşınmaz Mülkiyetini yayınlayacak mısınız?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Evet, yayınlanacak. Ancak şuan bu konunun haritası hazır değil, hazırlandığı zaman yüklenecek.

   Yanıtla
 7. Çağrı

  Eşya’da taşınmaz mülkiyeti gelecek mi?

  Yanıtla
 8. Çağrı

  Eşya’da taşınmaz mülkiyeti gelecek mi?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Evet, konunun haritası hazırlandığı zaman yüklenecek.

   Yanıtla
 9. WoW!

  elinize sağlık çok güzel olmuş teşekkürler:)
  kat mülkiyeti konusu umarım bir an önce gelir.
  iyi çalışmalar.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Yalnız, kat mülkiyeti konusunu yetişmediği için okulda işlememiştik, dolayısıyla haritası da yok maalesef. İyi çalışmalar dilerim.

   Yanıtla
 10. Hatice

  Tebrik ederim. Muhteşem bir çalışma yöntemi. Benim için hala biraz karmaşık olsa da uygulayabilenlere faydalı olduğu kesin.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğin için çok teşekküler Hatice. Söylediğin gibi teknolojik araçlarla haşır neşir olanlar çok daha rahat çalışabiliyor bu yöntemle.

   Yanıtla
 11. gizem

  teşekkür ederim ellerinize sağlık 🙂

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğin için çok teşekkür ederim Gizem, başarılar dilerim 🙂

   Yanıtla
 12. Necati

  Bu kullandığın mindmap programının windows bilgisayarda veya androide uygun bir versiyonu var mı? YA da muadili bir program biliyor musun?

  Yanıtla
 13. Tarık

  Ellerinize sağlık. Bakalım harita ile çalışınca sınavım nasıl geçecek 🙂

  Yanıtla
 14. Seydican

  Hocam bu değerli çalışmaları bizlerle paylaşmanız o kadar müteşekkir kılıyor ki bizleri, ne desek az. Öğrenci dostu bir platform. Çalışma süremi epey kısaltacak gibi duruyor, bize zaman tasarrufu sağladığınız için çok teşekkürler!

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Rica ederim, ne güzel bol bol çalışın öğrenin, kolaylıklar dilerim.

   Yanıtla
 15. Mira

  Merhabalar öncelikle haritalara verdiğiniz emek için ben kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Çok yararlı olmuşlar gerçekten 🙂 Ancak yeni haritaların yüklenimi durdu mu kalan konuların haritası yüklenmeyecek mi acaba ?

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir