Hukuka Giriş

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- KANUNLAŞTIRMA (Özet)

 1. Kavramlar
 2. Metotlar
 3. Sebepler
 4. Amaçlar – Saikler
 5. Kanunlaştırma Örnekleri

03- HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

 1. Yer Bakımından Uygulama:
  • Mülkilik İlkesi
  • Şahsilik İlkesi
 2. Zaman Bakımından Uygulama:
  • Kanunların Yürürlüğe Girmesi
  • Yürürlüğe Giren Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu
  • Kanunların Yürürlükten Kalması
  • Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu Hakkında Klasik Teori (Kuralların Geçmişe Uygulanmaması İlkesi)

05- YORUM İLKELERİ

 1. Temel İlkeler:
  • Dürüstlük Kuralı
  • Kanunun Sözünden Uzaklaşılmamalıdır
  • Açıklık Durumunda Yorum Yapılmaz
 2. Söze Anlam Yüklemeyle İlgili
 3. Kaide ve İstisnayla İlgili
 4. Sıfat-ı Arıza İlkeleri
 5. Düzenleme Şekilleriyle İlgili
 6. Yetkilerle İlgili

  07- HUKUK KURALLARI ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU

  1. Çatışma Çözme İlkeleri:
   • Üst Kanun İlkesi (Lex Superio),
   • Sonraki Kanun İlkesi (Lex Posterior),
   • Özel Kanun İlkesi (Lex Specials);
  2. Çapraz Çatışmalar;
  3. Gerçek Çatışma;
  4. Fıkıh Usulünde Çatışma

  09- HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ

  1. Takdir Yetkisinin Anlaşılması:
   • Açıkça Verilmesi
   • Kuralın İfadesi
   • Kuralın Yazılış Biçimi
  2. Takdir Yetkisinin Şartları
  3. Takdir Yetkisinin Çeşitleri

  11- ADALET

  1. Adaletin Tanımı
  2. Adalet Çeşitleri:
   • Denkleştirici Adalet
   • Dağıtıcı Adalet
  3. Tabi Hukuk Okulu
  4. Nesafet – Hakkaniyet

  13- HUKUKİ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLER

  1. Hukuki Olaylar:
   • Doğa Olaylarından Kaynaklanan
   • İnsan Davranışlarından Kaynaklanan
  2. Hukuki Fiiller:
   • Hukuka Aykırı Filler
   • Hukuka Uygun Filler (Fikir Açıklamaları, Duygu Açıklamaları, İrade Açıklamaları)
  3. Hukuki İşlemler:
   • Özel Hukukta (Unsurları, Çeşitleri)
   • Kamu Hukukunda (Yasama İşlemleri, Yargı İşlemleri, İdari İşlemler)

  14- ORGANİK ANLAMDA YARGI

  1. Organik Anlamda Yargının Tanımı:
   • Fonksiyonel Açıdan
   • Yapısal Açıdan
  2. Yargı Organının Dereceli Yapısı:
   • İlk Derece Mahkemeleri
   • İkinci Derece Mahkemeleri
   • Üçüncü Derece Mahkemeler
  3. Yargı Organının Örgütlenmesi:
   • Yargı Birliği Sistemi
   • Yargı Ayrılığı Sistemi
  4. Tek Hakimli Mahkeme – Kurul Halinde Mahkeme
  5. Hakim:
   • Hakimin Özellikleri
   • Hakim Çeşitleri (Meslekten Hakimler, Meslekten Olmayan Hakimler)
   • Hakimlerin Bağımsızlığı
   • Hakimlik Teminatı (Azledilmeme Teminatı, Mali Teminat, Coğrafi Teminat)
   • Hakimlerin Atanması ve Özlük İşleri
  6. Jüri

  02- HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ (Özet)

  1. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları
  2. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları
  3. Emredici Hukuk Kuralları
  4. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları

  04- YORUM

  1. Otantik Yorum
  2. Yorum Yöntemleri:
   • Lafzi-Deyimsel Yorum
   • Tarihsel Yorum
   • Sistematik Yorum
   • Teleolojik Yorum
   • Kavramcı Yorum
   • Menfaatler İçtihadı Yöntemi
  3. Yorum Teorileri:
   • Klasik Yorum Teorisi
   • Realist Yorum Teorisi
  4. Yorum Çeşitleri:
   • Yasama Yorumu
   • Yargısal Yorum
   • Bilimsel Yorum

  06- HUKUKTA AKIL YÜRÜTME

  1. Aksiyle Kanıt
  2. Evleviyet:
   • Büyükten Küçüğe Doğru Akıl Yürütme
   • Küçükten Büyüğe Doğru Akıl Yürütme
  3. Kıyas: Unsurları, Şartları, Yapılma Hali

  08- HAKİMİN HUKUK YARATMASI

  1. Ceza Hukuku Yaratma
  2. Hakimin Koyduğu Kuralın Niteliği
  3. Hukuk Yaratma İlkeleri
  4. Kanun Boşluğu:
   • Kural İçi Boşluklar
   • Kural Dışı Boşluklar
  5. Hukuk Yaratma Yetkisinin Gerekliliği
  6. Türk Medeni Kanunu’nun Sistemi
  7. Görüşler:
   • Şerhçi Okul
   • Kavramlar İçtihadı
   • Serbest Hukuk Okulu

  10- HUKUK KURALLARININ MÜEYYİDESİ

  1. Müeyyide Çeşitleri:
   • Özel Hukuk Müeyyideleri (Cebri İcra, Tazminat, Yokluk, Butlan)
   • Kamu Hukuku Müeyyideleri (Cezai Müeyyideler, İdari Müeyyideler)
  2. Müeyyide Uygulamanın Tarihi Gelişimi
  3. Hukuk ile Çetenin Karşılaştırılması
  4. Müeyyidenin Gerekliliği
  5. Müeyyidesiz Hukuk Kuralı Tartışmaları
  6. Hukukun Müeyyidesinin Ödül Olabileceği
  7. Cebrin Değişik Görünümleri
  8. Uluslararası Hukukun Müeyyidesi

  12- HAK

  1. Hakkın Tanımı
  2. Hakkın Unsurları:
   • Kişi Unsuru
   • Menfaat Unsuru
   • Hukuk Düzeni Unsuru
  3. Hak Kavramının Diğer Kavramlardan Ayrılması:
   • Hak vs. Hürriyet
   • Hak vs. Ödev
  4. Hakkın Niteliği Hakkında Teoriler:
   • İrade Teorisi
   • Menfaat Teorisi
   • Karma Teori
   • Hak Kavramının Reddedilmesi (Duguit, Kelsen)
  5. Hak Çeşitleri:
   • Kamu Hakları (Negatif Statü Hakları, Pozitif Statü Hakları, Aktif Statü Hakları)
   • Özel Haklar (Mutlak Haklar – Nisbi Haklar, Malvarlığı Hakları – Kişilik Hakları, Devredilebilen Haklar – Devredilemeyen Haklar, Yenilik Doğuran Haklar – Yenilik Doğurmayan Haklar)
  6. Hakların Korunması:
   • Talep Yolu,
   • Dava Yolu,
   • Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması Yolu (Meşru Müdafaa, Iztırar Hali, Kendi Haklarını Kendi Gücüyle Koruma)

  15- FONKSİYONEL ANLAMDA YARGI

  1. Fonksiyonel Anlamda Yargının Tanımı:
   • Maddi Açıdan
   • Organik Açıdan
  2. Yargılama Yetkisi
  3. Mahkeme Kararının Biçimi:
   • Hüküm Fıkrası
   • Gerekçe
  4. Mahkeme Kararının Sonuçları:
   • İcrailik, Hakimin İşten El Çekmesi
   • Res İudicata (Bağlayıcılık, Tekrar Yargılama Yasağı, Kesin Delil)
  5. Dava Kavramı:
   • İtham Sistemi (Hakim Olan İlkeler, Avantajları, Dezavantajları)
   • Tahkim Sistemi (Hakim Olan İlkeler, Avantajları, Dezavantajları)
  6. Başlıca Yargılama Usulleri:
   • Hukuk Usulü
   • Ceza Usulü
   • İdari Yargılama Usulü
  7. Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler:
   • Çelişme İlkesi
   • Aleniyet İlkesi
   • Sözlülük-Yazılılık İlkesi

  01- KANUNLAŞTIRMA (Özet)

  1. Kavramlar
  2. Metotlar
  3. Sebepler
  4. Amaçlar – Saikler
  5. Kanunlaştırma Örnekleri

  02- HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ (Özet)

  1. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları
  2. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları
  3. Emredici Hukuk Kuralları
  4. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları

  03- HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

  1. Yer Bakımından Uygulama:
   • Mülkilik İlkesi
   • Şahsilik İlkesi
  2. Zaman Bakımından Uygulama:
   • Kanunların Yürürlüğe Girmesi
   • Yürürlüğe Giren Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu
   • Kanunların Yürürlükten Kalması
   • Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu Hakkında Klasik Teori (Kuralların Geçmişe Uygulanmaması İlkesi)

  04- YORUM

  1. Otantik Yorum
  2. Yorum Yöntemleri:
   • Lafzi-Deyimsel Yorum
   • Tarihsel Yorum
   • Sistematik Yorum
   • Teleolojik Yorum
   • Kavramcı Yorum
   • Menfaatler İçtihadı Yöntemi
  3. Yorum Teorileri:
   • Klasik Yorum Teorisi
   • Realist Yorum Teorisi
  4. Yorum Çeşitleri:
   • Yasama Yorumu
   • Yargısal Yorum
   • Bilimsel Yorum

  05- YORUM İLKELERİ

  1. Temel İlkeler:
   • Dürüstlük Kuralı
   • Kanunun Sözünden Uzaklaşılmamalıdır
   • Açıklık Durumunda Yorum Yapılmaz
  2. Söze Anlam Yüklemeyle İlgili
  3. Kaide ve İstisnayla İlgili
  4. Sıfat-ı Arıza İlkeleri
  5. Düzenleme Şekilleriyle İlgili
  6. Yetkilerle İlgili

   06- HUKUKTA AKIL YÜRÜTME

   1. Aksiyle Kanıt
   2. Evleviyet:
    • Büyükten Küçüğe Doğru Akıl Yürütme
    • Küçükten Büyüğe Doğru Akıl Yürütme
   3. Kıyas: Unsurları, Şartları, Yapılma Hali

   07- HUKUK KURALLARI ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU

   1. Çatışma Çözme İlkeleri:
    • Üst Kanun İlkesi (Lex Superio),
    • Sonraki Kanun İlkesi (Lex Posterior),
    • Özel Kanun İlkesi (Lex Specials);
   2. Çapraz Çatışmalar;
   3. Gerçek Çatışma;
   4. Fıkıh Usulünde Çatışma

   08- HAKİMİN HUKUK YARATMASI

   1. Ceza Hukuku Yaratma
   2. Hakimin Koyduğu Kuralın Niteliği
   3. Hukuk Yaratma İlkeleri
   4. Kanun Boşluğu:
    • Kural İçi Boşluklar
    • Kural Dışı Boşluklar
   5. Hukuk Yaratma Yetkisinin Gerekliliği
   6. Türk Medeni Kanunu’nun Sistemi
   7. Görüşler:
    • Şerhçi Okul
    • Kavramlar İçtihadı
    • Serbest Hukuk Okulu

   09- HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ

   1. Takdir Yetkisinin Anlaşılması:
    • Açıkça Verilmesi
    • Kuralın İfadesi
    • Kuralın Yazılış Biçimi
   2. Takdir Yetkisinin Şartları
   3. Takdir Yetkisinin Çeşitleri

   10- HUKUK KURALLARININ MÜEYYİDESİ

   1. Müeyyide Çeşitleri:
    • Özel Hukuk Müeyyideleri (Cebri İcra, Tazminat, Yokluk, Butlan)
    • Kamu Hukuku Müeyyideleri (Cezai Müeyyideler, İdari Müeyyideler)
   2. Müeyyide Uygulamanın Tarihi Gelişimi
   3. Hukuk ile Çetenin Karşılaştırılması
   4. Müeyyidenin Gerekliliği
   5. Müeyyidesiz Hukuk Kuralı Tartışmaları
   6. Hukukun Müeyyidesinin Ödül Olabileceği
   7. Cebrin Değişik Görünümleri
   8. Uluslararası Hukukun Müeyyidesi

   11- ADALET

   1. Adaletin Tanımı
   2. Adalet Çeşitleri:
    • Denkleştirici Adalet
    • Dağıtıcı Adalet
   3. Tabi Hukuk Okulu
   4. Nesafet – Hakkaniyet

   12- HAK

   1. Hakkın Tanımı
   2. Hakkın Unsurları:
    • Kişi Unsuru
    • Menfaat Unsuru
    • Hukuk Düzeni Unsuru
   3. Hak Kavramının Diğer Kavramlardan Ayrılması:
    • Hak vs. Hürriyet
    • Hak vs. Ödev
   4. Hakkın Niteliği Hakkında Teoriler:
    • İrade Teorisi
    • Menfaat Teorisi
    • Karma Teori
    • Hak Kavramının Reddedilmesi (Duguit, Kelsen)
   5. Hak Çeşitleri:
    • Kamu Hakları (Negatif Statü Hakları, Pozitif Statü Hakları, Aktif Statü Hakları)
    • Özel Haklar (Mutlak Haklar – Nisbi Haklar, Malvarlığı Hakları – Kişilik Hakları, Devredilebilen Haklar – Devredilemeyen Haklar, Yenilik Doğuran Haklar – Yenilik Doğurmayan Haklar)
   6. Hakların Korunması:
    • Talep Yolu,
    • Dava Yolu,
    • Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması Yolu (Meşru Müdafaa, Iztırar Hali, Kendi Haklarını Kendi Gücüyle Koruma)

   13- HUKUKİ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLER

   1. Hukuki Olaylar:
    • Doğa Olaylarından Kaynaklanan
    • İnsan Davranışlarından Kaynaklanan
   2. Hukuki Fiiller:
    • Hukuka Aykırı Filler
    • Hukuka Uygun Filler (Fikir Açıklamaları, Duygu Açıklamaları, İrade Açıklamaları)
   3. Hukuki İşlemler:
    • Özel Hukukta (Unsurları, Çeşitleri)
    • Kamu Hukukunda (Yasama İşlemleri, Yargı İşlemleri, İdari İşlemler)

   14- ORGANİK ANLAMDA YARGI

   1. Organik Anlamda Yargının Tanımı:
    • Fonksiyonel Açıdan
    • Yapısal Açıdan
   2. Yargı Organının Dereceli Yapısı:
    • İlk Derece Mahkemeleri
    • İkinci Derece Mahkemeleri
    • Üçüncü Derece Mahkemeler
   3. Yargı Organının Örgütlenmesi:
    • Yargı Birliği Sistemi
    • Yargı Ayrılığı Sistemi
   4. Tek Hakimli Mahkeme – Kurul Halinde Mahkeme
   5. Hakim:
    • Hakimin Özellikleri
    • Hakim Çeşitleri (Meslekten Hakimler, Meslekten Olmayan Hakimler)
    • Hakimlerin Bağımsızlığı
    • Hakimlik Teminatı (Azledilmeme Teminatı, Mali Teminat, Coğrafi Teminat)
    • Hakimlerin Atanması ve Özlük İşleri
   6. Jüri

   15- FONKSİYONEL ANLAMDA YARGI

   1. Fonksiyonel Anlamda Yargının Tanımı:
    • Maddi Açıdan
    • Organik Açıdan
   2. Yargılama Yetkisi
   3. Mahkeme Kararının Biçimi:
    • Hüküm Fıkrası
    • Gerekçe
   4. Mahkeme Kararının Sonuçları:
    • İcrailik, Hakimin İşten El Çekmesi
    • Res İudicata (Bağlayıcılık, Tekrar Yargılama Yasağı, Kesin Delil)
   5. Dava Kavramı:
    • İtham Sistemi (Hakim Olan İlkeler, Avantajları, Dezavantajları)
    • Tahkim Sistemi (Hakim Olan İlkeler, Avantajları, Dezavantajları)
   6. Başlıca Yargılama Usulleri:
    • Hukuk Usulü
    • Ceza Usulü
    • İdari Yargılama Usulü
   7. Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler:
    • Çelişme İlkesi
    • Aleniyet İlkesi
    • Sözlülük-Yazılılık İlkesi
   0 Yorum

   Bir İçerik Gönder

   E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir